İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ BAZI ORTAK DEĞERLERİN KAZANILMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ )
COMPARING THE ACQUISITION LEVELS OF SOME COMMON VALUES IN PRIMARY SCHOOL CURRICULUMS WITHIN THE SCOPE OF SOME VARIABLES (THE CASE OF SAMSUN PROVINCE)

Author : Yakup KESKİN
Number of pages : 827-849

Summary

Türkiye, 2005 yılında ilköğretim programlarını yenileyerek milli, manevi, kültürel ve evrensel değerlerin kazanılma ve kazandırılma yöntemine ilişkin bazı yenilikler getirmiştir. Küreselleşme ve Avrupa Birliği’ne giriş süreci göz önüne alındığında evrensel değerlerin nasıl kazandırıldığı Türk milli eğitim sistemi için önem arzetmektedir. Araştırma ile, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Hayat Bilgisi öğretim programlarında yer alan evrensel nitelikteki bazı değerleri (hoşgörü, saygı, yardımseverlik, doğruluk ve dürüstlük) Samsun ilinde sosyo-ekonomik düzey bakımından farklı ilköğretim okullarında 5. sınıfı tamamlamak üzere olan öğrencilerin kazanım düzeylerinin karşılaştırmalı olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Böylelikle öğretim programlarında kazanılması öngörülen değerlere ne ölçüde ulaşıldığı, araştırma sonucunda tespit edilecek durumun, eğitim öğretim süreçleri, ilköğretim programlarının geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması açılarından önemli verileri ortaya koyacağı öngörülmektedir. Bu amaçla literatür taraması, ilköğretim programlarının incelenmesi, ilköğretim programlarında ortak olarak bulunan evrensel nitelikli değerlerin belirlenmesi, veri aracının geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi adımları izlenmiştir. Araştırmada, ilköğretim programları kılavuzlarından elde edilen ve araştırıcı tarafından geliştirilen “Değer Düzeyi Belirleme Veri Aracı” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ele alınan değerler ile ilgili; “dürüstlük” değerlerinin kazanım düzeyi cinsiyet değişkenine farklılık göstermezken, “doğruluk”, “hoşgörü”, “saygı” ve “yardımseverlik” değerleri ile ilgili bazı maddelerin kazanım düzeylerinde cinsiyete göre farklılık gösterdiği, ilgili değerleri temsil eden maddelerin kazanım düzeylerinin öğrencilerin sosyo ekonomik düzey değişkenine göre de farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

İlköğretim programları, ilköğretim 5. sınıf, evrensel değerler, kazanım, değer düzeyi, karşılaştırma.

Read:434

Download: 203