Number: 27 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Adiyaman / TURKEY  30.09.2014

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorGökhan GÜNEŞ - Belma TUĞRUL - H. Gözde ERTÜRK - Şenay Özen ALTINKAYNAK  
OYUNUN ÜÇ KUŞAKTAKİ DEĞİŞİMİ Ss, 1-16
CHANGE OF THE PLAY IN THREE GENERATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2388
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-V: JAEN, ALMERIA, MALAGA VE CADIZ Ss, 17-25
THE REMAINS AND ARTIFACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION IN SPAIN-V: JAEN, ALMERIA, MALAGA AND CADIZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2339
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan KÜÇÜK  
DETERMINATION OF THE OPTIMUM LOCATION IN REVERSE LOGISTICS: AN APPLICATION Ss, 27-38
DETERMINATION OF THE OPTIMUM LOCATION IN REVERSE LOGISTICS: AN APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2368
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramil HÜSEYİN - Namig SHALBUZOV  
MACAR FADN UYGULAMASININ AZERBAYCAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: SONUÇLAR VE BEKLENTİLERİ Ss, 39-53
APPLICATION OF THE HUNGARIAN FADN PRACTIS IN AZERBAIJAN: RESULTS AND PROSPECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2433
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk KAYA  
AĞRI KENTİ’NİN UZUN VADELİ SU İHTİYACININ KARŞILANMASINDA YAZICI BARAJI’NIN YERİ VE ÖNEMİ Ss, 55-75
PLACE AND IMPORTANCE OF YAZICI DAM ON SUPPLYING OF THE LONG-TERM WATER NEED OF THE CITY AĞRI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2427
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZDEMİR  
GÜNÜMÜZDE İSLÂM DÜNYASINDAKİ ŞİDDET VE SALDIRILARIN MEŞRUİYET SORUNU Ss, 77-89
LEGITIMACY PROBLEM OF VIOLENCE AND ASSAULT IN THE ISLAMIC WORLD OF TODAY’S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2460
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Rıza MANCI - Mustafa Hakkı AYDOĞDU  
ŞANLIURFA'YI ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN KÜLTÜREL MİRAS ALGILAMALARI Ss, 91-107
THE PERCEPTIONS OF CULTURAL HERITAGE OF FOREIGN TOURISTS VISITING ŞANLIURFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2409
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemil Serhat AKIN - Cengiz AYTUN - Başak Gül AKTAKAS  
DOĞURGANLIĞIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA Ss, 109-122
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF FERTILITY: AN IMPLICATION FOR SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2414
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice YALÇIN - Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU - Seçkin AKIN - Savaş SÖNMEZOĞLU  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNE YÖNELİK İLGİLERİ Ss, 135-153
SCIENCE CAMP APPLICATION MADE OF HIGH SCHOOL STUDENTS FOR ENGINEERING SCIENCE INTERESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2493
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hazan KURTASLAN  
TÜRK BESTECİLERİNİN KAYITLARI YAPILAN FLÜT ESERLERİNİN TESPİTİ VE İNCELENMESİ Ss, 155-170
DETERMINATION AND ANALYSIS OF THE RECORDED FLUTE WORKS OF TURKISH COMPOSERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2451
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsa DAĞ - Türker GÖKTÜRK  
SINIF YÖNETİMİNDE LİDERLİK VE LİDERLİĞİN SINIF YÖNETİMİNE KATKILARI Ss, 171-184
CLASSROOM MANAGEMENT LEADERSHIP AND LEADERSHIP CONTRIBUTIONS TO CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2429
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim KARAKAŞ  
KADİM İRAN DİNLERİNİN TÜRK İNANÇ TARİHİNDEKİ YERİ Ss, 185-202
POSITION OF OLD PERSIA RELIGIONS IN TURKISH BELIEF HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2447
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevilay KİLMEN - Ebru DEMİRCİOĞLU  
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI Ss, 203-218
AN ADAPTATION STUDY OF CRITICAL THINKING DISPOSITION SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2434
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel Fügan VAROL  
KADINLARIN DİJİTAL TEKNOLOJİYLE İLİŞKİSİNE ÜTOPİK BİR YAKLAŞIM: SİBERFEMİNİZM Ss, 219-234
A UTOPIC APPROACH TO THE RELATIONSHIP OF WOMEN WITH TECHNOLOGY: CYBERFEMINISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2463
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel SONMEZ - Gamze BİLİR SEYHAN - Burcu CEYLAN  
TRAINEE PRESCHOOL TEACHERS PERCEPTION OF HEALTH AND WELL-BEING Ss, 235-246
TRAINEE PRESCHOOL TEACHERS PERCEPTION OF HEALTH AND WELL-BEING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2472
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şaban KARASAKAL  
MİRAS ÂYETİ VE CÜRCÂNÎ’DE ASHÂBU’L-FERÂİZ Ss, 247-268
THE QURAN VERSE OF INHERITANCE AND ASHABUL-FERAIZ IN CURCANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2494
Özet | Abstract | Tam Metin |


V. Atilla OĞUŞGİL  
AB'YE ÜYE ÜLKELERDE EŞİTLİK KURUMLARI VE TÜRKİYE'DE GELECEKTEKİ EŞDEĞER KURUM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ss, 269-293
THE EQUALITY BODIES IN EU MEMBER STATES AND REFLECTIONS ON THE FUTURE EQUIVALENT BODY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2485
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup TOPAL - Abdulkadir KIRBAŞ  
İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN TÜRKÇE ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 295-306
COMPLIANCE WITH TERMS OF COOPERATION BASED LEARNING TURKISH TEACHER EVALUATION OF NATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2400
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arif YILDIZ - H. Seçil FETTAHLIOĞLU - Cansu BİRİN  
HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARI: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ VE ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEDONİK ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARINDA DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ Ss, 307-331
HEDONIC COMSUMPTION BEHAVIORS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON HEDONIC SHOPPING BEHAVIOURS OF THE STUDENTS AT KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERCITY AND ADIYAMAN UNIVERCITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2461
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe NURİAHMETOVA  
GÜNÜMÜZ KIRGIZ TÜRKÇESİNDE RUSÇA UNSURLAR Ss, 333-347
RUSSIAN ELEMENTS IN THE CONTEMPORARY KYRGYZ TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2444
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cengiz AYTUN  
GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ Ss, 349-362
THE NEXUS BETWEEN CARBON DIOXIDE EMISSIONS, ECONOMIC GROWTH AND EDUCATION IN EMERGING ECONOMIES: A PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2442
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ÖNEN - Sibel DEMİR - Fatma ŞAHİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OBEZİTE VE OBEZİTENİN OLUŞUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 363-378
THE VIEWS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON OBESITY AND THE FORMATION OF IT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2198
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin BARS  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ VE ŞOR KAHRAMANLIK DESTANLARINA YANSIMALARI Ss, 379-398
TREE CULT IN TURKISH CULTURE AND ITS AFFECTS TO SHORIAN HEROIC EPICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2446
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AKIN  
BASRA MU‘TEZİLE EKOLÜNÜN ÖNEMLİ ÂLİMLERİ VE FİKİRLERİNİN TEŞEKKÜLÜNDE AİLEVİ İLİŞKİLER Ss, 399-421
THE LEADING WISES OF THE BASRA MU’TAZILA SCHOOL AND THE EFFECTS OF DOMESTIC RELATIONSHIPS ON THEIR IDEAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2468
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda YILDIRIM - Feyyaz Cengiz DİKMEN - Semra BAKKAL  
ÖZEL BİR HASTANEDE FONKSİYONEL SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI (KOCAELİ İLİNDE BİR UYGULAMA) Ss, 423-435
INVESTIGATING FUNCTIONAL HEALTH SERVICE QUALITY IN A PRIVATE HOSPITAL (AN IMPLEMENTATION IN KOCAELİ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2487
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevilay ÖZER  
DEVLET ADAMI OLARAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE OTTO VON BİSMARCK Ss, 437-455
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK and OTTO VON BISMARCK AS STATASMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2404
Özet | Abstract | Tam Metin |


Türker GÖKTÜRK - İsa DAĞ  
NİZAMİYE MEDRESELERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİMDEKİ ROLÜ Ss, 457-469
THE ROLE OF NIZAMIYYAH MADRASAS IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2430
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu Kocabaş ATILGAN  
GİYSİ TASARIMINDA ESİNLENMENİN VE ARAŞTIRMANIN YARATICILIĞA ETKİSİ Ss, 471-487
THE EFFECT OF INSPIRATION AND RESEARCH IN FASHION DESIGN ON CREATIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2486
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra ASICI - Rengin KARACA  
ÖĞRETMEN ADAYLARINDA AFFETME ÖZELLİĞİ VE ÖZ-DUYARLIK Ss, 489-505
FORGIVING TRAIT AND SELF-COMPASSION ON PROSPECTIVE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2428
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vedat GENÇ  
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRİKEYE’DE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME UYGULAMALARI Ss, 507-519
PHYSICAL EDUCATION TEACHER TRAINING IMPLEMENTATIONS IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2565
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan Şamil TATIK - Bahar DOĞAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ Ss, 521-539
IDENTIFICATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ NEEDS FOR INSERVICE TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2418
Özet | Abstract | Tam Metin |


Neslihan GÜNAYDIN  
DİCKENS’IN DAVİD COPPERFİELD ESERİNDEKİ EVLİLİK İKİLEMİ Ss, 541-552
THE DILEMMA OF MARRIAGE IN DICKENS’ DAVID COPPERFIELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2459
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şahin SARUHAN  
OPERA ŞARKICILIĞINDA METİNSEL ANLAŞILIRLIK PROBLEMİ VE NEDENLERİ Ss, 553-573
THE PROBLEM OF TEXTUAL INTELLIGIBILITY IN OPERA SINGING AND THE CAUSES OF THIS PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2411
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taner ÇAM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÇOCUK SUÇLULUĞU TEORİLERİ, DONALD J. SHOEMAKER Ss, 575-588
THEORIES OF DELINQUENCY, BY DONALD J. SHOEMAKER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2480
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cihat YAŞAROĞLU  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 123-134
THE INVESTIGATION OF CLASSROOM TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS THE VALUE EDUCATION IN THE TERM OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2372
Özet | Abstract | Tam Metin |