Number: 32 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Adiyaman / TURKEY  28.02.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorGürer GÜLSEVİN  
ARKAİK-PERİFERİK KAVRAMI VE BU KAVRAMIN TARİHÎ BATI RUMELİ TÜRKÇESİ AĞIZLARININ TESPİTİNDEKİ ÖNEMİ Ss, 1-12
ARCHAIC-PERIPHERAL CONCEPT AND THEIR IMPORTANCE IN DETERMINING THE ANCIENT WEST RUMELI TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2771
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ  
TELEVİZYONUN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ: CANLI ŞİDDET YAYINLARI Ss, 13-23
CULTURAL CHANGE OF TELEVISION: LIVE VIOLENCE BROADCAST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2719
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-IX: KUZEY İSPANYA Ss, 25-32
THE REMAINS AND ARTIFACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION IN SPAIN-IX: NORTHERN SPAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2343
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hikmet AKYOL - Orhan KÜÇÜK - Sümeyye KAYA BUDAK - Nurten KÜÇÜK  
AFETLERE MÜDAHALE EDEN ÖRGÜTLERDEKİ PERSONELİN İŞGÖREN TATMİNİ İLE BAŞARI ALGISI ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİNİN SAPTANMASI: ERZURUM AFAD ÖRNEĞİ Ss, 33-56
THE MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN THE EMPLOYEE SATISFACION AND PERCEPTION OF SUCCESS AMONG THE STUFF OF DISASTER RESPONSE ORGANISATIONS: ERZURUM AFAD CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2734
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep DEMİRTAŞ - Ömer F. TUTKUN - Serhat ARSLAN - Duygu GÜR ERDOĞAN  
REVİZE BLOOM TAKSONOMİSİNİN GENEL YAPISI: GEREKÇELER VE DEĞİŞİKLİKLER Ss, 57-62
GENERAL STRUCTURE OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY: REASONS AND MODIFICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2684
Özet | Abstract | Tam Metin |


Soyalp TAMÇELİK  
KIBRIS’TA ÇÖZÜM İÇİN ORTAYA ÇIKAN GALİ VE ANNAN PLANLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ Ss, 63-83
THE CONTENT ANALYSIS OF POLITICAL SOLUTION IN CYPRUS THROUGH UNITED NATIONS: ACCORDING TO GHALI AND ANNAN PLANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2758
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk DOĞAN - Tülin DURUKAN  
YAŞANABİLİR BİR DÜNYA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: YEŞİL PAZARLAMA Ss, 85-93
SOCIAL RESPONSILITY PROJECT FOR LIVEABLE WORLD AND A SUSTAINABLE DEVELOPMENT: GREEN MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2666
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf GENÇ - İsmail BARIŞ  
SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YERİNDEN YÖNETİMİN İŞLEVSELLİĞİ Ss, 95-117
THE FUNCTIONALITY OF DECENTRALIZED MANAGEMENT IN THE RECONSTRUCTION OF SOCIAL SERVICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2745
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet AKBABA - Melih TÜZEMEN  
İLKOKUL 1. 2 VE 3. SINIFLARDA ÖDEV VERMENİN PEDAGOJİK BOYUTUNUN İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 119-138
EVALUATING THE PEDAGOGICAL ASPECT OF GIVING ASSIGNMENT IN PRIMARY SCHOOL 1ST, 2ND, AND 3RD GRADES BASED ON TEACHERS’ VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2716
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ACARAY - Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU - Abdulkadir AKTURAN  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 139-157
THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL SILENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2645
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan DEVER - Ahmet İSLAM  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SON DÖNEMLERİNDE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK YILLARINDA OKULLARDAKİ BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE SİSTEMATİK BİR BAKIŞ Ss, 159-169
A SYSTEMATIC APPROACH OF PHYSICAL EDUCATION COURSES IN SCHOOLS IN THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE AND THE EARLY YEARS OF TURKISH REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2739
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayla ARSEVEN - M. Fatih DERVİŞOĞLU - İhami ARSEVEN  
TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 171-185
THE RELATION BETWEEN QUESTIONING SKILLS AND CRITICAL THINKING TENDENCIES OF HISTORY TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2753
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih YILMAZ - Yasemin ERTÜRK ŞENDEN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLER: “BABAM VE OĞLUM” FİLM ÖRNEĞİ Ss, 187-202
FORMULAIC EXPRESSIONS ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: A CASE STUDY “FATHER AND SON” FILM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2683
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlker DAŞTAN - Mehmet Erdem DELİCE  
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Ss, 203-223
EVALUATION OF FACTORS AFFECTING LEVELS OF SATISFACTION FROM MUNICIPAL SERVICES: THE CASE OF İZMİR MUNICIPALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2740
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir ARSLANBOĞA  
HATİCE TURHAN SULTAN EVKAFI'NIN H. 1111-12 / 1112-13 (M. 1700-1701 / 1701-1702) TARİHLİ MUHASEBE BİLANÇOLARI Ss, 225-247
HATICE TURHAN SULTAN FOUNDATION’S ACCOUNTING STATEMENTS DATED H. 1111-12 / 1112-13 (M. 1700-1701 / 1701-1702)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2717
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mihalis KUYUCU  
TÜRKİYE’DE TEMATİK TV YAYINCILIĞI: GENÇLERİN TEMATİK TELEVİZYON IZLEME ALIŞKANLIKLARININ TELEVİZYON YAYINCILIĞINA OLAN YANSIMALARI Ss, 249-265
TEMATIC BROADCAST IN TURKEY: THE REFLECTIONS OF YOUNGS TEMATIC TV WATCHING HABITS TO TV BROADCASTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2718
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nadire Emel AKHAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER LİSANS PROGRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ Ss, 267-289
VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES UNDERGRADUATE PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2735
Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş SERTEL  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ(1950-1960) Ss, 291-305
TURKEY-INDIA RELATIONS DURING DEMOCRAT PARTY (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2625
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel CENGİZHAN - Ayşe KARAOĞLU  
İLKÖĞRETİM 2.KADEME TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 307-317
TEACHER’ OPINIONS AND EXPECTATIONS REGARDING TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF ELEMENTARY EDUCATION FOR STAGE 2 (EXAMPLE OF BATMAN PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2760
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şefik Okan MERCAN - Murat AKSU - Hacı Mehmet YILDIRIM - Turgay BUCAK  
LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN STAJA YÖNELİK ALGILAMALARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 319-333
PERCEPTION OF INTERNSHIP ON STUDENTS STUDYING IN THE FIELD OF TOURISM AT UNDERGRADUATE LEVEL: A RESEARCH AT CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2741
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan BABAROĞLU  
TELEVİZYONUN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN İŞBİRLİĞİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE EBEVEYN TUTMLARI Ss, 335-355
COOPERATION BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN TO THE INFLUENCE OF TV AND PARENTAL ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2630
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra ATMACA  
MEMLÛKLER DÖNEMİ HALEP MEDRESELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİNE BİR BAKIŞ Ss, 357-373
A VIEW TO THE GENERAL CHARACTERISTICS OF THE ALEPPO MADRASAS IN MAMLUKS PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2699
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eşref ERTÜRK  
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DIŞA DÖNÜK İNSAN HAKLARI POLİTİKASINDAKİ ETİKSEL SORUNLAR Ss, 375-386
ETHICAL CHALLENGES IN THE EU’S EXTERNAL HUMAN RIGHTS POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2710
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ÖNEN ÖZTÜRK - Sibel DEMİR - Fatma ŞAHİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARI Ss, 387-398
PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ABOUT HEALTHY-BALANCED NUTRITION AND EATING HABITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2662
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem DURAN  
ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 399-420
THE EFFECT OF ACTIVITIES BASED ON INQUIRY-BASED LEARNING APPROACH ON STUDENTS INQUIRY LEARNING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2674
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru ALAN - Bülent Cercis TANRITANIR  
VARLIK VE YOKLUK İÇİNDE KORKU: "BEKLEYEN VE BEKLENEN İLE ANLAMSIZLIĞIN ANLAMI VE ÖLÜMSÜZ SEVİLENİN MÜCADELELERİ Ss, 421-427
A PHOBIA IN EXISTENCE AND ABSENCE: "THE MEANING OF MEANINGLESSNESS WITH EXPECTANT AND EXPECTED, THE STRUGGLES OF UN- DEAD BELOVED"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2688
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tayyibe EKEN  
4;0-6;0 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR TARAFINDAN ÜRETİLEN RİCA SÖZCELERİ ÜZERİNE BİR GÖZLEM Ss, 429-445
A CASE STUDY ON ANALYSING REQUESTS UTTERED BY CHILDREN BETWEEN 4;0-6;0 YEARS OF AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2709
Özet | Abstract | Tam Metin |


Onur KULAÇ - Hüseyin Serhan ÇALHAN - Mehmet TUĞRAL  
KAMU POLİTİKASINDA SİVİL AKTÖRLER: TÜRK EĞİTİM SENDİKALARININ 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜ Ss, 447-457
UNOFFICIAL ACTORS IN PUBLIC POLICY: THE ROLE OF TURKISH EDUCATION UNIONS IN 4+4+4 EDUCATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2762
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan KORKUT  
ÜRDÜN ÜNİVERSİTESİ ŞERİA FAKÜLTESİ LİSANS FIKIH ÖĞRETİMİ Ss, 459-480
UNDERGRADUATE FIQH TEACHING IN JORDAN UNIVERSITY FACULTY OF SHARIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2650
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedef SÜER - Behçet ORAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORUMLULUK DUYGUSU ALGILARININ BELİRLENMESİ Ss, 481-497
DETERMINING THE STUDENT TEACHERS’ PERCEPTION ON THE SENSE OF RESPONSIBILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2704
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hande İSAOĞLU  
NATHANIEL HAWTHORNE’UN KIZIL DAMGA İSİMLİ ROMANININ FREUD’UN PSİKANALİTİK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 499-511
A FREUDIAN PSYCHOANALYTIC ANALYSIS OF NATHANIEL HAWTHORNE’S THE SCARLET LETTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2713
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KANAK - Serpil PEKDOĞAN  
ERGENLERİN UTANGAÇLIK DÜZEYLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARI ve BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 513-525
AN INVESTIGATION OF ADOLESCENTS SHYNESS LEVELS IN TERMS OF PARENTS' ATTITUDES AND SOME OTHER VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2748
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmi AYTAN  
EŞLİ OKUMA VE UYGULAMA SÜRECİ Ss, 527-536
PAIRED READING AND APPLICATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2715
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cansu FİLİK İŞÇEN - Cemile ÇANKAYA  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA (GDO) DAİR BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 537-554
DETERMINING THE KNOWLEDGE AND THE OPINIONS ABOUT THE GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS (GMO) OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2714
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Ulvar TANRIÖVER - Gülşah BAŞARAN TANRIÖVER  
GENEL, ÖZENGEN VE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİ İÇİNDE VERİLEN KEMAN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILABİLECEK OLASI GÜÇLÜKLER Ss, 555-567
THE DIFFICULTIES THAT CAN BE ENCOUNTERED IN THE VIOLIN EDUCATION IN THE PROCESS OF GENERAL, VOLUNTEER AND VOCATIONAL MUSICAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2679
Özet | Abstract | Tam Metin |