ISSN:2148-4163

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖZ YETERLİK KAYNAKLARININ İNCELENMESİ


Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin öz yeterlik kaynaklarının cinsiyet, sınıf, akademik başarı, algılanan başarı, ebeveyn ve öğretmen tutumu değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmaya toplam 267 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında Usher ve Pajares (2008) tarafından geliştirilen, Kontaş ve Özcan (2017) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Ortaokul Matematik Öz-Yetkinlik Kaynakları Ölçeği”ile araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde dilen veriler SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir.Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin matematik öz-yeterlik kaynaklarının, cinsiyet değişkenine göre yalnızca “ustalık deneyimi” kaynağında erkek öğrenciler lehine anlamlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterlik kaynakları, sınıf düzeyi açısından anlamlı olarak farklılık göstermemektedir. Akademik başarı değişkenine göre ise tüm kaynaklardaveölçeğin toplamında anlamlı bir farklılık saptanmış olup bu farklılık“sosyal iknalar” kaynağı haricinde akademik başarının yüksek olduğu sınıflamalar lehinedir. Algılanan başarı değişkenine göre algılanan başarının düşük olması lehine tüm kaynaklar ve ölçeğin tamamında anlamlı farklılaşma vardır. Anne tutumu değişkenine göre “sosyal iknalar” kaynağı ve toplamda anlamlı bir farklılık olup, baba tutumuna göre anlamlı farklılık yoktur. Öğretmen tutumuna göre ise “ustalık deneyimi”, “fizyolojik durum” kaynakları ve toplamda anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Akademik ve algılanan başarı değişkenleri için geniş etkide olan bu farklılaşma anlamlı farklılık oluşturan diğer değişkenler için düşük etkidedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öneriler getirilmiştir.


Keywords


Öz Yeterlik Kaynakları, Öz Yeterlik İnançları, Matematik Dersi, Ortaokul Öğrencisi

Author: Çiğdem ALDAN KARADEMİR - Betül YALÇIN
Number of pages: 383-396
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29068
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.