ISSN:2148-4163

EĞİTİMDE GÖRSEL MATERYALLERİN ANALİZİ YOLUYLA BİR DEĞERLENDİRME


Eğitim ortamında da öğrendiklerimizin büyük bir bölümünün görme duyusuna seslenen çeşitli materyaller arasında yer alan resimler ve benzeri görseller ile yapıldığı çeşitli araştırmalar tarafından ortaya konulmaktadır. Görsel iletişimde de görsel sembollerin taşıdığı anlam ve içerdiği düşüncelerin okunabilmesi önem arz etmektedir. Görsel okuryazarlık kavramının içinde yer alan görsel sembolleri anlama, okuma, yorumlama ve onları anlatım biçimi olarak kullanma bireyin etkili bir iletişim kurabilmesi için önemlidir. Öğrencilerin bilgilerinin büyük bir bölümünü medya iletişim araçlarından öğrendikleri görsel bir dünyada yaşanmaktadır. Bu yüzden Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde görsel materyallerden yararlanılması büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda araştırmanın problemi Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde görsel materyallerin analizi aracılığıyla öğretim ve değerlendirme yapmanın etkiliğini tespit etmektir. Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma modellerinden doküman incelemesi araştırma yöntemi olarak kullanılmış ve önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


Sosyal Bilgiler Eğitimi, görsel materyaller, ölçme ve değerlendirme.

Author: Mustafa İÇEN
Number of pages: 73-82
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37039
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.