GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLE İLGİLİ ANILARININ NİTEL BİR İNCELEMESİ
A QUALITTATIVE ANALYSIS OF GAZİ UNIVERSITY GAZİ EDUCATION FACULTY STUDENTS’ MEMORIES ABOUT EDUCATIONAL EXPERIENCES

Author : Safiye Sarıcı BULUT - Nihal Misket ÖZCAN-Safiye SARICI BULUT
Number of pages : 313-336

Summary

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eğitimle ilgili anılarının analiz edilmesidir. Alandaki eğitimin değişik boyutlarıyla ilgili diğer araştırmalarda genellikle öğretmen, idareci ve velilerin görüşleri üzerinde durulmuştur. Öğretmen adayları eğitim fakültesindeki öğretimleri boyunca gelişimsel öğretim yaklaşımları, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme konularında eğitim almaktadırlar ve bu sürecin onların eğitime ve öğretmenlere bakış açılarını etkilemesi beklenmektedir. Bu araştırmada öğretmen adaylarından eğitimle ilgili anıları incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 195 kadın, 50 erkek öğrenci oluşturmaktadır. Anılar analiz edildiğinde, büyük bir kısmının öğretmen davranış ve tutumlarıyla ilgili olduğu görülür. Başarılı öğretmen tutum ve davranışları olarak akademik birikim ve yeterlilik, öğrenciyi motive etme, davranış yönetimi, öğretim yöntemleri, değer aktarma, başarısız ve yetersiz öğretmen özelliklerinde ise, akademik yetersizlik, sınıf yönetimindeki yetersizlik ve gergin sınıf ortamı yaratma, fiziksel ve sözlü ceza ve öğretmenin kötü tutumları olarak belirtilmiştir. Araştırmanın bulguları şöyle ifade edilebilir: başarılı öğretmen davranışlarından öğrenciyi motive etme, davranış yönetimi ve akademik donanımın öne çıktığı görülmektedir. Öğretmen adayları bu olumlu özellikleri her zaman hatırladıklarını belirtmişlerdir. Başarısız ve yetersiz olarak görülen öğretmen davranışları olarak da meslek etiğindeki yetersizlikler, sözel, yersiz ve fiziksel ceza verilmesi, sınıf yönetimindeki yetersizlik, akademik yetersizlik belirtilmiştir. Öğrenciler bu gibi davranışların kabul edilemez olduğunu ilave etmişlerdir. Araştırma sonuçlarından kuramsal ve uygulama ile çıkarımlar yapılmıştır.

Keywords

Öğretmen yeterlilikleri, anı, eğitim.

Read:346

Download: 120