MORAL SERMAYE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE SCALE OF MORAL CAPITAL: A RELIABILITY AND VALIDITY STUDY

Author : Özgür Sami AKGÜL - Habib ÖZKAN
Number of pages : 95-112

Summary

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin moral sermayelerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçme aracının geliştirilmesi için ilk olarak alan yazın taranmış, sonrasında ahlaklı öğretmenin yapması gereken davranışları karşılayan 66 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Uzman görüşü doğrultusunda benzer nitelikte, iyi ifade edilmemiş, açık ve anlamlı bulunmayan maddeler ölçekten çıkarılarak 66 maddelik madde havuzu 30 maddeye düşürülmüştür. Araştırmanın evrenini 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında Gaziantep ili Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan kamu okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma evrenindeki öğretmenler basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiş, ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi için çalışma grubundaki 408 öğretmenden elde edilen verilere açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Ölçeğin Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri .805 olarak bulunmuştur. Bartlett's Sphericity testi sonucunun (x2=746,739 p<.01) anlamlı olduğu, açıklanan varyansın ise %60 olduğu tespit edilmiştir. AFA sonuçlarına göre madde-toplam korelasyon değeri 0,30’un altında olan maddeler, madde ölçme gücünün zayıf olması nedenleriyle ölçekten çıkarılmıştır. Daha sonra ölçeğin yapı geçerliliğin incelenmesi amacıyla 20 maddeden oluşan ölçek formuna doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçlarına göre ölçek maddelerinin faktör yük değerlerinin 0,32 – 0,66 arasında değiştiği belirlenmiştir. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA: 0,074; SRMR: 0,067; GFI: 0,90; AGFI: 0,870; CFI: 0,910; NFI: 0,910; X2/df=3,17 olarak bulunmuştur. AFA sonucunda elde edilen faktör yapısının madde istatistikleri açısından DFA bulguları ile doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin tamamı için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach's Alpha değeri .871 olarak bulunmuştur. Boyut bazında bakıldığında ise tüm boyutların Cronbach's Alpha değerleri .70’in üzerinde çıkmıştır. Çalışma sonunda elde edilen değerler dikkate alındığında moral sermaye ölçeğinin 20 maddeden ve 5 boyuttan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Keywords

Moral sermaye, Ahlak, Ölçek Geliştirme

Read:396

Download: 129