ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE DEMOKRATİK DEĞERLERİN BENİMSENMESİ
ADOPTION OF DEMOCRATIC VALUES IN TEACHER EDUCATION

Author : Salih Zeki GENÇ - Hanife ESEN
Number of pages : 589-602

Summary

Öğretmen yetiştirme sürecinde öğretim, elemanlarının demokratik tutumlarını belirlemek amacıyla tasarlanan bu çalışma betimsel nitelikte olup nicel bir araştırmadır. Bu araştırmada öğretmen yetiştirme işini üstlenen eğitim fakültelerinde, öğretim elemanlarının benimsedikleri demokratik değerler, cinsiyet değişkeni, akademik unvan değişkeni, mesleki kıdem değişkeni ve görev yapılan coğrafi bölge değişkenlerine göre yordanmıştır. Veriler Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nden gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Araştırmaya 54’ü bayan 109’u erkek olmak üzere toplam 163 öğretim elemanı katılmıştır. Verilerin toplanmasında “Öğretmen Yetiştirmede Benimsenen Demokratik Değerlerin Belirlenmesi Anketi” kullanılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup, örneklem grubuna benzerlik gösteren başka bir gruba uygulanmış Cronbach’s Alpha .91 olarak hesaplanmış ve anket formu uygulamaya konmuştur. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmış, One-Way Anova, Scheffe, Tamhane, Welch ve t testi kullanılmış olup anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Analiz edilen verilerin yorumlanması sonucunda cinsiyet değişkeni, akademik unvan değişkeni ve mesleki kıdem değişkeninde anlamlı farklılık görülmezken öğretim elemanının görev yaptığı coğrafi bölge değişkeninde anlamlı farklılık görülmüştür. Sonuç olarak öğretim elemanlarının özdeğerlendirme, sınıf içi uygulamalar ve ölçme-değerlendirmeye yönelik görüşlerinin görev yaptığı coğrafi bölgeye bağlı olarak değiştiği saptanmıştır. Özdeğerlendirme boyutunda İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi, sınıf içi uygulamalar boyutunda İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi, ölçme-değerlendirme boyutunda ise İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının diğer bölgelerde görev yapan öğretim elemanlarına göre daha olumlu görüşte oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Öğretmen, Öğretmen Yetiştirme, Demokratik Değerler, Eğitim Fakülteleri, Öğretim Elemanı, Öğretmen Adayı

Read:352

Download: 109