ISSN:2148-4163

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SÜREKLİ OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


Bilincin akışı, çeşitli sosyal ve kültürel bağlamlarda anlaşılan ve deneyimlenebilen, nesiller arası ve kültürlerarası olarak kabul edilebilecek evrensel bir deneyimdir. Akış deneyimi, bir eylem veya aktivite ile yakından ilgilidir ve nispeten kısa bir süreye sahiptir. Oluşması için, birkaç elemanın aynı anda mevcut ve aktif olması gerekir. Bunlar: zorluklar ve beceriler arasındaki denge, içsel motivasyon, açık hedefler, kendi kaderini tayin etme, görev üzerinde yoğunlaşma, anında geri bildirim, bilinçli kontrol eksikliği, zamanın değişimini algılama (daha hızlı veya yavaş), kaygı eksikliği, can sıkıntısı olmaması ve olumlu bir duygusal durumdur. Bu araştırmada, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin, sürekli optimal performans duygu durumları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinde olup, veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ile “Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2” kullanılmıştır. Ölçekler, 589 konservatuvar ve eğitim fakültesi müzik eğitimi öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen bulgularda, cinsiyet, bireysel çalgı türü, mezun olunan lise türü, çalgı çalma ve çalgı çalışma süresi, bireysel çalgı başarı puanı, konser performansının mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin sürekli optimal performans duygu durumlarını doğrudan etkilediği sonucuna varılmıştır. Müzik alanında sürekli optimal performans duygu durumunun diğer değişkenlerle ilgisinin ilk kez araştırıldığı bu tez çalışması ile öğrencilerin sürekli optimal performans duygu durum düzeylerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir farklılık saptanmıştır.


Keywords


Mesleki Müzik Eğitimi, Sürekli Optimal Performans Duygu Durumu

Author: Bahar GÜDEK - Gizem ARICI
Number of pages: 339-363
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.30221
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.