Number: 26 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Lorient / FRANCE  18.07.2014

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSelim YILMAZ - Arsun URAS YILMAZ  
LA NOTION DE PRISE EN CHARGE ENONCIATIVE EN TURC ORAL (EN COMPARAISON AVEC LE FRANÇAIS) Ss, 1-12
THE CONCEPT OF ENUNCIATIVE SUPPORT IN SPOKEN TURKISH (IN COMPARISON WITH FRENCH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2455
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ender DURUALP  
ERGENLERİN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN CİNSİYET VE SINIFA GÖRE İNCELENMESİ Ss, 13-25
AN INVESTIGATION OF ADOLESCENT’ SOCIAL EMOTIONAL LEARNING SKILLS IN TERMS OF GENDER AND GRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2326
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk KAYA  
DOĞU ANADOLU KARASAL İKLİMİNİN BELİRGİN OLARAK YAŞANDIĞI YÖRELERDEN BİRİ OLAN AĞRI İLİNİN İKLİM ÖZELLİKLERİ Ss, 27-55
CLIMATIC FEATURES OF THE PROVINCE OF AĞRI DOMINATED BY THE EASTERN ANATOLIA TERRESTRIAL CLIMATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2330
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU - Nadir SOLAK  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜRÜNE GÖRE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 57-66
ANALYSIS AND EXAMINATION OF AGGRESSION LEVELS AND EMPATHETIC TENDENCY LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THE TYPE OF SCHOOL (CASE OF ÇORUM PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2392
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-IV: GRANADA Ss, 67-83
THE REMAINS AND ARTICACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION IN SPAIN-IV: GRANADA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2338
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilgün AÇIK ÖNKAŞ  
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDE ANA DİLİ DEĞERİ Ss, 85-96
THE VALUE OF MOTHER TONGUE IN CONTEMPORARY POETS OF TURKISH WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2397
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ÇETİN  
EĞİTİM FAKÜLTELERİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI MÜFREDATINDA YER ALAN SANAT TARİHİ DERSLERİNİN ÖĞRETİM AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMECİ BİR YAKLAŞIM Ss, 97-103
THE DEPARTMENT OF FINE ARTS EDUCATION OF THE FACULTY OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF ARTS EDUCATION AND CRAFTS TEACHING OF ART HISTORY COURSES FOR TEACHING PURPOSE TO REALIZE AN APPROACH RESORVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2387
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih Paşa MEMİŞOĞLU - Mümin Ali AYDIN  
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ORTAMINDA MORALE İLİŞKİN ALGILARI Ss, 105-122
THE PERCEPTIONS OF MORALE OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE SCHOOL ENVİRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2325
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yüksel GÖĞEBAKAN  
RESİMSEL ANLATIM BAKIMINDAN “ACAİBÜ’L MAHLUKAT”, “TERCÜME-İ MİFTAH CİFRÜ’L-CAMİ” VE “AHVÂL-İ KIYÂMET” ESERLERİNDEKİ MİTOLOJİK UNSURLAR Ss, 123-141
THE MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN “ACAİBÜ’L MAHLUKAT”, “TERCÜME-İ MİFTAH CİFRÜ’L-CAMİ” AND “AHVÂL-İ KIYÂMET” OPUSSES IN PICTORAL EXPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2158
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül DERMAN  
BİLİMSEL OKURYAZARLIĞIN TESİSİNDE FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ROLÜ Ss, 143-157
THE ROLE OF SCIENCE TEACHING PROGRAM IN THE ESTABLISHMENT OF SCIENTIFIC LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2270
Özet | Abstract | Tam Metin |


Celal TAŞKIRAN - Mehmet Hasan SELÇUK - Yahya DOĞAR  
BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN SOSYALLEŞMEYE OLAN ETKİSİNE İLİŞKİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VELİLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 159-166
THE OPINION OF PRIMARY SCHOOL STUDENT’S PARENTS ABOUT THE EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION ON SOCIALIZATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2395
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol ERKAN  
HAKİKATİ İNŞA ARACI OLARAK DİN DİLİ Ss, 167-179
LANGUAGE OF RELIGION AS MEANS OF CONSTRUCTION OF REALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2355
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin ÖZKAN - H.İsmail ARSLANTAŞ  
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖZÜYLE ETKİLİ OKULDA YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 181-193
DEFINING QUALITIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN EFFECTIVE SCHOOLS FROM TEACHERS AND ADMINISTRATORS POINT OF VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2295
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakkı AKTAŞ  
KARİYER SAFHALARI VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA KARİYER MEMNUNİYETİ VE MESLEKÎ BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BÜRO YÖNETİCİLERİ, YÖNETİCİ ASİSTANLARI VE SEKRETERLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 195-212
THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER SATISFACTION AND OCCUPATIONAL COMMITMENT IN THE CONTEXT OF CAREER STAGES AND DEMOGRAPHIC VARIABLES: A RESEARCH ON OFFICE MANAGERS, EXECUTIVE ASSISTANTS AND SECRETARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin BAL  
DAVİD HELD’IN SINIFLANDIRMASINA GÖRE DEMOKRASİNİN KLÂSİK MODELLERİ Ss, 213-229
THE CLASSICAL MODELS OF DEMOCRACY ACCORDING TO DAVID HELD’S CLASSIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2394
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Serdar ÇAKIRER - Reyhan ALPA KOYUNCUOĞLU  
NECDET YAŞAR’ IN GEÇİŞ TAKSİMLERİNİN MAKAMSAL VE TEKNİK YAPI YÖNÜDEN İNCELENMESİ Ss, 231-245
EXAMINATION OF TRANSITION IMPROVISATIONS OF NECDET YAŞAR’S IN TERMS OF MODAL AND TECHNICAL CONSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2257
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU - Fatih DEMİR  
ÖĞRETMENLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYİNİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNE ETKİSİ Ss, 247-256
THE IMPACT OF TEACHERS’ INDIVIDUAL INNOVATIVENESS LEVELS ON TEACHER LEADERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2271
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa SOLMAZ  
ALBERT CAMUS’NÜN “BİR ALMAN DOSTA MEKTUPLAR” YAPITINDA ZAMAN VE UZAM Ss, 257-267
ALBERT CAMUS’S "LETTERS TO A GERMAN FRIEND" IN THE BOOK OF TIME AND PLACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2209
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurullah AGİTOĞLU  
KUTSAL METİNLERDE VE HADİSLERDE HZ. ÂDEM –TESPİT VE DEĞERLENDİRME- Ss, 269-287
PROPHET ADAM ACCORDING TO THE HOLY BOOKS AND HADITHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2291
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rafet METİN  
TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA ÇORUMLU KAZASINDA (NEFS-İ ÇORUMLU) TEŞEKKÜL EDEN MAHALLELER Ss, 289-300
ACCORDING TO TAHRİR REGISTERS, SITUATED NEIGHBORHOODS IN ÇORUM IN 16TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2390
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel Fügan VAROL  
MEDYADA YER ALAN TEMSİLLERİN KİMLİK EDİNME SÜRECİNDEKİ ROLÜ Ss, 301-313
THE ROLE OF MEDIA REPRESENTATIONS IN THE PROCESS OF IDENTIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2398
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan SARAÇLI - Mustafa Aydın BAŞAR - Başak CENGİZ ERDOĞMUŞ - Cengiz GAZELOĞLU  
SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARADA FARKLI KADEMEDEKİ EĞİTİMCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 315-328
EFFECTS OF SOCIO-DEMOGRAPHICAL FACTORS ON MASLOW’S NEEDS OF HIERARCHY: AN APPLICATION ON EDUCATORS IN DIFFERENT POSITIONS IN ANKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2407
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şeyda Barlas BOZKUŞ  
KÜLTÜR VE SANAT İLETİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE SANAL MÜZELERİN GELİŞİMİ Ss, 329-344
THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL MUSEUMS IN TURKEY: AS PERSPECTIVE OF CULTURE AND ART COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2408
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tunca ÖZGİŞİ  
OSMANLI DEVLETİ’NİN BALKANLARDA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULADIĞI POLİTİKALARA ÖRNEKLER Ss, 345-356
EXAMPLES OF THE OTTOMAN STATE’S, WHICH APPLIED FOR DEVELOP TO CO-EXISTENCE POLICY IN THE BALKANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2349
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tülay METİN  
BÜYÜK SELÇUKLU ŞEHİR YAPILANMASININ ANADOLU SELÇUKLU ŞEHİR KÜLTÜRÜ ÜZERİNE TESİRİ Ss, 357-370
THE IMPACT OF CITY FORMATION IN GREAT SELJUKS ON THE CITY CULTURE OF ANATOLIAN SELJUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2359
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veda BİLİCAN GÖKKAYA  
CAM TAVAN, KADIN VE EKONOMİK ŞİDDET Ss, 371-383
GLASS CEILING, WOMAN AND ECONOMIC VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2385
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel ŞAHİN  
SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN “SOYUT ODA” ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 385-404
A STUDY ON SABAHATTİN KUDRET AKSAL’S SHORT STORY CALLED “SOYUT ODA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2399
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent ŞENER  
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE HEGEMONYA OLGUSU VE ABD HEGEMONYASININ SİYASAL VE KÜLTÜREL KAYNAĞI: “AMERİKAN İSTİSNACILIĞI” YA DA “AÇIK/KAÇINILMAZ YAZGI” Ss, 405-420
THE PHENOMENON OF HEGEMONY IN INTERNATIONAL RELATIONS AND THE POLITICAL AND CULTURAL SOURCE OF THE US HEGEMONY: “AMERICAN EXCEPTIONALISM” OR “MANIFEST DESTINY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2401
Özet | Abstract | Tam Metin |


Perihan TUNC - Yavuz ERİŞEN  
AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ LİSANS PROGRAMINA YÖNELİK EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ* Ss, 421-438
DEFINING THE EDUCATIONAL NEEDS FOR AN UNDERGRAUDATE DEGREE PROGRAM IN FOOTWEAR DESIGN AND MANUFACTURING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2366
Özet | Abstract | Tam Metin |


Beyza BAYRAK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 439-456
A RESEARCH ABOUT INFORMATION LITERACY LEVEL AND CRITICAL THINKING TENDENCIES OF THE TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2261
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mücella ÖZKAN  
TÜRKİYE’DE HAZIR GİYİMSEKTÖRÜNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA SİSTEMLERİNDEN ASSYST, KONSANCAD VE LECTRA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 457-471
THE COMPARİSON OF ASSYST, KONSANCAD AND LECTRA SYSTEMS WHİCH ARE COMPUTER- SUPPORTED PATTERN PREPARATİON SYSTEMS USED İN READY-MADE CLOTHİNG SECTOR İN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2363
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar ANAPA SABAN - Osman BAĞDAT  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN SOLO TAKSONOMİSİ İLE İNCELENMESİ Ss, 473-496
INVESTIGATION OF THE 8TH GRADE STUDENTS’ ALGEBRAIC THINKING SKILLS WITH SOLO TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2364
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sabahattin YEŞİLÇINAR - Bülent Cercis TANRITANIR  
LOUISE ERDRICH'İN BEYAZ ADAMIN GELİŞİYLE İLGİLİ BİLİNCİ Ss, 497-505
LOUISE ERDRICH’S CONSCIOUSNESS ABOUT THE ARRIVAL OF THE WHITE MAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2327
Özet | Abstract | Tam Metin |


Jale DENİZ - Didem Mutlu KARŞIYAKALI - Ayten DÜZKANTAR UYSAL  
OTİSTİK BİR ÖĞRENCİYE ADI SÖYLENEN ÇALGIYI GÖSTEREBİLME ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ Ss, 507-520
THE EFFICIENCY OF TEACHING WITH SIMULTANEOUS PROMPTING TECHNIQUE WHILE TEACHING AN AUTISTIC STUDENT TO SHOW THE INSTRUMENT MENTIONED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2373
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda YILMAZ  
ÇATI KAVRAMI ÜZERİNE Ss, 521-535
ABOUT THE VOICE TERM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2329
Özet | Abstract | Tam Metin |