Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BİYOLOJİ KONULARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Öğrencilerin, araştırmayı seven, sorgulayabilen, neden-sonuç ilişkilerini fark edip, bunlar arasında mantıksal bağlantılar kurabilen, temel problemleri anlayıp çözebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri gereklidir. Bu hedef doğrultusunda üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri Biyoloji Eğitimidir. Yapılan bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki biyoloji konularına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubunun örneklemini ilköğretim 5.,6.,7.ve 8.sınıflarından onar öğrenci seçilerek toplamda 40 öğrenci oluşturulmuştur. Öğrencilerin fen dersi müfredatı içerisinde yer alan biyoloji konularına yönelik görüşleri belirlenirken 6 adet açık uçlu sorulardan oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Veri toplama aşamasında öğrencilere herhangi bir müdahalede bulunulmadan tek aşamada gerçekleştirilmiş yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular yardımıyla öğrencilerin yazılı cevapları alınmıştır. Toplamda 40 öğrenciden her biri Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, … Ö40 şeklinde araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Veriler analiz edilirken içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi ile veri toplama süreci sonunda elde edilen çok sayıdaki bilginin başlıca anlamlı bölümleri belirlenir, her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiği bulunur, oluşturulan bölümler için kodlamalar yapılır ve kodlar belirli kategoriler altında toplanarak temalar oluşturulur (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Her soru ve yanıtları için tablolar oluşturulmuştur. Verilen cevaplar kod adı altında yazılarak farklı temalar altına yerleştirilmiştir. Her kod içinde ayrı frekans değerleri oluşturulmuştur ve ardından temalar halinde değerlendirilmiş frekans yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Araştırmanın güvenirliliği sağlamak için veriler bir alan uzmanı tarafından da incelenmiş ve oluşturulan tema ile kodlarla uzlaşı olup olmadığına bakılmıştır. Oluşturulan temalar için güvenirlik hesaplaması Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Güvenirlik=Görüş birliği/Görüş birliği+Görüş ayrılığı).Araştırma sonrasında öğrencilerin fen dersi müfredatı içerisinde yer alan biyoloji konularına yönelik görüş ve önerileri belirlenmiş, incelenmiş ve verilere uygun önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Fen Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Ortaokul Öğrencileri