Number: 31 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Adiyaman / TURKEY  30.01.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorLütfi ŞEYBAN  
İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-VIII: KUZEYDOĞU İSPANYA Ss, 1-8
THE REMAINS AND ARTIFACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION IN SPAIN-VIII: NORTHESTERN SPAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2342
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulmuttalip ARPA  
FASÎH (KUR’ÂN) ARAPÇA BAĞLAMINDA HATAY VE SİİRT AĞIZLARI ARASINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 9-19
AN EVALUATION ON THE DIALECTS OF HATAY AND SIIRT REGARDING THE QURANIC ARABIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2673
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet AKBABA - Elif KELEŞ  
İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI Ss, 21-43
TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2676
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aysun KANBUR  
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI BELİRLEYİCİ BİR FAKTÖR OLARAK İŞYERİ ARKADAŞLIĞININ İNCELENMESİ ÜZERİNE EMNİYET TEŞKİLATINDA BİR ARAŞTIRMA Ss, 45-63
A RESEARCH IN THE POLICE ORGANIZATION FOR EXAMINING WORKPLACE FRIENDSHIP AS A DETERMINING FACTOR OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2671
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilal TEMİZ  
YUSUF SURESİ'NİN AHSENE'L-KASAS ÖZELLİĞİ Ss, 65-81
THE BEST QUALIFICIATION OF JOSEPH SURAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2566
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elmas ŞAHİN  
19. YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI VE TÜRK EDEBİYATI’NDA KADINLARIN DÜŞÜŞÜ: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM Ss, 83-97
FALL OF WOMEN IN BRITISH LITERATURE AND TURKISH LITERATURE OF 19TH CENTURY: A COMPARATIVE APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2652
Özet | Abstract | Tam Metin |


Figen ATABEY  
TURKISH SAILORS IN THE PERIOD OF NATIONAL STRUGGLE Ss, 99-112
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK DENİZCİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2643
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Faruk ÇİFÇİ  
İMAM EN-NECCÂR VE ŞERHU NAHVİ’L-BEDV ADLI ESERİ (HAKÎM ET-TİRMİZÎ’NİN FİİLE DAYALI NAHİV TEORİSİ) Ss, 113-133
IMAM EN-NACCAR AND HIS BOOK CALLED ŞERHU NAHVI'L-BADV (HAKIM ET-TIRMIDHI'S THEORY OF NAHV BASED ON VERB)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2628
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem GÜL  
SAİT FAİK ABASIYANIK’IN SEMAVER ADLI HİKÂYESİNDE METİNDİLBİLİMSEL BAĞDAŞIKLIK GÖRÜNÜMLERİ Ss, 135-148
APPEARANCES OF TEXTUAL LINGUİSTIC COHISION IN SAİT FAİK ABASIYANIK’S STORY “SEMAVER”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2639
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat YÜKSEL  
EĞİTİM DÜZEYİ FARKLILIKLARININ SPORA YANSIMASI Ss, 149-165
IMPACT OF EDUCATION LEVEL DIFFERENCES TO SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2641
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Hakkı AYDOĞDU - Bahri KARLI - Murat AYDOĞDU  
SULAMA BİRLİK BAŞKANLARININ SU FİYATLANDIRMASI VE İŞLETMECİLİĞİNE BAKIŞLARI: GAP-HARRAN OVASI SULAMALARI ÖRNEKLEMESİ Ss, 167-177
THE OVERVIEWS OF WATER USER ASSOCIATION PRESIDENTS TO IRRIGATION WATER PRICING AND MANAGEMENT: THE GAP-HARRAN PLAIN IRRIGATIONS SAMPLING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2694
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuzhan YILMAZ  
BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 179-187
EFFECT OF BRAINSTORMING TECHNIQUE ON TURKISH ORIGINED STUDENTS WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2655
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tahir ÇELİKBAĞ  
1950-60 YILLARINDA AZERBAYCAN RESSAMLARININ YARATICILIĞINDA NATÜRMORT JANRININ GELİŞMESİ Ss, 189-200
THE DEVELOPMENT OF STILL LIFE TYPES MADE BY THE AZERBAIJAN ARTISTS IN THE 1950’S AND 1960’S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2642
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgay SEBZECİOĞLU  
YÜKLEME ÇEKİLİM İLKESİ ALTINDA EYLEMSİ EKLERİNİN YÜKLEM-İÇİ YAPIŞMA SÜRECİ Ss, 201-210
INTER-PREDICATE ADHESION PROCESS OF VERBAL SUFFIX ON PRINCIPLE OF GRAVITATION ONTO PREDICATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2649
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vedat AVCI - Halil GÜNEK  
KARLIOVA HAVZASI’NDA (BİNGÖL) DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 211-233
THE PROBLEMS CAUSED BY NATURAL ENVIRONMENT AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION IN KARLIOVA BASIN (BİNGÖL)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2627
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem SOLAK - Deniz AVCI  
BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 235-247
EVALUATION OF DYNED SOTFWARE LANGUAGE PROGRAM FROM TEACHERS' PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2697
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berfu KIZILASLAN TUNÇER - Remzi KINCAL - Çavuş ŞAHİN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI, BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, DÜŞÜNME STİLLERİ VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 249-263
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS' INITIAL READING WRITING TEACHING COURSE, METACOGNITIVE AWARENESS LEVEL, THINKING STYLE AND ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2557
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemil OSMANOGLU  
DERS KİTAPLARINA GÖRE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN DİN ANLAYIŞI Ss, 265-285
UNDERSTANDING OF RELIGION OF RELIGION CULTURE AND ETHICS COURSES ACCORDING TO THE TEXTBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2651
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ÖNEN ÖZTÜRK  
DOĞRUDAN YANSITICI YAKLAŞIMLA UYGULANAN BİLİMİN DOĞASI ETKİNLİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ NASIL ETKİLER? Ss, 287-309
HOW EFFECTS ACTIVITY BASED NATURE OF SCIENCE TEACHING TO THE VIEWS OF NATURE OF SCIENTIFIC INQUIRY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2585
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin POLAT  
ANA DİLİ RUSÇA OLANLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAÇLAR II Ss, 311-326
THE MAIN LANGUAGE RUSSIAN TURKISH TEACHING WHAT ADJECTIVE VERB II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2556
Özet | Abstract | Tam Metin |


AYŞEGÜL KADI - Osman Ferda BEYTEKİN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARI VE DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 327-341
A STUDY ON THE VALUES AND EDUCATIONAL BELIEFS OF TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2658
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin ABALI ÖZTÜRK - Çavuş ŞAHİN  
MATEMATİĞE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARI-ÖZYETERLİLİK VE TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ Ss, 343-366
DETERMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT, SELF-EFFICACY AND ATTITUDES TOWARDS MATHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2621
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arda ÖZKAN  
KITA SAHANLIĞININ SINIRLANDIRILMASINDA ULUSLARARASI UYGULAMALAR: SÖZLEŞMELER, İÇTİHAT VE DOKTRİN Ss, 367-386
INTERNATIONAL APPLICATIONS IN THE DELIMITATION OF CONTINENTAL SHELF: CONVENTIONS, JURISPRUDENCE AND DOCTRINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2702
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yudum AKKUŞ  
POPÜLER KÜLTÜRÜN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE OLASI YANSIMALARI Ss, 387-401
POSSIBLE REFLECTIONS OF POPULAR CULTURE ON VISUAL ARTS LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2686
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim KURT  
NATO VE AB'NİN KARADENİZ BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKALARI Ss, 403-419
NATO AND EU’S POLICIES TOWARDS BLACK SEA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2626
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serkan DEMİRTAŞ - Hatice Onuray EĞİLMEZ  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ EŞLİK DERSİ BAŞARI DURUMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 421-428
THE COMPARISON BETWEEN THE ATTITUDES OF THE UNIVERSITY 4TH GRADE STUDENTS IN DEPARTMENT OF MUSIC EDUCATION TOWARDS PIANO COURSES AND THE SUCCESS IN CORREPETITION COURSE GRADES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2656
Özet | Abstract | Tam Metin |


Devlet ALAKOÇ PİRPİR - Sümeyya TATLI  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİYLE OLAN İLİŞKİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 429-441
A STUDY ON THE EFFECT PRESCHOOLER-TEACHER RELATIONSHIP ON SOCIAL SKILL LEVELS OF PRESCHOOLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2646
Özet | Abstract | Tam Metin |


Utku BEYAZIT - Aynur BÜTÜN AYHAN  
TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇOCUĞUN MAĞDUR OLDUĞU CİNSEL İSTİSMAR OLGULARINI KONU ALAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Ss, 443-453
AN OVERVIEW OF THE SCIENTIFIC STUDIES CONDUCTED IN TURKEY WHICH EXAMINES THE SEXUAL ABUSE CASES COVERING CHILDREN AS THE VICTIMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2631
Özet | Abstract | Tam Metin |


Münevver ÖZTÜRK - Rengin ZEMBAT  
OKUL ÖNCESİ YÖNETİCİLERİNİN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE VE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 455-467
THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGERS’ CREATİVE LEADERSHIP AND SCHOOL CLIMATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2653
Özet | Abstract | Tam Metin |


Servet ERTEKİNOĞLU  
AHLAT AĞZI’NIN ALINMA SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE Ss, 469-504
ON THE BORROWING VOCABULARY OF AHLAT DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2657
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih Korkut ÇOLAKOĞLU  
GİRİŞİMCİLİKTE TAV ÖRNEĞİ Ss, 505-513
TAV EXAMPLE IN ENTREPRENEURSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2706
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevcan BAYRAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 515-521
EXAMINING PROBLEM SOLVING LEVELS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2665
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuba KALKAN  
SULTAN ŞÂHRUH DÖNEMİNDE HERÂT EKONOMİSİ Ss, 523-538
HERÂT COMMERCE IN THE PERIOD OF SOLTAN SHAHRUKH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2708
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Nurullah Seyda el-Cezerî Çeviren: Mehmet Nurullah AKTAŞ  
USÛLU'T-TEFSÎR Ss, 539-549
USÛLU'T-TEFSÎR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2712
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fevzi RENÇBER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YRD. DOÇ. DR. MEHMET ÇELENK, 16-17 YÜZYILLARDA İRAN’DA ŞİÎLİĞİN SEYRİ, EMİN YAYINLARI, BURSA 2013, 318 SAYFA Ss, 551-553
ASSIST. PROF. DR. MEHMET CELENK, 16-17 COURSE OF IRAN SHIISM IN CENTURY, EMIN PUBLICATIONS, BURSA 2013, PAGE 318
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2703
Özet | Abstract | Tam Metin |