ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN VE OLMAYAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARININ BENLİK SAYGISI, KAYGI DÜZEYLERİ VE ANNE-BABA TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF SELF-ESTEEM, TYPES OF ANXIETY AND ATTITUDE OF PARENTS OF PRESCHOOL PARENTS OF CHILDREN WITH AND WITHOUT MENTAL DISABILITY ACCORDING TO SOME VARİABLES

Author : Esra DERELİ
Number of pages : 475-491

Abstract

Bu araştırmada, zihinsel yetersizliği olan ve olmayan 4-6 yaş arası çocukların anne-babalarının benlik saygısı, kaygı düzeyleri ve anne-baba tutumlarının özlük niteliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ve Eskişehir’de 4-6 yaş arasında zihinsel yetersizlikli çocuğu olan 150 ve 4-6 yaş arasında zihinsel yetersizlikli çocuğu olmayan 150 anne-baba olmak üzere toplam 300 anne-baba oluşturmaktadır. Araştırmada Spielberger Sürekli- Durumluk Kaygı Envanteri, PARI ( Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum) Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA teknikleri ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda anne-babaların benlik saygısı, sürekli kaygı, aşırı koruyucu tutum ve demokratik tutumlarının zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip olma ve zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip olmama durumu değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Zihinsel yetersizliği olan çocukların anne-babalarının anlık kaygı ve sıkı disiplin anne-baba tutumunun özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gitme devam süresi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Zihinsel yetersizliği olan ve olmayan çocukların anne-babalarının benlik saygısı, sürekli kaygı, aşırı koruyucu ve demokratik anne-baba tutumlarının çocuğun cinsiyeti, çocuğun yaşı ve çocuğun kardeşinin olup olmaması değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.

Keywords

Zihinsel Yetersizlik, Benlik Saygısı, Sürekli Kaygı, Durumluk Kaygı, Anne-Baba Tutumu, Okul Öncesi Eğitim

Read:573

Download: 190