SİVAS SANCAĞI KİLMİGAD KAZASININ 1838 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİ VERİLERİNE GÖRE MESKÛN ERKEK AHALİSİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE EŞKÂLLERİ
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF RESIDENTAL MALE POPULATION ACCORDING TO THE 1838 POPULATION BOOK OF KILMIGAD DISTRIC IN SIVAS PROVINCE

Author : Sezgin ZABUN
Number of pages : 483-495

Summary

Çalışmada yer alan Kilmigad kazası, nüfus kayıtlarının tutulduğu tarihte (1838) Sivas sancağına tabii kazalardan biridir. Günümüzde ise, idari taksimatta yer almamaktadır. Kayıtları tutulan köylerin büyük çoğunluğu günümüzde Sivas ili Yıldızeli ilçesine tabiidir. Birkaç köy ise Tokat ili Artova ve Yeşilyurt ilçelerine tabiidir. Osmanlı Devleti’nde nüfus defterlerinin kaydedilmesi genelde askere alınacakların belirlenmesi ile ilişkilendirilir. Erkek nüfusun demografik yapısı ölüm, doğum oranları, ortalama ömür ve eşkâl özellikleri konularında önemli bilgiler içermektedir. Erkek nüfus bilgilerinin sağlıklı tutulmuş olmasından hareketle, erkek çocuklar dâhil, toplam nüfus erkek nüfusun iki katı olacak şekilde hesaplanabilir. Çünkü erkek nüfusu kadar yaklaşık olarak kadın nüfusunda olduğu pek çok kaynakta yer almaktadır. Yaş aralıkları arasındaki dağılımdan hareketle, doğum-ölüm oranları, ortalama ömür konularında fikir yürütülebilir. Bu çalışmada 1838 tarihli Osmanlı nüfus defterleri ekseninde, Sivas sancağına bağlı Kilmigad kazasındaki 49 pare köyün erkek nüfusunun demografik özellikleri ve eşkâlleri belirlenmiştir. Veriler, nüfusun yaş dağılımı açısından oldukça çarpık bir dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Nüfusta en fazla payı olan (% 34.5) yaş grubu 0-10 yaş grubu iken, en az payı olan (% 2.6) yaş grubu ise, 61-70 yaş grubudur. 0-10 yaş grubunun % 41’nin 10 yaşını tamamlamadan öldüğü görülmektedir. Bu durum çocuk ölüm oranlarının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, tedavi imkânlarının yetersizliğine ve salgın hastalıkların yaygınlığına yorulabilir.

Keywords

Kilmigad Kazası, Sivas, Nüfus Defteri, Demografik Yapı, Eşkâl

Read:320

Download: 98