Summary


ÖZNEL SIKINTILARI AÇMA ÖLÇEĞİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu araştırmanın amacı, Gürsoy ve Gizir tarafında üniversite öğrencileri için Türkçe’ye uyarlanan Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeğinin ( Kahn ve Hessling tarafından geliştirilen), lise öğrencileri üzerindeki geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Birey problemlerini ortaya koymadığı sürece, çözümüne yönelik bir şey yapabilmek güçtür. Bir ergen ilişkilerinde yaşadığı problemi dile getirmez ise bu problemin ortadan kalkma ihtimali çok düşüktür. Problem ergeni sürekli rahatsız etmeye devam edecektir. Bireyler yaşadıkları toplum içerisinde düşünce, duygu ve inanışlarını diğerleri ile paylaşmaktadır. Öznel sıkıntıları açma olarak tanımladığımız bu durum cinsiyet, yaş ya da içinde yaşanılan çevrenin kültürüne göre şekillenebilmektedir. Kendini açma diğer bir adıyla öznel sıkıntılarını açma bir iletişim becerisidir. Öznel sıkıntılarını açma; kişinin kendi duygularını, düşüncelerini, hayata bakış açısını, inançlarını ya da ihtiyaçlarını başka bir kişiye ifade etme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Veriler Isparta ilinde yer alan bir özel okuldaki 152 ( 61’i kadın, 91’i erkek) öğrenciden elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda ölçek kendini açma ve kendini gizleme olarak açıklanan iki alt faktörden oluştuğu görülmüştür. Güvenirlik analizi sonucunda Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayısı .92, 6 hafta sonra yapılan test tekrar test güvenirliği ise .76 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler ışığında Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeğinin lise öğrencileri üzerinde uygulanabilir, geçerli ve güvenilir sonuçlar vereceği belirlenmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin öznel sıkıntılar açma düzeyleri ile sınıf düzeyi ve not ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Keywords
Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeği, Kendini Açma, Kendini Gizleme, Lise Öğrenciler, Geçerlik ve Güvenirlik