EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PARENTS’ EDUCATIONAL LEVEL OF TURKISH LANGUAGE TEACHING PRESERVICE TEACHERS’ WRITING HABITS

Author : Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREM
Number of pages : 227-245

Abstract

Bu çalışmanın amacı anne ve babaların eğitim düzeylerinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarına etkisini incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2010–2011 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin toplam 854 öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen “Yazma Alışkanlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda annelerinin eğitim düzeylerinin babaların eğitim düzeylerine göre Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarını daha fazla etkilediği görülmüştür. Genel olarak annelerin ve babaların eğitim düzeyi arttıkça Türkçe öğretmeni adaylarının da yazma alışkanlıkları artmaktadır.

Keywords

Yazma becerisi, yazma alışkanlığı, Türkçe öğretmeni adayları.

Read:597

Download: 194