Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) YAPILARI VE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ
Bu çalışmanın amacı, Biyoloji öğrencilerinin “Küresel ısınma” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını tespit etmektir. Bu çalışma nitel araştırma özelliğinde olup, nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Necmettin Erbakan üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalında eğitime devam eden 4. Sınıfta bulunan 29 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre kategoriler oluşturulmuş, her kategorideki cevap kelimelerin frekans değerleri ve yüzdeleri hesaplanarak tablolar oluşturulmuştur. Araştırma verileri toplam 5 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler içerisinde cevap kelime sayısı ve aynı zamanda cevap kelimelerin toplam frekansı en yüksek olan kategori “Küresel ısınmanın olası etkileri” isimli kategoridir. “Küresel ısınmanın doğal ve yapay nedenleri” isimli kategori ise ikinci sırada yer almaktadır. Diğer kategoriler sırasıyla “Küresel ısınmayı tanımlama kategorisi”, “Küresel ısınmanın çevresel etkileri” ve “Küresel ısınmadan etkilenen canlılar” şeklinde sıralanmaktadır. Bu kategorilerin frekans ve yüzde oranları düşük olup, cevap kelime sayıları da azdır. Ayrıca kavram yanılgısı içeren ve herhangi bir kategoriye dahil edilmeyen kelimeler ise metin içerisinde verilmiştir. Sonuç olarak, kelime ilişkilendirme testlerinin, bilişsel yapıyı otaya çıkarmada ve kavram yanılgılarını tespit etmede etkili bir teknik olduğu görülmektedir.

Keywords
Biyoloji, Küresel Isınma, Kelime İlişkilendirme Testi, Bilişsel Yapı, Nitel Araştırma