ISSN:2148-4163
Giriş Yap Üye ol
The Journal of Academic Social Science Studies

Editör: Doç. Dr. Serdar Yavuz
Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Serdar Bulut
Yayın Yeri: Elazig / TURKEY
Yıl-Sayı: 2019- 75
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Ömer YILMAZ - Salih Paşa MEMİŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ LİDER VE LİDERLİK KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI, 1-15
METHAPHORIC PERCEPTIONS OF ACADEMIC STAFF OF FACULTY OF EDUCATION ON THE CONCEPTS OF LEADER AND LEADERSHIP
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8022
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cenk AKAY - Didem ÖZSIRKINTI OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN PİLOT HİZMET-İÇİ EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ, 17-33
THE EFFECTIVENESS OF PILOT IN-SERVICE TRAINING PROGRAM DEVELOPED ON INCLUSIVE PRACTICES FOR PRESCHOOL TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8018
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halil AYTEKİN - Elif ATEŞ HASAN ALİ TOPTAŞ'IN BEN BİR GÜRGEN DALIYIM ADLI ESERİNDE İNSAN-DOĞA İLİŞKİSİ, 35-46
RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN-NATURE IN THE WORK OF HASAN ALI TOPTAS ENTITLED BEN BIR GURGEN DALIYIM
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8034
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yasin SOYLU - Betül ŞİMŞEK 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL İFADELER KONUSUNDA YAPTIKLARI HATALAR, 47-64
EXAMINATION OF THE MISTAKES MADE BY 7TH-GRADE STUDENTS IN RELATION TO ALGEBRAIC EXPRESSIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7806
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ertuğrul TALU - Neslihan AVCI ÖZGECİ SUÇ KORKUSU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, 65-80
DEVELOPING THE ALTRUISTIC FEAR OF CRIME SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8079
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hatice Kadıoğlı ATEŞ - Ramazan Cem BULUT ORTAOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, 81-92
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILLS AND ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS IN THE SECONDARY SCHOOL TEACHERS'
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7991
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ayşe MERİÇ - Arzu ÖZYÜREK ÇOCUKLARIN AHLAKİ VE SOSYAL KURAL BİLGİSİYLE ANNE-BABA-ÇOCUK İLETİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 93-101
ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN MORAL AND SOCIAL RULE KNOWLEDGE OF THE CHILDREN AND PARENTS-CHILD COMMUNICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7693
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Reyhan ŞEKERCİ - Süleyman KARATAŞ ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI USTA ÖĞRETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, 103-120
EXAMINING MASTER TRAINERS AND TEACHERS FROM INFORMAL EDUCATION INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE TEACHER LEADERSHIP TRAINING PROGRAM ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8020
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ebru KAPLAN - Zeynep KURTULMUŞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI İLE ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 121-136
THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND MULTIPLE INTELLIGENCE DOMAINS
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8035
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kevser ÇAĞLAR - İlkay ULUTAŞ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE DRAMATİK ETKİNLİK ARAÇLARI, 137-147
CHARACTERISTICS OF DRAMATIC ACTIVITY SUPPLIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8011
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nadir İLHAN TÜRKÇEDE KELİMELERİN EKLEŞMESİYLE ORTAYA ÇIKAN EKLER, 149-162
THE SUFFIX WHICH ARE RESULTED WITH ADDITION OF WORDS IN TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8077
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bülent Cercis TANRITANIR CORMAC MCCARTHY’NİN YOL ADLI ROMANINDAKİ MERHAMET VE UMUT TEMALARI, 163-170
MERCY AND HOPE IN CORMAC MCCARTHY’S THE ROAD
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8012
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hasan ÖZER - Gülşah UZAN MEKTEB MÜZESİ (RESİMLİ DÜNYA) DERGİSİNİN İLAN, REKLAM VE GÖRSELLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞINA BAKIŞLAR, 171-188
A GLANCE AT THE VOCABULARIES OF ADVERTISING AND VISUALS IN MEKTEB MUZESI (RESIMLI DUNYA) JOURNAL
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8059
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yasemin ALPER PEYAMİ SAFA'NIN AŞK VE ÖLÜM PERİSİ YA DA FEMME FATALE SELMA VE GÖLGESİ, 189-202
PEYAMİ SAFA'S LOVE AND DEATH’S FAIRY OR FEMME FATALE SELMA AND HER SHADOW
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8030
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Burcu AŞKIN ALEKSANDRA KOLLONTAY ‘IN İŞÇİ ARILARIN AŞKI ROMANININ FEMİNİST EDEBİYAT KURAMLARINA GÖRE İNCELENMESİ, 203-212
REVIEW OF ALEKSANDRA KOLLONTAY’S NOVEL “LOVE OF THE WORKER BEES” WITH RESPECT TO FEMINIST LITERATURE THEORY
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8069
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Recep DEMİR HALK METEOROLOJİSİ VE BİR METEOROLOJİ ÖRNEĞİ: KOCAKARI HESABI, 213-222
FOLK METEOROLOGY AND AN EXAMPLE OF METEOROLOGY: KOCAKARI HESABI
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7652
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hüseyin EZİLMEZ TÜRK EDEBİYATINDA KIBRISLI TÜRK BİR ŞAİR: NEVZAT YALÇIN VE ŞİİRİ, 223-249
A TURKISH CYPRIOT POET IN TURKISH LITERATURE: NEVZAT YALCIN AND HIS POETRY
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8015
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gözde ÇOLAKOĞLU SARI OSMANLI- TÜRK MÜZİĞİ KİMLİĞİNİN OLUŞMASINI DESTEKLEYEN ALT YAPI: İSTANBUL VE SARAY, 251-260
THE FOUNDING SUPPORT FOR THE FORMATION OF THE OTTOMAN TURKISH MUSIC: ISTANBUL AND THE COURT
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8045
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Enver ARPA İSLAM’A GÖRE MUHARİP ESİRLERİN BOYUNLARINI VURMA MESELESİ, 261-272
THE DECAPITATION OF WARPRISONERS ISSUE AND THE ISLAMIC POINT OF VIEW
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7847
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Duygu AKYOL BELEDİYE KANUNLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMLER VE 6360 SAYILI KANUN’UN İRDELENMESİ, 273-285
CHANGES IN THE HISTORICAL PROCESS OF THE MUNICIPALITY LAW AND THE INVESTIGATION OF THE LAW NO 6360
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7753
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Barış YAMAN - Fehmi DEMİR TÜRKİYE’DE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM İÇERİĞİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ, 287-293
EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHING PROGRAM CONTENT IN TURKEY IN TERMS OF TECHNO-PEDAGOGICAL COMPETENCIES
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7985
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hamza HALİLOV PETROL EKONOMİSİNDE PETROL DIŞI İHRACAT: ÜLKELER ARASI FARKLILAŞMA NİTELİĞİ VE KARAKTERİNE İLİŞKİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA, 295-315
NON-OIL EXPORT IN THE OIL ECONOMY: AN EMPIRICAL STUDY OF THE CHARAKTER AND FACTORS OF CROSS-COUNTRY DIFFERENTIATION
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8071
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sedat CERECİ SOSYAL MEDYA VE GELENEKSEL MEDYA ÇATIŞMALARI: GERÇEKLER, 317-322
SOZIALE MEDIEN UND TRADITIONELLE MEDIENKONFLIKTE: DIE FAKTEN
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7883
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Tevfik ERKAL - İlyas Sadık TEKKANAT AKDENİZ BÖLGESİ’NDE KIRSAL YERLEŞMELERİN TOPOĞRAFYA ÖZELLİKLERİ, 323-335
TOPOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF RURAL SETTLEMENTS IN THE MEDITERRANEAN REGION
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7990
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Uğur ÜÇÜNCÜ İNGİLİZ GAZETELERİNE GÖRE ALİ ŞÜKRÜ BEY CİNAYETİ, 337-348
THE ALİ ŞÜKRÜ BEY MURDER ON BRITISH NEWSPAPERS
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8087
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hakan ACET - Zeynep KARAÇOR Emel MİRZA Sevilay KONYA ÇALIŞMA SAATLERİNİN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ, 349-359
THE EFFECT OF WORKİNG HOURS ON LABOR PRODUCTIVITY: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8086
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Türkan ACAR UŞAK İLİ AKTAŞ KÖYÜ CAMİİ, 361-380
THE MOSQUE OF AKTAS VILLAGE OF USAK
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8014
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Çiğdem YILDIZDÖKEN SALT AKLIN KRİTİĞİ BAĞLAMINDA KANT’IN BİLGİ MESELESİ VE METAFİZİĞİN ÖZSEL OLANAĞI, 381-396
KANT'S ISSUE OF KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF THE CRITIQUE OF PURE REASON AND THE INNER POSSIBILITY OF METAPHYSICS
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8067
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gülsüm Şeyma KOCA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK GELİŞİM PERSPEKTİFİYLE ÜLKELERİN SOSYO-EKONOMİK BÜYÜME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 397-413
EVALUATION OF SOCIA-ECONOMIC GROWTH PERFORMANCE OF THE COUNTRIES WITH COMPARATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT PERSPECTIVES
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7918
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sadia KHANUM THE RISE OF INDIA: A MYTH OR REALITY, 415-425
HİNDİSTAN’IN YÜKSELİŞİ: BİR EFSANE VEYA GERÇEKLİK
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7957
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Samet ZENGİNOĞLU E. M. CİORAN’DA ÖLÜM VE İNTİHAR, 427-434
DEATH AND SUICIDE IN E. M. CIORAN
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8042
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ayşe ÖZKAN 1587 NUMARALI RODOSCUK (TEKİRDAĞ) ŞER’İYYE SİCİLİNİN TANITIMI, 435-446
THE INDEX AND PRESENTATION OF SER‘IYYE RECORDS OF RODOSCUK NUMBERED 1587
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8060
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Esad Çetin İSLAMCI FEMİNİZMİN TOPLUMSAL PRATİĞİ, 447-455
SOCIAL PRATIC OF ISLAMIC FEMISM
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7785
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İbrahim YILDIZ KUR’ÂN KISSALARINDA MUHATABI ANLATIMA DÂHİL ETME: AMACI, ZAMANI ve METOTLARI, 457-472
THE INCLUDING INTERLOCUTOR TO THE NARRATIVE IN THE QURANIC STORIES: ITS PURPOSE, TIME AND METHODS
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8003
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ziya TOK Çeviri ve Diplomasi: Nihal Yetkin KARAKOÇ, Çeviribilim Ajans ve Yayıncılık, İstanbul 2016, 146 s., 473-476
Çeviri ve Diplomasi: Nihal Yetkin KARAKOÇ, Çeviribilim Ajans ve Yayıncılık, İstanbul 2016, 146 s.
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8008
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Alize CAN RENÇBERLER Fuat SEVİMAY, Çeviri’bilirsin!: Edebiyatın Gizli Kahramanlığı Hakkında Notlar, Hep Kitap, İstanbul, 2018, 136 s., 477-480
Fuat SEVİMAY, Çeviri’bilirsin!: Edebiyatın Gizli Kahramanlığı Hakkında Notlar, Hep Kitap, İstanbul, 2018, 136 p.
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8074
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Melek SARI GÜVEN Emrah Şahin (Editör), Bir Zamanlar Amerika ve Türkler: Siyasi, Sosyal, Dini ve Ticari Temaslar, Libra Kitap, İstanbul, 2017, 206 s., 481-485
Emrah Şahin (Editör), Bir Zamanlar Amerika ve Türkler: Siyasi, Sosyal, Dini ve Ticari Temaslar, Libra Kitap, İstanbul, 2017, 206 s.
DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7748
Özet | Abstract | Tam Metin


The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.