Summary


AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMA BİR BAKIŞ: ANNE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DÜŞÜNCELERİ
Bu çalışmanın amacı, anne araştırma görevlilerinin akademik ve sosyal yaşama ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine göre yürütülmüştür. Çalışma grubunda ölçüt örnekleme ile belirlenen 11 anne araştırma görevlisi yer almaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgulardan bazıları şu şekildedir: Katılımcılar akademik çalışma yapmalarının evlilik yaşını geciktirmediğini ancak çocuk sahibi olma konusunda mesleki anlamda kendilerine göre uygun gördükleri zamanda çocuk sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar ev sorumlulukları konusunda eşlerinden yardım alsalar da asıl sorumluluk ve yükün kendilerinde olduğunu ifade etmişlerdir. Bakıcı arama, bulma ve doğru kişiye karar verme sürecinin çok zor olduğu, çalışma hayatlarında anne oldukları için herhangi bir pozitif ayrımcılık görmedikleri katılımcılar tarafından dile getirilen diğer bulgulardandır. Anne araştırma görevlilerinin akademik ve sosyal hayatta; evde ders çalışamama, akademik çalışmaların yavaş ilerlemesi, bilimsel kongre, konferans vs. etkinliklere katılamama, uykusuzluk, kendilerine ve ailelerine yeterli zaman ayıramama gibi çeşitli sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Katılımcılar, erkek araştırma görevlilerinin akademik çalışmalarını daha hızlı ve rahat yürüttüklerini düşünmektedirler. Araştırma görevlisi olmanın çocukla ilişkiye ve onun eğitimine genel olarak olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir. Mesleklerini “idealleri” olduğu için seçen katılımcılar mesleklerine yönelik olumlu bir tutuma sahiptirler. Katılımcılar annelikten dolayı bazı zorluklar yaşasalar da mesleklerini severek yapmaktadırlar. Ayrıca anne araştırma görevlileri mesleklerinin saygın ancak kadro sıkıntısının olduğu stresli bir meslek olduğunu dile getirmişlerdir. Araştırmada son olarak elde edilen bulgular doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Anne Araştırma Görevlisi, Akademik Yaşam, Sosyal Yaşam, Toplumsal Cinsiyet, Akademik Kariyer