Summary


KULA (Kula/MANİSA) PERİBACALARI’NIN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUMLARINDA EROZYON ETKİSİNİN RUSLE YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
Peribacaları jeolojik, jeomorfolojik ve klimatolojik özelliklere bağlı olarak teşekkül etmiş, kurak ve yarı kurak morfoklimatik yörelere özgü bir aşınım şeklidir. Peribacası oluşumu üzerinde kaya türü, ardalanma düzeni, tabakanın eğim durumu, çatlak sistemi önemli etkiye sahiptir. Peribacaları, direnç farklılığı olan litolojik birimlerin yüzeylendiği yamaçlarda gelişmektedir (Polat ve Güney, 2013: 19). Peribacalarının sadece volkanik arazilerde oluştuğunu düşünmekte yanlış bir algıdır. Uygun şartların oluşması ile kumtaşı, kiltaşı ve konglomera gibi kayaçlar üzerinde de meydana gelebilen peribacaları daha çok erozyonal süreçlerin bir sonucudur. Çalışma alanımız olan Kula-Peribacaları Manisa ili, Kula ilçesi sınırları içerisinde, Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı genç malzemelerin Gediz Nehri ve yan kollarının aşındırması sonucu oluşmuştur. Bu alana günümüzde jeolojik-jeomorfolojik özellikleri nedeniyle jeomiras statüsü kazandırılarak jeoparka dönüştürülmüştür. Oldukça yoğun bir turizm potansiyeli bulunan ve jeoturizme açık olan saha doğal müze, araştırma laboratuvarı durumundadır. Bu çalışmanın temel amacı farklı bir litolojide gelişmiş olan peribacalarının oluşum ve özelliklerini ortaya koymaktır. Çalışmada bu amaca yönelik olarak erozyon miktarı hesaplanacaktır. Çalışmada yöntem olarak saha çalışmalarının yanında CBS teknolojileri kullanılmıştır. Böylece sahadaki erozyonal süreçlerin belirlenmesi için sayısallaştırmalar yapılış, elde edilen vector verilerden raster üretilmiş ve raster üzerinden bazı analizler yapılmıştır. Çalışmada erozyon şiddetini belirlemek için RUSLE yöntemi tercih edilmiştir. Böylece sahadaki peribacalarının oluşumu, özellikleri, kullanımı ve korunmasına yönelik bir araştırma yapılmıştır.

Keywords
CBS, Rusle, Peribacaları, Erozyon, Kula