ISSN:2148-4163

Yazım ve Yayın İlkeleri


THE RULES OF PUBLICATION AND SPELLING
General Principles
1-Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies) is a peer-reviewed journals and its publishing place is Elazığ-Turkey. It is published 4 times a year. When necessary, it can be also published as special publicatıons and extra-publications apart fromthese publications.
2- Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies) is an academic journal which publishes studies such as presentationarticles, translations, interviews, scientific articles about all branches of educatıon scholarship, theology, economic and administrative sciences, drawing, music, physical education, history, the history of art, geography, linguistics all branches about liberal arts like literature.
3-That scientific articles, interviews, translations and presentation articles is added to the journal systemis accepted as an application for publishing the article and the article is sent to peer-reviewed journals.
4-All the copyrights of the articles sent to the Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies) belong to the journals, and it can't be published in another journal coppied or used without showing as a source without getting permit from the Jasss.
5-The publication language of Jasss is Turkish, French, English, Arabic, Russian and German. On the other hand, if necessary , the article can be accepted in other languages.
6-There must be at least 200 vocabulary Turkısh (summary) and English (abstract), 5 vocabulary Turkish (keywords) and English (keywords). There must be Turkish and English titles. The articles which don't fulfill these conditions are not published even if they completed their peer-reviewed duration.
7-Becase the articles sent to Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies) is going to be in the process of the refree, there mustn't be decipher knowledge of the identification or the name of the author in the articles added to the system. After completed of the duration of the article's peer-reviewed, it will be added in the information about the author or authors.
8-After the article is stored into the system by the author, the processes below have occured. Loaded article has been checked about the rules of publishing and spelling by the editör / the assistant of the editor. After the editor has completed th  approval , the article has been directed to the writing refree. Three refrees have been appointed for every article having been confirmed. One of these refrees is the language summary refree. Other two refrees consist of Professional academics in their branches. The author must check the duration of the refree of his own article from his main page.
9-After the articles are send from the personal page in Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies) through the e-mail and password, refree duration of the articles can be followed from the same page. After this stage ,it must be waited for the reports tı come to do the correction. Because the author can add only one correction. When one refree does the correction he wanted and the article is added to the system, ın the next stage, if the second refree wants to correct something, these corrections won't be done.
10-The articles added to the system of the journal mustn't be published in another place. Symposium report can be published with the expreesion of the situation in the article.
11-The work referred under the title of REFERENCES at the end of the article must be orcanized by the way in the order of author's surname, author's surname is in capital author's name is in small letter.
12-When you want to a member of Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies) as an author or a refree, all information required must be filled complettely. Work and interests of the auther/refree in the title of autobiography must be put in order.In the title of main branch first the main branch must be written and then the branch must be written. Ex: Management/management an organization; Turkish language and literature/new Turkish language
13- Articles that have completed the process of refree are required to pay 275 TL/ 70 USD to the company. They are sent to layout company upon paying the fee. After published electronically, the journal will be sent to authors (only if the authors pay the shipment fee). Please insert your current and detailed address to your account on journal as we ground on your address which is on the site.
14-Writing must be organized just like measures below while they are added to the journal system.
1-writings must be written in the Microsoft Word programe and pages must be organized like below. FORMAT A4 Vertical Top margin 4 cm Bottom margin 3 cm Left margin 3 cm Right margin 3 cm Font palatino linotype Font style normal Writing and gap size 10 Size (footnote text) 8 Paragraph spacing first 0 nk-then 0 nk Paragraph indent 1,25 cm Line spacing only (1)
2-In the writings used a special font which isn't in the Microsoft Word Programe, font sytle which is used must be added while the article is added to the system.
3-There musn't be details such as page number, header and footer in the articles.
4-In the terms of spelling and punctuation, except when the article or the topik is compulsory, Turkish Language Institude spelling guide must be taken essential.
5-In the referred system done in the articles, one of the MLA or APA system can be performed. But there must be source at the end of every article.
YAYIM VE YAZIM KURALLARI
Genel İlkeler
1. Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies), uluslararası hakemli bir dergi olup yayın yeri Elazığ-Türkiye’dir. Yılda 4 (dört) sayı olarak yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlayabilir.
2. Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies), Eğitim Bilimlerinin tüm alanları, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler Alanı, Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Dilbilim, Edebiyat gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmaları yayınlayan akademik bir dergidir.
3. Bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazılarının dergi sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazı hakem sürecine gönderilir.
4. Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies) gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, JASSS dergisinden izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazarlarına aittir.
5. Jasss’ın (The Journal of Academic Social Science Studies) yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve Almancadır. Ancak gerektiği takdirde diğer dillerde de yazı kabul edilebilir.
6. Makalenin başında en az 200 kelimeden oluşan Türkçe (Öz) ve İngilizce (Abstract), 5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Key Words); Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecini tamamlasalar bile yayımlanmazlar.
7. Jasss’a (The Journal of Academic Social Science Studies) gönderilen yazılar hakem sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler
konulmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.
8. Jasss’ta (The Journal of Academic Social Science Studies) makale sisteme yazar tarafından yüklendikten sonra aşağıdaki süreçler gerçekleşmektedir. Yüklenen makale editör/editör yardımcıları tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluk kontrolü yapılmaktadır. Editör onayı tamamlandıktan sonra yazı hakemlere yönlendirilmektedir. Editör onayından geçen her makale için üç hakem atanmaktadır. Bu hakemlerden biri yabancı dil özet hakemidir. Diğer iki hakem ise ilgili anabilim dalında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. Yazar kendi ana sayfasından makalesinin hakem sürecini takip etmelidir.
9. Jasss’ta (The Journal of Academic Social Science Studies) makaleler, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden makalelerin hakem
süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden (1 yabancı dil, 2 alan hakemi) raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.
10. Dergi sistemine eklenen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Sempozyum bildirileri ise, durumun makale içinde belirtilmesiyle yayınlanabilir.
11. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında atıf yapılan eserler, yazar soyadı sırasına göre yazar soyadı büyük adı küçük yazılmış bir şekilde düzenlenmelidir.
12. Jasss’a (The Journal of Academic Social Science Studies) yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Öz geçmiş başlığında
yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce anabilim dalı sonra da bilim dalı yazılmalıdır. Ör: İşletme/Yönetim ve Organizasyon; Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili.
13. Jasss’ta (The Journal of Academic Social Science Studies) makaleler öz ve abstract dışında çift sütun olarak tasarım yapılmaktadır. Ancak bu, dergimiz tasarım ekibi tarafından yapılmalıdır. Yazarlar çalışmalarını dergimize kesinlikle tek sütun şeklinde yüklemedirler.
14. Jasss’ta (The Journal of Academic Social Science Studies) hakem sürecini tamamlamış makaleler için şirket hesabına yatırılmak üzere 275 TL/70 USD ücret alınmaktadır. Hakem süreci tamamlanmış makaleler ücreti yatırıldıktan sonra tasarım şirketine gönderilmektedir. JASSS elektronik ortamda yayınlandıktan sonra yazarın talepte bulunması ve basılı nüsha bedeleni ödemesi halinde bir aylık süre içerisinde kargo ile (kargo bedeli yazar tarafından karşılanmak suretiyle) ilgili yazara gönderilmektedir.
15. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki ölçülere göre düzenlenmelidir.
Sayfa Düzeni
1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kağıt Boyutu A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk 4 cm
Alt Kenar Boşluk 3 cm
Sol Kenar Boşluk 3 cm
Sağ Kenar Boşluk 3 cm
Yazı Tipi Palatino Linotype
Yazı Tipi Stili Normal
Yazı ve Başlık Boyutu (normal metin) 10
Boyutu (dipnot metni) 8
Paragraf Aralığı Önce 0 nk - Sonra 0 nk
Paragraf Girintisi 1,25 cm
Satır Aralığı Tek (1)
2. Microsoft Word programında olmayan özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi, makale sisteme eklenirken font dosyası da eklenmelidir.
3. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
4. İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu olduğu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.
5. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde APA yazım sistemine uyulmalıdır. Ancak her makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır. Yazım ve Yayın İlkeleri ile İlgili Açıklama Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve ana başlık 14 punto ile koyu, diğer dildeki başlık 12 punto ile italik yazılmalıdır. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 200 kelimeden oluşan Türkçe ve karşılığı İngilizce özet (Abstract) bulunmalıdır. Özetin altında, 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni 9 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Özet metinleri soldan 1,5 cm, sağdan 1cm. içten yazılmalıdır. Ana Metin: A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, dikey olarak, MS Word programında, Palatino Linotype yazı karakteri ile 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa düzeni belirtildiği gibi olmalıdır. Dipnot: Dipnotta yer alan bütün bilgiler 8 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde APA yazım sistemine uyulmalıdır. Metin içi göndermede hangi metot kullanılmışsa Kaynakça için de aynı metot kullanılmalıdır. Metin içi göndermeler ve Kaynakça örneklerde belirtildiği gibi olmalıdır: APA:
1. Tek yazarlı kitap ya da makale: Yapıtta “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (Moran, 1994: 36) Berna Moran, “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (1994: 36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat  çeker. Kitabın bütününe gönderme yapılmışsa aşağıdaki gibi yazılır: <(Kansu, 2009). veya 2. İki yazarlı kitap ya da makale: İki yazarı olan yapıtlara gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir. Türkçe makalelerde; <(Sümer ve Güngör, 1999: 25). Yabancı dildeki makalelerde; <.(Johanson and Jessica, 2003: 21)
3. Yazar sayısı ikiden fazla olan yayınlar: İlk göndermede tüm yazarların soy isimlerinin tamamı yazılır: <(Selçuk, Günaydın, Sümer ve Uysal, 2005: 26). Daha sonraki göndermelerde ise: <(Selçuk vd., 2014: 17). veya Selçuk vd. (2005: 17)’ne göre<
4. Aynı Yazarın Farklı Yıllarda Yayımlanan Eserlerine Gönderme: ...(Hesse, 1996: 12; 1999: 38–40)
5. Aynı Gönderme Aynı Yazarın Aynı Yılda Yayımlanan İki Farklı Yayınına Yapılırsa: <<<.. (Bayrak, 2011a: 24-31; b: 31-50).
6. Aynı Gönderme ayrı yayınlara yapılırsa: <<<.. (Şahin, 2009: 37-40; Yıldırım, 2010: 29).
Gönderme yayının tamamına yapılmışsa: <<(Dinçol, 2003; Gökçek ve Akyüz, 2013).
7. Yazarı belli olmayan yapıt: Yapıtın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken yapıtın adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983) belirtildiği gibi... College Cost Book’ta (1983) belirtildiği gibi... Yazarı belli olmayan eserin belli bir cümle, kavram ya da paragrafına gönderme yapılıyorsa gönderme yapılan kısmın sayfa numarası tarihten sonra verilir. (College Cost Book, 1983: 48).
8. Anonim Yayına Gönderme: <(Anonim, 1997: 18).
9. Aynı soyadını taşıyan yazarlar: Jale Parla (1989); Taha Parla (1993).
10. Kişisel görüşme: Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. (E. Öztan, kişisel görüşme, 24 Aralık, 2011).
11. Kuruma Gönderme: <.(Türkiye İstatistik Enstitüsü, 2013).
12. web adresine gönderme: <(www.tdk.gov.tr, 2011).
13. Alıntılayan ya da aktaran kaynak: Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan kaynak belirtilir.
(alıntılayan Gürbilek, 2004: 115); Alıntılanan metin, orijinal kaynaktan değil de ondan yararlanan bir kaynaktansa; yani dolaylı alıntı yapılıyorsa bu durum, parantez içinde kısa künye bilgileri verilirken şöyle belirtilir: Orijinal kaynağın yazarının soyadı yayın yılı: sayfa; Aktaran: soyadı yayın yılı: sayfa. Örnek: < (Arat 1951: 74; Aktaran: Tezcan 1994: 49). Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz. Sayısal veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınmıştır. TÜİK, belli dönemlerde araştırmalar yaparak bu verileri ortaya koymaktadır. Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir. Örnek: Dursun, Avatar filmindeki hikayenin anti emperyalist veya ABD karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag. 10). APA Kaynakçanın Hazırlanması Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa yapıt adı esas alınır. Bir yazarın birden çok yapıtı kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa yapıt adlarının alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.
1. Tek Yazarlı ya da Editörlü Kitap Ülgen, G. (2001). Kavram Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık Erdoğan, N. (Ed). (2002). Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Görünümleri. İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınevi.
2. İki Yazarlı ya da Editörlü Kitap Çağdaş, A. ve Şahin, Z. S. (2002). Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlak Gelişimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Bassnett, S. and Lefevere, A. (1990). Translation, History and Culture. Londonand New York: Printer
3. Çok yazarlı kitap Rodopman, A.A.; Bereket, A. ve Ateş, E. (2011). Kim Korkar Ergenlikten (Gençler ve Anne Babalar İçin Ergenlikle Başa Çıkma Rehberi). İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
4. Dergide makale: Tekerek, N. (2007). Yaratıcı Dramanın Özgürlüğü, Alışkanlıkların Kalıpları ve Bir Uygulama Örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C/S. 20 (1): 189-219.
5. Gözden Geçirilmiş ya da Genişletilmiş Baskılar Alpay, N. (2004). Türkçe Sorunları Kılavuzu (Gözden geçirilmiş ikinci baskı). İstanbul: Metis.
6. Yazarı Belirsiz Kitaplar The 1995 NEA Almanac of Higher Education. (1995). Washington DC: National Education Association.
7. İki ya da Daha Fazla Ciltten Oluşan Kitaplar Moran, B. (1995). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış (3 cilt). İstanbul: İletişim.
8. Çeviri Kitaplar Bolman, L., Deal, T. (2008). Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak (Çev. A. Aypay, A. Tanrıöğen). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
9. Bir dergide çeviri makale: Bruce, T. (1994). Çocukların Yaşamında Oyunun Rolü. (Çev. A. F. Altınoğlu). Eğitim ve Bilim,18(92): 64-69.
10. Derlemede Yer alan Bir Yazı ya da Bölüm Irzık, S. (2004). Öznenin Vefatından Sonra Kadın Olarak Okumak. Parla ve Irzık (Ed.), Kadınlar Dile Düşünce (s. 35-56). İstanbul: İletişim.
11. Başvuru Kitaplarındaki Bölüm ya da Yazı Akün, Ö. F. (1992). Divan Edebiyatı. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (s. 398-422) İçinde. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
12. Ansiklopediler: Akün, Ö. F. (1992). Divan Edebiyatı. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (s. 398-422) İçinde. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Bergman, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopaedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
13.Sözlük: Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. (6th ed. Vols. pp.1-20). London: Macmillan.
13. Dergi: Aydemir, İ. (2002). Altay Tuvaları-Altaylarda Unutulmuş Bir Türk Halkı. Bilig, S. 48, 1-12.
14. Yayımlanmamış Yüksek lisans/Doktora Tezi Telli, B. (2009). Tarık Buğra’nın Küçük Ağa Romanındaki Şartlı, Ki’li ve İç İçe Birleşik Cümleler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. Öztürk, S. (2004). Türkiye’de Üniversite Özerkliğinin Mali, Akademik ve Yönetsel Boyutlarıyla Kamu ve Vakıf Üniversiteleri İçin Betimlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
15. Yayımlanmış Bildiri: Odman, A. E. (2003). “Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik: Meksika’da Popülizm ve Türkiye’de Devletçilik”, 8.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık, Ankara.
16. Yayımlanmamış Bildiri: Ekşi, H. (2002, Mayıs). Etkili Karakter Eğitimi Müfredatı İçin Stratejiler. 2000′li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan poster bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
17. Elektronik Kaynaklar: Dr. Abel Scribe PhD. (2006, 3 Ekim). Dr. Abel Scribe’s guides to research writing and style. Erişim tarihi: 31 Ekim 2006, http://www.docstyles.com/index.htm
18. Yasaların Kaynaklarda Gösterilmesi Milli Eğitim Temel Kanunu (24 Haziran 1973). Resmi Gazete, 1739/14574. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982).
19. Derleme Eserlerden Yapılan Alıntıların Kaynaklarda Gösterilmesi Derleme eserlerin kaynaklarda gösterimi kitaplarla aynı şekilde yapılmalıdır. Ancak, yazar ya da yazarların adlarından sonra parantez içerisinde “derleyen” yer almalıdır. Özel, Oktay ve Öz, Mehmet (drl.) (2000). Söğüt’ten İstanbul’a, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar. Ankara: İmge Kitabevi.
20. Gazetelerden Yapılan Alıntıların Kaynaklarda Gösterilmesi Kızılot, Şükrü (7 Kasım 2009). “Neriman Teyzenin Torunu Evlenince Vergiden Kurtulacak”. Hürriyet Gazetesi. 31.

Linke tıklayınız:http://dergiplatformu.com/statik/THE RULES OF PUBLICATION AND SPELLING.pdf

Creative Commons Lisansı
The Journal of Academic Social Science Studies-JASSS Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı

ile lisanslanmıştır.

The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.