ISSN:2148-4163

The Journal of Academic Social Science Studies

Editor: Dr. Serdar YAVUZ
Assistant Editor: Dr. Serdar BULUT
Publication Place: Elazig
Year-Number: 2019-Number: 78
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Hüsamettin KARATAŞ ŞİNTOİZM’DE ARINMA AYİNLERİ, 1-12
PURIFICATION RITUALS IN SHINTOISM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.40299
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Neslihan TEKİN ANNELERE UYGULANAN ÇOCUKLARININ DUYGUSAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMININ ANNELERİN ÇOCUK SEVME DURUMLARINA VE AİLE İŞLEVLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 13-27
A STUDY INTO THE EFFECT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM APPLIED TO MOTHERS TO SUPPORT THE EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN ON THE MOTHERS’ CASE OF LIKING THEIR CHILDREN AND THEIR FAMILY FUNCTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29121
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yeşim ÇİZMECİ ÖZÇELİK - Salih Paşa MEMİŞOĞLU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN KENDİLERİNE YÖNELİK ÖZ DENETİM GÖRÜŞLERİ, 29-40
SELF-CONTROL OPINIONS OF INSTRUCTORS WORKING AT THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29357
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hacı Mehmet ÇOBAN - Abuzer AKGÜN ANALOJİLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 5E ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ, 41-58
EFFECT OF 5E LEARNING MODEL ENRICHED WITH ANALOGIES ON ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37871
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Adem KARACA - Mehmet Ali ÇAKMAK KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI VE DEĞERLENDİRME SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 59-72
AN INVESTIGATION OF CULTURE AND HERITAGE OUTCOMES AND EVALUATION QUESTIONS BASED ON BLOOM TAXONOMY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.40153
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa İÇEN EĞİTİMDE GÖRSEL MATERYALLERİN ANALİZİ YOLUYLA BİR DEĞERLENDİRME, 73-82
EVALUATION THROUGH ANALYSIS OF VISUAL MATERIALS IN THE SOCIAL STUDIES EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37039
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fehmi DEMİR SOSYAL SORUMLULUK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, 83-92
DEVELOPING A SCALE OF SOCIAL RESPONSIBILITY: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILTIY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29062
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevda KATITAŞ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HAKKININ SAĞLANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ , 93-112
PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF ENSURING THE RIGHT TO EDUCATION TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND SOLUTION SUGGESTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39379
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih ÖZEK - Neşe YAMANOĞLU FATİH DÖNEMİ MERKEZÎ VE UMUMÎ KANUNNÂMELERİN DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 113-144
AN EXAMINATION ON THE LANGUAGE OF CENTRAL AND GENERAL LAWS IN THE PERIOD OF FATIH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.40190
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bilge ÖZTÜRK TÜRKÇEDE DİLBİLGİSEL İLİŞKİLER VE SIRALI EYLEMLER, 145-152
GRAMMATICAL RELATIONS AND SERIAL VERBS IN TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29095
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yaşar ŞİMŞEK İKİNCİ MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E (1908-1923) TÜRK ROMANINDA BATIL İNANÇLAR, 153-179
SUPERSTITIOUS BELIEFS IN THE TURKISH NOVEL FROM THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA TO THE REPUBLIC (1908-1923)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.40024
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhammed Felat AKTAN MUHAMMED RASİM’İN HÂB-NÂME ADLI ESERİNDE HALK EDEBİYATI UNSURLARI, 181-187
FOLK LITERATURE IN MUHAMMED RASIM'S HABNAME
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.38904
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Alper BAHTİYAROĞLU FERAİZ KİTABI “MU¡ÎNÜ’L ¢ASSÂMÎN”İN YAZIM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 189-202
AN EXAMINATION OF THE SPELLING FEATURES OF FERAIZ (SCIENCE OF ISLAMIC INHERITANCE) BOOK “MU¡ÎNÜ’L ¢ASSÂMÎN”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37412
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ozan GÖKDEMİR - Mehtap Solak SAĞLAM ATEBETÜ’L-HAKĀYIK VE ABAY KUNANBAYEV’İN EDEBÎ MİRASINDA “BİLGİ”, 203-210
KNOWLEDGE IN LITERARY HERITAGE OF ATABETU’L HAKAYIK AND ABAY KUNANBAYEV
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39313
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ömer Aytaç AYKAÇ SAM SHEPARD’IN VAHŞİ BATI’SINDA MODERN İNSANIN ÇELİŞKİLERİ, 211-222
THE CONTRADICTIONS OF MODERN MAN IN SAM SHEPARD’S TRUE WEST
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.36967
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tolga DURSUN CENGİZ DAĞCI’NIN ONLAR DA İNSANDI ADLI ROMANINA EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM, 223-231
A SOCIOLOGICAL APPROACH ON DAĞCI'S NOVEL THEY WERE HUMAN, TOO (ONLAR DA İNSANDI)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.37828
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

E. Jessica McKIE - Erkan ÖZKARAKAŞ TURİZM REKLAMLARINDAKİ SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ GRAFİK TASARIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, 233-243
INVESTIGATION OF VIRTUAL REALITY APPLICATIONS IN TOURISM ADVERTISING IN THE CONTEXT OF GRAPHIC DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.30187
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Naile Rengin OYMAN İÇ MEKAN TEKSTİL TASARIMINDA ROMANTİK BİR İZ: LAURA ASHLEY, 245-264
A ROMANTIC MARK IN INTERIOR TEXTILE DESIGN: LAURA ASHLEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29126
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bahattin KELEŞ El-CEZİRE BÖLGESİNİN (Silopi, Cizre, Nusaybin ve Mardin) İSLAMLAŞMASI VE BU BÖLGENİN EYYUBİ DEVLETİNİN SONUNA KADAR İPEK YOLU TİCARETİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ, 265-277
Islamization of Al-Jazeera Region (Silopi, Cizre, Nusaybin ve Mardin) and the Significance of the Region on the Silk Road Trade through the Ayyubids Reign
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39638
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gürkan AKDAĞ - Abdullah AKMAZ İPEK YOLU KERVANSARAYLARININ TURİZME KAZANDIRILMASINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM: KONYA ÖRNEĞİ , 279-294
AN APPROACH TO BRINGING THE SILK ROAD CARAVANSERAIS INTO TOURISM: KONYA CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39305
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Harun Reşit BAĞCI - Muhammet BAHADIR KIZILIRMAK DELTASINDA (SAMSUN) ARAZİ KULLANIMI VE ZAMANSAL DEĞİŞİMİ (1987-2019), 295-312
LAND USE AND TEMPORAL CHANGE IN KIZILIRMAK DELTA (SAMSUN) (1987-2019)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.40162
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nevin YALÇIN BELDAN LOUVRE’DAN BAKAN KADINLAR AYDINLANMA DÖNEMİ BATI SANATINDA KADIN SANATÇILARIN VAROLUŞ SORUNSALI, 313-329
WOMEN LOOKING OUT OF LOUVRE THE MATTER OF BEING FOR WOMEN ARTSISTS IN WESTERN ART OF ENLIGHTENMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39817
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Saliha BOZER BAYRAKTAR KARACAAHMET MEZARLIĞINDAKİ BİR GRUP FES BAŞLIKLI MEZAR TAŞI, 331-350
A GROUP OF FEZ HOODED TOMBSTONES IN KARACAAHMET CEMETERY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.38933
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sertan AKÇALI - Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN TÜRKİYE'DE SİBER SALDIRI OLAYLARI VE SİBER SAVUNMA YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ, 351-369
CYBER ATTACK INCIDENTS AND DEVELOPMENTS OF CYBER DEFENCE CAPABILITIES IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.40409
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Murat AYAR - Reyhan Ayşen WOLFF GİRESUN İLİ ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINDA AÇIK ETME (WHİSTLEBLOWİNG) VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ, 371-382
THE RELATIONSHIP BETWEEN WHISTLEBLOWING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMOUNG GIRESUN PRIVATE HOSPITAL EMPLOYEES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.40217
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Reşat GEÇEN - Özlem KARAÖMER ARSUZ -DÖRTYOL (HATAY) ARASI KIYI ALANLARINDA ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ (1987- 2016), PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 383-399
TEMPORAL CHANGE OF LAND USE IN COASTAL AREAS BETWEEN ARSUZ AND DÖRTYOL (HATAY) (1987-2016), PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39866
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhammed Ali YILDIZ AKŞEMSEDDİN DİVANINDAN SEÇMELER, 401-410
SELECTIONS OF THE AKSHEMSEDDİN’S POETS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39435
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mürüvvet TÜRKEN ÇAKIR CORCİ ZEYDAN’IN ROMANLARINDA TOPLUMSAL YAPI, 411-421
THE SOCIAL STRUCTURE IN CORCI ZEYDAN’S NOVELS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39865
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.