GÜVEN KAVRAMI VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAKİ SİYASİ HABERLERE GÜVENİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DEĞERLENDİRMESİ
THE CONCEPT OF TRUST AND FACTORS AFFECTING TRUST INTO POLITICAL NEWS IN MASS MEDIA

Author : Yakup KİRİŞ
Number of pages : 197-210

Summary

Siyasal iletişimin kanalı olan kitle iletişim araçlarının, siyasi mesajların alıcısı konumundaki hedef kitlelerde güven tesis etmeye yönelik aktarım yaklaşımları ve hedef kitlelerde siyasal içerikli mesajlara güvenin oluşmasına etki eden koşullar ve etmenler, güven kavramının kapsamlı, bilimsel tespiti ışığında, bulgulanmaya çalışılmıştır. Kitlelerin, kitle iletişim araçlarında (medyada) aktarılan siyasi içerikli haberlere güveni konusu ele alınırken konu ve olay seçimine, açıklamaların doğruluğuna ve değerlendirmelere güven incelemelerinin yanında aktarılanların söylemsel bağlamının, sosyal gerçeklik olgusu ve alıcı konumdaki bireylerin kültür, bilgi birikimi vb. etmenlerle oluşan anlamlandırma ve yorumlama mantıklarının da incelenmesi gerekmektedir. Bu gereklilik öncelikle kitle iletişim araçlarının, özgün dilsel, retorik gereçlerle şekillendirdikleri güven oluşturucu sunum yöntemlerini inandırıcılık ve okuyucunun ilgisi bağlamında oluşturdukları ve buna göre öznel, sosyal bir gerçeklik üretme çabasında olduklarıyla ilgilidir. Medya tarafından retorik stratejilerle şekillenmiş, söylemsel bağlamı olan aktarım diliyle mutlak olmayan bilimsel gerçeklik ile retorik gerçeklikler boyutunun bir araya gelmesi, yani semantik bilgi ile retorik – semiyotik ek bilginin de çağrışımsal ve metaforik olarak aktarılması söz konusudur ve bu yeni türden bir güven sorunsalı oluşturmaktadır. Kitle iletişim araçlarının politik haber sunumlarında kullandıkları retoriğin ve haberlerin söylemsel bağlamının analizi, mesajlardaki güdümleme, örtülü içerikler ve hedeflerin tespitinde önem arz etmekte, dolayısıyla açıklamaların güvenilirliğini ölçebilmek, bir sınıflandırma ve metodik oluşturabilmek ve yeni bazı inceleme yaklaşımları belirlemek adına gereklidir.

Keywords

Güven, Söylem, Retorik, Siyasal İletişim, Kitle İletişim Araçları

Read:489

Download: 241