ISSN:2148-4163

JOHN STANLEY VOLUNTERİLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ REPERTUVARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNİN İNCELENMESİ


John Stanley, İngiltere barok dönem bestecilerinden biridir. Küçük yaşta talihsiz bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden Stanley, müzik eğitimine küçük yaşta başlamış ve döneminin yetenekli organistlerinden biri olmuştur. Hemen hemen her türde eserler üreten bu yetenekli bestecinin en bilinen besteleri organ için yazmış olduğu volunterilerdir. Volunteri, İngiltere barok dönem bestecileri tarafından bulunmuş, genellikle iki bölümlü yazılan eserlere verilen isimdir. Stanley’in volunterileri, içerisinde kusursuz kontrpuan içeren, melodileriyle kulağa hoş gelen, teknik anlamda barok dönem tekniklerini içeren ve barok stil özelliklerini kusursuzca içeren bir yapıya sahiptir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda John Stanley ve eserleri Türkiye’de tanınmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırma, John Stanley volunterilerinin piyano eğitiminde barok stil tekniklerini kazandırması açısından kullanılabilirliğini incelemek ve piyano eğitimi repertuarına var olan fakat bilinmeyen yeni eserler kazandırmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca araştırmaya temel olan John Stanley volunterilerinin piyano eğitiminde kullanılması, piyano eğitiminde kullanılan barok dönem repertuarının çeşitlilik kazanmasının ve öğrencilerin farklı stil ve karakterde barok dönem eserlerini çalmasının, öğrencilerin piyano eğitimine bakış açılarının olumlu yönde etki edeceği düşünüldüğünden ve Stanley ve volunterilerinin Türkiye’de hiç incelenmemiş olmasından dolayı besteci ve eserlerini tanıtmak açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada Stanley’in tanınma durumları ve eserlerinin piyano eğitimi için uygunluğunu belirlemek için betimsel yöntemler, öğrencilerin bu eserleri yorumlama düzeylerini belirlemek ve eserlere karşı algılarını ölçebilmek için ise deneysel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmada üç farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Eser değerlendirme formu Stanley’in eserlerindeki teknik ve müzikalite kazanımları değerlendirmek üzere öğretim elemanlarına uygulanmış ve sonuçlar Ki Kare testi ile çözümlenmiştir. Deneysel süreçte öğrencilerin çalma düzeylerini belirlemek için hazırlanan gözlem formları, araştırmacı ve ek gözlemciler tarafından puanlanarak aritmetik ortalamaları alınarak çözümlenmiştir. Son olarak öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasında güçlük düzey algıları ölçülmüş ve Mann Whitney U testi ile çözümlenmiştir. Araştırmada, geliştirilen ve etkililiği araştırılan John Stanley volunterilerinin piyano eğitimi sürecinde kullanılabilirliği ve öğretim elemanlarının repertuvarlarında bulundurmalarının gerekliliği sonucuna varılmıştır.


Keywords


Barok Dönem, John Stanley, Piyano Eğitimi, Repertuvar, Volunteri

Author: İzzet YÜCETOKER
Number of pages: 467-487
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39241
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.