II.ABDULHAMİD DÖNEMİNDE BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE TURİSTİK AMAÇLARLA OSMANLI ÜLKESİNE GELEN ALMANLAR
THE GERMANS WHO CAME TO THE OTTOMAN COUNTRY IN THE PERIOD OF SULTAN ABDULHAMID II FOR SCIENTIFIC, CULTURAL AND TOURISTIC PURPOSES

Author : Ahmet YÜKSEL
Number of pages : 413-433

Abstract

Kendi yaşam alanlarının dışındaki coğrafyalara seyahat etme, o iklimlerdeki tarihî ve doğal güzellikleri, farklı yaşayış ve inanışları keşfetme insanoğlunun asırlar boyunca sürdüre geldiği eylemlerden birisi olmuştur. Bu cümleden olarak başta medeniyetlerin beşiği ve kaynaşma sahası olan Anadolu olmak üzere, daha birçok tarihî ve kültürel mekâna sahip olan Osmanlı ülkesi de her zaman eşsiz ve sonsuz bir keşif ve seyir zevkini bünyesinde barındırmıştır. Bu çalışmada söz konusu zevke nail olmanın yanında arkeolojik kazılar, tıbbî veya nebatî incelemeler gibi bilimsel ve Kudüs’e giderek hac vecibesini yerine getirme gibi dinî gayeler taşıyan Almanların II.Abdülhamid döneminde Osmanlı ülkesindeki yolculuk serüvenleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden temin edilen vesikalar ışığında ele alınacaktır. Bu çerçevede Almanların Osmanlı ülkesine hangi yollarla ve ne oranlarda geldikleri, ülke içerisinde daha ziyade hangi tarihî ve turistik mekânları ziyaret ettikleri, ne tarz ilmî faaliyetlerde bulundukları ve ulaşım, konaklama ve güvenlik açısından kendilerine ne tür kolaylıklar sağlandığı gibi konuların izahına çalışılacaktır.

Keywords

Almanlar, Osmanlı Ülkesi, II. Abdülhamid, Gezi, Araştırma

Read:579

Download: 195