Summary


SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI
Öğrenme, bireyin karşılaştığı problemi, deneyimlerinden faydalanarak, en uygun biçimde çözme becerisini ifade eder. Bu beceriyi, birey yaşam amaçlarından, sorunlarını çözme isteğinden, karşılaştığı engellerden ve başarı arzusundan elde etmektedir. Bireyin öğrenmeye ilişkin tutumları, insanların yaşamlarında, giriştikleri işlerde, amaçlarına ulaşmada karşılaştıkları sorunları çözmede ve gelişmelere uyum sağlamada ona çeşitli avantajlar sağlar. Öğretmen adayları için de hizmete başladıklarında öğrenmeye yönelik tutumları mesleki gelişimlerini sürekli canlı tutmak adına çok önemlidir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı, son sınıf öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada Kara (2010) tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmış olan “Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği”, gerekli izinler alındıktan sonra kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesinde son sınıfta okumakta olan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır ve elde edilen veriler SPSS paket programı sayesinde analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının genel olarak olumlu ve yüksek seviyede olduğunu; öğrenmeden beklentilerinin hayli yüksek seviyede olduğunu ve aynı zamanda öğrenmeye ilişkin kaygılarının orta seviyede olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırmanın sonuçları; öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının cinsiyet, bölüm, anne ve baba eğitim durumları ve üniversite öncesi yaşadıkları yerleşim birimi değişkenlerine göre incelendiğinde ölçeğin tamamında ve ölçeğin farklı boyutlarında anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.

Keywords
Öğrenme, Öğrenmeye İlişkin Tutum, Öğretmen Adayları