FARKLILIKLARA SAYGI ÖLÇEĞİ (FSÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE RESPECT OF DIFFERENCES SCALE: STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY

Author : Yücel ÖKSÜZ - Elif GÜVEN
Number of pages : 457-473

Abstract

Çalışmanın amacı bireylerin farklılıklara saygı düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek ve bu ölçeğin geçerlik güvenirliğini belirlemektir. Bu amaçla hazırlanan “Farklılıklara Saygı Ölçeği” (FSÖ) deneme formu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören toplam 623 öğrenciye (355 kız, 268 erkek) uygulanmıştır. Ölçek, 30 maddeden oluşmaktadır. Madde geçerliği kapsamında hesaplanan madde test korelâsyonlarının 0,30 ile 0,83 arasında değiştiği saptanmıştır. Ayrıca ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (0,94) ve benzer ölçekler korelasyonu (0,70) olarak bulunmuştur. Faktör analizi bulguları ise FSÖ’ nin toplam varyansın %59.249’ unu açıkladığını ve 3 faktörlü bir yapı gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu faktörler, farklılara saygıyla ilgili literatürdeki bilgiler doğrultusunda “Bilgiye Dayalı Farklılıklar”, “Sosyal Kategori Farklılıkları” ve “Değer Farklılıkları” olarak adlandırılmıştır.

Keywords

Farklılıklara Saygı Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik

Read:642

Download: 198