MARKA FARKINDALIĞI YARATMADA TÜRK SİNEMASINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARI: ANADOLU KARTALLARI, KOLPAÇİNO BOMBA VE AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
PRODUCT PLACEMENT PRACTICES IN TURKISH CINEMA FOR CREATING BRAND AWARENESS: A RESEARCH ON ANATOLIAN EAGLES, KOLPAÇINO BOMB AND LOVE LIKES COINCIDENCE

Author : Nural İMİK TANYILDIZI - İnci Sena GERÇEK
Number of pages : 1095-1109

Summary

Bir ürünün satın alınmasında en önemli unsurlardan biri ürünün tüketici tarafından fark edilmesidir. Bu nedenle marka farkındalığı yaratarak, ürünün tüketicinin aklında kalması sağlanmaktadır. Reklamcılar ürünleri satın aldırtmak ve pazarda yer alabilmek için marka farkındalığı yaratarak ürün yerleştirme uygulamalarına yönelmişlerdir. Sinema filmleri içerisinde kullanımı yaygın olan ürün yerleştirme türleri marka farkındalığı yaratma açısından ele alınabilir. Ürün yerleştirmenin en önemli avantajı, markanın bilinirliliğini arttırmaktır. Marka farkındalığı yaratmak için kullanılan tekniklerden; reklam, sponsorluk, sembol kullanımı, slogan ve melodi; ürün yerleştirmenin dizi ve film içerisinde kullanım şekillerinden sayılabilmektedir. Bu araştırma, marka farkındalığı yaratmak için kullanılan tekniklerle, ürün yerleştirme ilişkisini seçilen sinema filmleri üzerinden açıklamayı amaçlamaktadır. Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 2011 yılında en çok izlenen 15 Türk film arasından, kura yöntemiyle seçilen Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba ve Aşk Tesadüfleri Sever filmleri ürün yerleştirme ve marka farkındalık tekniği ilişkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen verilerle, ürün yerleştirme ve marka farkındalık tekniği ilişkisini yansıtmada çeşitli bulgulara rastlanılmıştır.

Keywords

Ürün Yerleştirme, Marka Farkındalığı, Sinema

Read:331

Download: 108