Summary


GELENEKSEL CAMİ MÛSİKÎSİ TAVRIYLA BESTELENEN ESMÂÜ’L HÜSNÂLAR (İLHAN TOK’UN “ESMAÜ’L HÜSNÂ BESTESİ” ÖRNEĞİ)
İslâm dininde Yüce yaratıcının en güzel doksan dokuz isminden oluşan Esmâü’l Hüsnâ’nın zikredilmesinin önemi büyüktür. Dolayısı ile bu İsimlerin zikredilmesi, anılması, sayılması ve ezberlenmesi tavsiye edilmiştir. Bu makale Allah’ın en güzel isim ve sıfatlarından oluşan Esmâü’l Hüsnâ’nın zikredilmesinde Türk Din Mûsikîsi’nin katkısını ortaya koymak ve yüce yaratıcının doksan dokuz isminin belli usûl ve nâğmelerle dillerde meşk edilerek zikredilmesine, anılmasına katkı sağlamaktır. Bu sebeple, geçmişteki büyük üstatların meşk ve zikir meclislerindeki manevi havanın, yapılan meşklerin ve zikirlerin neticesinde, tecrübe edilen tavrın paylaşılması için, o meclislerde bulunmuş birisi olarak Hafız ve bestekâr İlhan Tok’un Geleneksel Cami Mûsikîsi tavrıyla bestelediği “Esmâü’l Hüsnâ” da örnek eser olarak makale çalışmasının sonuna eklenmiştir. Üzülerek belirtmek gerekir ki meşk geleneğinin yaşatılmasında ve silsile yoluyla günümüze kadar gelmesinde büyük katkıları olan mûsikîşinas üstatların yaşları itibari ile sayıları gün geçtikçe azalmaktadır. Dolayısı ile bu alanda araştırma yapanların meşk geleneğinin hayatta olan temsilcilerinden bizzat istifade ederek eserlerini ortaya çıkarmak suretiyle yapacakları akademik bir çalışma, hem meşk geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına hem de geleneğin temsilcilerine olan vefa borcunun ödenmesine vesile olacaktır. Bu amaçla yapılan çalışmada öncelikle Esmâü’l Hüsnâ ve zikir kavramlarının ne anlama geldiği, Kur’an ve hadisler ışığında Esmaların zikredilmesinin önemi vurgulanırken, Türk Din Mûsikîsi zikir formunun, Esma-zikir ilişkisi içerisindeki yerinin ne olduğuna da açıklama getirilmiştir. Ayrıca Cami mûsikîsinde geleneksel tavır tanımlanırken geleneksel tavrın yaşatılmasında Esmâü’l Hüsnâ eserinin katkısı da açıklanmıştır.

Keywords
İlhan Tok, Esmâü’l Hüsnâ, Zikir