Number: 28 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Adiyaman / TURKEY  18.10.2014

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSedat CERECİ  
TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNİN KÜRESEL BAŞARISI: EVRENSEL İNSAN YAKLAŞIMI Ss, 1-12
GLOBAL SUCCESS OF TURKISH TELEVISION SERIALS: UNIVERSAL HUMAN APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2542
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali YILDIZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ, “C=300.000.000 m/s” SABİTİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 13-21
VIEWS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON SPEED CONSTANT “C=300000000 m/s”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2474
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet TAŞDEMİR - Nihat ÇALIŞKAN - Selen KULA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Ss, 39-53
LEARNING APPROACHES OF PROSPECTIVE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2423
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cengiz ATLI  
TÜRKİYE’DE II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA İNGİLİZ VE ALMAN BÜYÜKELÇİLERİNE SUİKAST GİRİŞİMİ Ss, 55-71
ASSASSINATION ATTEMPTS TO BRITISH AND GERMAN AMBASSADORS IN TURKEY DURING THE SECOND WORLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2546
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre YILDIRIM  
TÜRKİYE’DE MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİ KİMLİK: TÜRKÇÜLÜĞÜN KEŞFİ VE ULUS-DEVLETLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MİLLİ KİMLİĞİ Ss, 73-95
NATIONALISM AND NATIONAL IDENTITY IN TURKEY : MANIFESTATION OF TURKISM AND TURKISH NATIONAL IDENTITY DURING THE NATION-STATE BUILDING PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2541
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fazıl KARAHAN  
MİLLET VE MİLLİYET BAKIMINDAN TÜRK MİLLETİ (FELSEFÎ BİR YAKLAŞIM) Ss, 97-112
TURKISH NATION IN TERMS OF NATION AND NATIONALITY (A PHILOSOPHICAL APPROACH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2515
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güney ÇETİN GÜRKAN  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖNBÜRO PERSONELİNİN KULLANDIKLARI OTOMASYON PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİNDEKİ POTANSİYEL ROLÜ: “YÖNLENDİREN KULLANICI” BAKIŞ AÇISI İLE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 113-129
THE POTENTI0AL ROLE OF FRONT OFFICE EMPLOYEES IN DEVELOPING THE FRONT OFFICE COMPUTER PROGRAMS: AN EMPIRICAL RESEARCH WITH “LEAD USER” VIEWPOINT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2483
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet UYGUN - Banu AKTÜRKOĞLU - Hakan DEDEOĞLU  
ÖZ DÜZENLEME STRATEJİSİ GELİŞİMİ ÖĞRETİMİNİN YAZILI ANLATIMA, YAZMAYA YÖNELİK ÖZ DÜZENLEME BECERİSİNE VE TUTUMA ETKİSİ Ss, 131-156
THE EFFECTS OF SELF REGULATED STRATEGY DEVELOPMENT ON WRITING EXPRESSION, SELF REGULATION OF WRITING AND WRITING ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2518
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat GÜL  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM KONSEYİ’NİN FELAKET SENARYOSU VE ULUSLARARASI SİYASAL İKTİSAT Ss, 157-177
THE CATASTROPHE SCENARIO OF THE UNITES NATIONS’ IPCC AND INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2560
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Hakkı AYDOĞDU - Bahri KARLI - Kasım YENİGÜN - Ali Rıza MANCI - Murat AYDOĞDU  
HARRAN OVASINDAKİ SULAMA BİRLİKLERİNİN YAPISAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, GAP BÖLGESİ, TÜRKİYE Ss, 179-196
THE STRUCTURAL PROBLEMS OF WATER USER ASSOCIATIONS AND RECOMMENDED SOLUTIONS IN THE HARRAN PLAIN IN GAP REGION, TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2488
Özet | Abstract | Tam Metin |


Onur KÖKSAL  
AİLE DANIŞMANLIĞINA VE AİLE İNCELEMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ Ss, 197-206
A GENERAL REVIEW OF FAMILY COUNSELING AND FAMILY RESEARCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2508
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özcan DEMİR - Eray Ekin SEZGİN  
KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞINDA MUHASEBENİN YERİ VE ÖNEMİ: TRB1 BÖLGESİNDE YAPILAN BİR UYGULAMA Ss, 207-223
THE PLACE AND IMPORTANCE OF ACCOUNTING IN THE CORPORATE GOVERNANCE UNDERSTANDING: AN APPLICATION CARRIED OUT IN THE AREA OF TRB1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2507
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ATALAN  
17. VE 18 YÜZYILDA, GÖRSEL VE YAZILI KAYNAKLARA GÖRE ORTAKÖY-KURUÇEŞME ARASINDA YERALAN KIYI YAPILARI Ss, 225-251
WATERSIDE BUILDING TO LOCATED IN BETWEEN ORTAKÖY-KURUÇEŞME ACCORDING TO VISUAL AND WRITTEN SOURCES, IN 17th CENTURY AND 18th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2510
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selda KATLAV  
OYUNUN OKUL ÖNCESI ÇOÇUKLARDA 3-5 YAŞ ÇOÇUKLARININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ Ss, 253-273
EFFECTS OF GAMES ON DEVELOPMENT OF 3-5 AGES OF CHILDREN ON PREPCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2465
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şaban KARASAKAL  
KUR’ÂN’DA RUH KAVRAMI Ss, 275-291
MENTAL CONCEPT IN THE QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2484
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tolga ÖZŞEN  
LİSANS DÜZEYİNDEKİ JAPON DİLİ ÖĞRENCİLERİNİN JAPON TOPLUMU VE DİLİNE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNDEN JAPON DİLİ ÖĞRENCİSİ PROFİLİ DEĞERLENDİRMESİ Ss, 293-314
PROFILING THE TURKISH UNDERGRADUATE STUDENTS WHO LEARN JAPANESE: THROUGH THE ATTITUDES TOWARDS JAPANESE SOCIETY AND LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2519
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgay BUCAK - Ufuk ATEŞ  
GASTRONOMİ TURİZMİNİN İL TURİZMİNE ETKİSİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ Ss, 315-328
EFFECT OF GASTRONOMY TOURISM TO PROVINCE TOURISM: EXAMPLE OF CANAKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2528
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet İLYAS  
TEK PARTİ DÖNEMİNDE AŞİRETLERİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇIKARILAN KANUN VE HAZIRLANAN RAPORLAR Ss, 329-348
THE SINGLE-PARTY ERA LAW ENACTED AND PREPARED TO TAKE CONTROL OF THEIR FAMILY LINE REPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2496
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemal ÇETİN  
ANADOLU İSKELELERİ VE KARA YOLU BAĞLANTILARI (XVI. YÜZYIL SONLARI) Ss, 349-367
THE ANATOLIA PIERS AND THEIR ROAD LINKS (AT THE END OF THE XVITH CENTURY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2534
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin POLAT  
ANA DİLİ RUSÇA OLANLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAÇLAR I Ss, 369-392
ABOUT TEACHING TURKISH PARTICIPLES TO RUSSIAN LANGUAGE NATIVE SPEAKERS I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2555
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal Hakan TEKİN  
OSMANLI DEVLETİNDE GELENEKTEN YENİLİĞE GEÇİŞİN ANLAMLI BİR SEMBOLÜ: MECİDİ NİŞANLARI Ss, 393-411
AN IMPORTANT SYMBOL OF THE TRANSITION FROM OLDER TRADITIONS TO MODERNITY IN THE OTTOMAN STATE:
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2420
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep ATICI  
SINIF İÇERİSİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA ETKİ EDEN ETMENLER Ss, 413-427
STUDENT ATTITUDES IN CLASS FACTORS AFFECTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2445
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tolga ÇELİK  
WEB SİTELERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ: EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 429-443
EVALUATION OF THE WEB SITES ACCESSIBILITY: CASE OF EGE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2424
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vedat AVCI - Halil GÜNEK  
KARLIOVA HAVZASI VE ÇEVRESİNDEKİ (BİNGÖL) AKTİF HEYELANLARIN LİTOLOJİ, YÜKSELTİ, EĞİM, BAKI VE NDVI SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI Ss, 445-464
THE DISTRIBUTION OF ACTIVE LANDSLIDES IN KARLIOVA BASIN AND SURROUNDING (BİNGÖL) ACCORDING TO LITHOLOGY, ELEVATION, SLOPE, INSPECTION AND NDVI PARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2470
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayla ATA - Kürşat YENİLMEZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ OLAY ÇEŞİTLERİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL VE İŞLEMSEL BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 465-480
INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’ CONCEPTUAL AND PROCEDURAL KNOWLEDGE OF TYPES OF EVENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2525
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fazilet Özge MAVİŞ - Ömer ÖZEL - Mehmet ARSLAN  
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE CÜMLE ÇÖZÜMLEME VE SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMASI (TOKAT İLİ ÖRNEKLEMİ) Ss, 481-494
COMPARISON OF SENTENCE ANALYSIS AND PHONICS-BASED SENTENCE METHODS IN READING-WRITING IN THE LIGHT OF TEACHERS OPINIONS (SAMPLE OF TOKAT PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2436
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mithat KORUMAZ - İbrahim KOCABAŞ  
FARKLI KARİYER EVRESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİSİNİN YETERLİKLERİ Ss, 495-512
COMPETENCY OF PRICIPLES ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS INTO DIFFERENT CAREER PHASES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2522
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman ÜNLÜ Hüseyin ÖZTÜRK - Tahir TAĞA  
TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN SINAVLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 513-523
AN EVALUATION ON EXAMS APPLIED IN TURKISH COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2530
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ilgım KILIÇ - Didem DÖĞER  
GÜZEL SANATLAR LİSELERİ KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN SÜSLEMELERİN AÇILIMLARIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 23-38
ASSESSMENT OF FINE ARTS HIGH SCHOOLS VIOLIN STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVEL ABOUT HOW TO EXECUTE ORNAMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2495
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın YILDIZ - M. Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği Ss, 525-535
A REVIEW ON PROBLEM-SOLVING SKILLS OF CANDIDATE MUSIC TEACHERS ACCORDING TO THE VARIOUS VARIABLES: Example of Karadeniz Technical University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2520
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yeşim ŞENDUR - Mehmet CİHANGİR  
FOREX PİYASASININ KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE FOREX PİYASASININ PAY PİYASALARI VE FUTURES PİYASALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 537-557
UNİQUE CHARACTERISTICS OF FOREX MARKETS AND COMPARASION OF FOREX MARKET WITH STOCK MARKETS AND FUTURES MARKETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2527
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ULUSOY - Mustafa BOSTANCI  
ÇOCUKLARDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE EBEVEYN ROLÜ Ss, 559-572
CHILDREN'S SOCIAL MEDIA USE AND THE ROLE OF PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2233
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Basri MEMDUHOĞLU - M.Sirin DEMİR - Ahmet YAYLA - Halil İbrahim ÖZOK - Yunus HASTUNÇ  
BİLİMSEL BİLGİ VE METODOLOJİLERİN SONU Ss, 573-580
THE END OF SCIENCE AND SCIENTIFIC METHODOLOGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2533
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilber POLAT - Volkan Hasan KAYA - İlban Orkun KARAMÜFTÜOĞLU  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 581-595
DEVELOPMENT OF SELF-EFFICACY SCALE FOR SCIENCE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2490
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nevin ARVAS  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MEDYA MANTIĞI Ss, 597-599
MEDIA LOGIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2479
Özet | Abstract | Tam Metin |