BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF TEACHERS’ VIEWS ON APPLICABILITY OF CONSTRUCTIVIST APPROACH IN JOINT CLASSROOMS: SAMPLE OF TRABZON

Author : Taner ALTUN - Zeynep ADANUR KUDAL
Number of pages : 89-109

Summary

Birleştirilmiş sınıf uygulaması çeşitli gereksinimler nedeniyle oluşturulmuş olup eğitim sistemimiz içerisinde önemli bir yere sahiptir. Halen eğitimlerine bu tip sınıflarda devam eden öğrencilerimiz olduğundan dolayı birleştirilmiş sınıf uygulaması, üzerinde durulması gereken bir eğitim gerçeği olarak kendisini göstermektedir. Bu anlamda bu çalışmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda yapılandırmacı yaklaşımın uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri açısından incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma kapsamında sıkça kullanılan betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Trabzon il merkezi ve ilçelerinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 76 Sınıf Öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma da öncelikle, araştırmanın amacı doğrultusunda bir anket formu geliştirilmiş ve bu anket Tarbzon merkez ve ilçelerinde görev yapan 76 birleştirilmiş sınıf okutan öğretmene uygulanmıştır. Anketin yanında diğer bir veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir mülakat formu geliştirilmiş ve 20 sınıf öğretmeniyle mülakat yapılmıştır. Mülakatın amacı anket verilerinin geçerliğini yükselterek, araştırılan konu ile ilgili daha derin bilgiler elde etmektir. Araştırma sonucunda, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı öğretim faaliyetlerindeki uygulamalarında, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenci mevcudu ve okuttukları sınıflar açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Araştırmada ayrıca, yapılandırmacı yaklaşımın birleştirilmiş sınıflar için gerekli olduğu, ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin yeni öğretim programından yeterince faydalanamadıkları ve yapılandırmacı yaklaşıma göre geliştirilmiş öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanmasında öğretmenlerin pek çok sorunla karşı karşıya kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu problemlerin aşılmasına yönelik araştırma sonunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Birleştirilmiş sınıf, yapılandırmacı yaklaşım, öğretmen görüşleri

Read:354

Download: 106