2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ
2005 PRIMARY SCHOOL PARENTS 'VIEWS ON PROGRAM

Author : Mehmet Kaan DEMİR - İsmigül COŞAR
Number of pages : 459-473

Summary

Bu araştırmanın amacı eğitim programının veli boyutuna ışık tutmak ve velilerin ilköğretim programı uygulamalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bilindiği gibi 2005 yılında ülkemizde program geliştirme çalışmalarının bir halkası daha yürürlüğe girerek öğretim programları değiştirilmiştir. Öğretim programlarının okul idaresi, öğretmen ve öğrenci boyutlarının yanında veli boyutu da önemli bir değişkendir. Bu bağlamda ilköğretim beşinci sınıfta öğrenim gören öğrenci velilerinin ilköğretim programlarına ilişkin görüşlerini değerlendirmek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın problemi 2005 İlköğretim Programı uygulamalarına ilişkin veli görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Bursa ili Nilüfer ilçesi ve Yıldırım ilçesinde ilköğretim beşinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evrenden random olarak seçilen 235 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin velisinden oluşmaktadır. Araştırmaya 48’i özel okul 187’si devlet okulunda öğrenim gören öğrencinin velisi olmak üzere toplam 235 veli katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçeğin kullanıldığı araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrenci velilerinin 2005 İlköğretim Programı uygulamalarına ilişkin görüşleri ile velinin cinsiyeti, velinin medeni durumu, velinin eğitim düzeyi, velinin çocuğa yakınlığı ve velinin yaşadığı yer değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte; öğrenci velilerinin 2005 İlköğretim Programı uygulamalarına ilişkin görüşleri ile velilerin ekonomik düzeyleri değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Keywords

2005 İlköğretim Programı, Yapılandırmacılık, Veli Görüşleri

Read:429

Download: 204