ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (PDÖ) ORTAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
UNDERGRADUATE STUDENTS’ PERCEPTİONS OF THE PROBLEM-BASED LEARNİNG (PBL) ENVİRONMENT

Author : Cemal TOSUN - Erdal ŞENOCAK
Number of pages : 1167-1184

Summary

Bu çalışmanın amacı, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) ortamı hakkındaki görüşlerini geçerli ve güvenilir bir ölçek yardımıyla ortaya çıkarmaktır. Çalışma, Deneysel Araştırmalardan, Deneme Öncesi Desenlerden Tek Grup Son Test Modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma bulguları, nicel ve nitel yaklaşımlarla elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören ve Genel Kimya/Genel Kimya-II dersini alan, toplam 70 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Uygulama, 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde 20 ders saati süreyle gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler; “Probleme Dayalı Öğrenme Ortamı Envanteri” ile toplanmıştır. Nitel veriler ise “PDÖ Yöntemi Hakkındaki Öğrenci Görüşleri Anketi” ile elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde one sample t-testinden ve yüzde ve frekans çizelgeleri içeren betimsel istatistiklerden faydalanılırken nitel veriler ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulguları envanterde yer alan öğretmen desteği, öğrenci sorumluluğu, öğrenci etkileşimi ve işbirliği ve problemin kalitesi alt boyutlarının Sınıf Öğretmenliği (SNÖ) ve Fen Bilgisi Öğretmenliği (FBÖ) lisans programı birinci sınıf öğrencileri nazarında değerlendirilmesi sonucunda, SNÖ’de problemin kalitesi alt boyutu dışındaki diğer alt boyutların ortalamasının ve FBÖ’de tüm alt boyutların ortalamasının ortalama değerden istatistikî olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Betimsel istatistikten elde edilen verilerden ise, PDÖ ortamından SNÖ öğrencilerin FBÖ öğrencilerine göre problemin kalitesi alt boyutunun dışındaki tüm alt boyutlarda yer alan ifadelerden çok daha fazla memnun kaldıkları anlaşılmaktadır.

Keywords

Probleme Dayalı Öğrenme, Kimya Eğitimi, PDÖ Öğrenme Ortamı Envanteri, Üniversite Birinci Sınıf Öğrencileri.

Read:427

Download: 211