Summary


MEVZÛÂT KİTAPLARINDA YER ALAN ŞEHİRLERİN FAZİLETİYLE İLGİLİ UYDURMA HADİSLER - KAZVÎN ÖRNEĞİ – I
Hz. Peygamber (s.a.v)’e isnad edilen uydurma hadisler arasında bazı şehirlerin faziletiyle ilgili olanlar önemli bir yer tutar. Bu şehirlerden biri de İran’ın büyük kentlerinden biri olan Kazvin’dir. Bir süre önce İbn Mâce’nin Sünen’inde yer alan Kazvîn ile ilgili bir rivayet dikkatimizi çekmiş ve bu rivayeti isnad bakımından ele aldığımız bir makale yayınlamıştık. Bu esnada gördük ki uydurma hadislerin yer aldığı kitaplarda Kazvin’in faziletine dair çok sayıda rivayet mecuttur. Bunlar içerisinde sadece Kazvin’den bahsedenler olduğu gibi, Kazvîn’in yanısıra başka şehirlerden de bahseden rivayetlerin de mevcut olduğunu gördük. Bu şehirler arasında Askalân, İskenderiye, Cidde, Rey, Abâdân, Mekke ve Medine’yi sayabiliriz. Çalışmamızda sadece Kazvîn’den bahseden rivayetler incelenecektir. Kazvîn’in yanısıra diğer şehirlerin de zikredildiği rivayetler ise bir başka çalışmaya konu edinilecektir. Tespitlerimize göre çalışmamıza konu olan otuz rivayetten yirmi beşi senette bulunan ravilerin kusurlarından dolayı uydurma sayılmıştır. Biri senedsiz olduğu için mevzû sayılırken dört rivayet ise hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın mevzuât eserlerine alınmıştır. Bu rivayetler Suyûtî’nin Câmiu’l-Ehâdis adlı eserinde yer alan birkaç tanesi hariç, hiçbir hadis kitabında yer almamaktadır. Dikkat çeken bir başka husus da rivayetlerin neredeyse tamamının, kendisi de bir Kazvinli olan er-Râfi‘î’nin et-Tedvîn fî Ahbâri Kazvîn adlı kitabında yer alıyor olmasıdır.

Keywords
İbn Mâce, Sünen, Kazvin, Mevzû Hadis, İran