DİVAN-I HÜMAYUN
DİVAN-I HÜMAYUN

Author : Aydın YETKİN
Number of pages : 353-390

Abstract

Bu çalışmada, evvelemirde, milattan önce dört bin yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Türklerin devlet yapısı ve işleyişi hakkında genel bilgiler verilecektir. İkinci olarak, İslamiyet sonrası kurulan Türk-İslam Devletlerinin yapısı üzerinde genel olarak durulacaktır. Üçüncü olarak, Türklerin İslamiyet’e geçişleri süreci ve İslamlaşma sonrası Türk devlet yapısı ve işleyişi, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletleri temel alınarak, genel olarak irdelenecektir. Son olarak, bu çalışmanın asıl konusu olan, Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatının en üst karar organı, Devletin genel yönetiminden, hukuki, siyasi, idari, mali ve askeri faaliyetlerinden sorumlu olan ve bu alanlarda yetkili bulunan Divan-ı Hümayun üzerinde mütalaalarda bulunulacaktır.

Keywords

Meclis, Kurultay, Padişah, Sadr-ı Azam, Merkez Teşkilat.

Read:563

Download: 187