Number: 33 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Adiyaman / TURKEY  15.04.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSedat CERECİ - Hayri ÖZDEMİR  
MEDYANIN TOPLUMSAL GELİŞİMİ: MEDYA TOPLUMLARI Ss, 1-10
SOCIAL DEVELOPMENT OF MEDIA: MEDIA SOCIETIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2786
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin MUŞMAL  
KONYA OVASI SULAMA PROJESİ FİKRİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE PROJEYLE İLGİLİ İLK ÇALIŞMALAR Ss, 11-28
THE EMERGENCE OF KONYA PLAIN IRRIGATION PROJECT IDEA AND THE FIRST STUDIES RELATED TO THE PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2705
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kubilay ÖZYER - Sema POLATCI  
ROL STRESÖRLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 29-40
A RESEARCH ABOUT THE EFFECT OF ROLE STRESSORS ON BURNOUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2810
Özet | Abstract | Tam Metin |


Numan ELİBOL  
OSMANLI BELGELERİNDE İNGİLTERE’NİN KARADENİZ TİCARETİ, 1842-49 Ss, 41-55
THE BRITISH BLACK SEA TRADE IN OTTOMAN DOCUMENTS, 1842-49
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2835
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salim KÜÇÜK  
SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 57-68
A COMPARISON BETWEEN OLD TURKISH AND KARACAY-BALKAR TURKISH IN TERMS OF NUMERAL GROUPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2794
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ÇETİN - Özgür YENİ  
KASTAMONU/DADAY’DA SON DEMLERİNİ YAŞAYAN GELENEKSEL BİR ZANAAT: KÜLEKÇİLİK ZANAATI Ss, 69-78
A TRADITIONAL ART HEADING FOR THE LAST ROUNDUP İN DADAY, KASTAMONU: THE ART OF WOODEN POTTERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2777
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf GENÇ - Hasan Hüseyin TAYLAN - İsmail BARIŞ  
ROMAN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SÜRECİ VE AKADEMİK BAŞARILARINDA SOSYAL DIŞLANMA ALGISININ ROLÜ Ss, 79-97
THE ROLE OF THE SOCIAL EXCLUSION PERCEPTION ON THE EDUCATIONAL PROCESS AND IN ACADEMIC ACHIEVEMENT OF ROMAN CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2796
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre ÖZŞAHİN  
HOŞKÖY DERESİ HAVZASI’NIN (TEKİRDAĞ) JEOMORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ Ss, 99-120
GEOMORPHOMETRIC FEATURES OF HOŞKÖY RIVER BASIN (TEKIRDAG)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2678
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem BALTACI  
SOSYAL HİZMET İŞLETMELERİNİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNDE TAKIM ÇALIŞMASININ ROLÜ: SEKTÖREL BAĞLAMDA BİR TARTIŞMA Ss, 121-134
THE ROLE OF TEAMWORK IN EFFECTIVENESS AND PRODUCTIVITY OF SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS: A DISCUSSION IN SECTORIAL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2869
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet DOĞAN  
CEM SULTAN’IN CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVİSİ'NDE ‘KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU’ Ss, 135-145
ENDLESS JOURNEY OF THE HERO IN THE ‘CEMŞID U HURŞID’ OF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2863
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Aycan KOLUKISA  
İKİ DİLLİ SÖZLÜKLERDE GÖRÜLEN KAVRAMSAL SAPMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 147-162
CONCEPTUAL DEVIATIONS OF BILINGUAL DICTIONARIES AND SOLUTION METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2766
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN  
NİĞDE BOR ERMENİ KİLİSESİ VE CIĞIZLAR KONAĞI Ss, 163-184
NIGDE BOR ARMENIAN CHURCH AND CIĞIZLAR MANSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2812
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayla ARSEVEN - İbrahim DAĞDELER  
İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 185-205
SCHOLL ADMINISTRATORS’ AND TEACHERS’ VIEWS AS REGARD TO SCHOOL ADMINISTRATORS’ DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN APPLYING PRIMARY SCHOOL CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2720
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilgen BAŞAL  
TÜRKİYE’DE ORGAN BAĞIŞI ORANLARININ DÜŞÜK OLMA SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BİR SAHA ÇALIŞMASI Ss, 207-221
THE REASONS OF LOW ORGAN DONATION RATES AND REMEDY SUGGESTIONS: A FIELD SURVEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2849
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem Eda ANGI - Yılmaz ŞENDURUR  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 223-238
THE CORRELATION BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS’ DEMOGRAPHICAL QUALIFICATIONS AND FAVOURITE MUSIC GENRES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2801
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feyzullah ŞAHİN  
GENEL EĞİTİM SINIFLARINDA EĞİTİMİNİ SÜRDÜREN ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN MÜFREDATLARININ FARKLILAŞTIRILMASI: UYGULANABİLİR BİR STRATEJİ OLARAK MENTÖRLÜK Ss, 239-253
CURRICULUM DIFFERENTIATION OF GIFTED STUDENTS IN GENERAL EDUCATIONAL CLASSES: MENTORSHIP AS AN IMPLEMENTABLE STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2787
Özet | Abstract | Tam Metin |


H.Hasan YOLCU  
HARMANLANMIŞ (KARMA) ÖĞRENME VE UYGULAMA ESASLARI Ss, 255-260
BLENDED LEARNING AND ITS APPLICATIONS BASICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2767
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hikmet Zeki KAPCI  
MATBUAT VE İSTİHBARAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 261-278
AN EVALUATION ON INTELLIGENCE STUDIES OF DIRECTORATE GENERAL OF PRESS-PUBLICATION AND INTELLIGENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2764
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya KALYONCU  
‘EHL-İ HİREF-İ HASSA’ TEŞKİLATININ OSMANLI KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 279-294
LOCATION AND IMPORTANCE OF THE ‘EHL-I HIREF-I HASSA’ ORGANIZATION WITHIN THE OTTOMAN CULTURE AND ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2784
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail EGE - İbrahim KORTUK  
DÜZİÇİ OVASI (DÜZİÇİ/OSMANİYE) VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOJİSİ Ss, 295-313
GEOMORPHOLOGY OF DUZIÇI PLAIN (DUZIÇI/OSMANIYE) AND ITS NEAR SURROUNDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2538
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuzhan GÖKTOLGA - Bekir GÜNDOĞMUŞ  
KÜRESELLEŞMEYE KARŞI MİLLİ KÜLTÜRÜ KORUMA VE YAYMA ÇABASI: YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR MERKEZLERİ ÖRNEĞİ Ss, 315-328
AN EFFORT FOR PRESERVING AND SPREADING OF THE NATIONAL CULTURE AGAINST GLOBALIZATION: CASE OF YUNUS EMRE TURKISH CULTURAL CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2840
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saadet TEKİN  
19. YÜZYILIN SONU 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA BATI ANADOLU’DA YAŞANAN KURAKLIK OLAYLARI Ss, 329-341
EXPERIENCED DROUGHTS IN WESTERN ANATOLIA BETWEEN THE ENDS OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2841
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sabriye ÖZKAN  
ÉTİENNE OZİ’NİN EĞİTİM METODU: NOUVELLE MÉTHODE DE BASSON Ss, 343-352
PEDAGOGICAL METHOD OF ÉTIENNEOZI: NOUVELLE MÉTHODE DE BASSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2746
Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş SERTEL - Şahin YEDEK  
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE MİLLİ ŞEF DÖNEMİNDE TÜRKİYE-BELÇİKA İLİŞKİLERİ(1938-1950) Ss, 353-365
ARCHIVE DOCUMENTS BY PERIOD OF CHIEF NATIONAL TURKEY- BELGIUM RELATIONS (1938-1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2755
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şerif DEMİR  
İKTİDAR-BASIN İLİŞKİLERİNİN OSMANLI DEVLETİ'NDE GÖRÜNÜMÜ (1831-1918) Ss, 367-377
THE OUTLOOK OF THE POWER-PRESS RELATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE (1831-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2747
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel AKKAYA  
MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABÎ’DE ARŞ TASAVVURU VE İSTİVÂ MESELESİ Ss, 379-392
IBN ARABI’S ENVISION OF THE THRONE AND THE PROBLEM OF SITTING OF GOD UPON THE THRONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2726
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin DARANCIK  
DAS SOZIALE NETZWERK »FACEBOOK« UND SEINE WIRKUNG AUF DAS DEUTSCHLERNEN Ss, 393-409
THE SOCIAL NETWORK »FACEBOOK« AND ITS EFFECT ON THE GERMAN LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2793
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol DEMİR  
KOBİLERİN MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM KRİTERLERİ VE BU ALANDAKİ FARKINDALIKLARI Ss, 411-424
ACCOUNTING SOFTWARE SELECTION CRITERIAS OF SMEs AND THEIR AWARENESS ON THIS ISSUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2811
Özet | Abstract | Tam Metin |


İskender DAŞDEMİR - Gizem ENGİN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 425-432
EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TEACHING-LEARNING CONCEPTIONS WITH REGARDS TO DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2782
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel DEMİR - Fatma ŞAHİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU DENEY OLUŞTURABİLME DÜZEYLERİ Ss, 433-442
CAPACITY OF THE SCIENCE TEACHER CANDIDATES TO CREATE OPEN-ENDED EXPERIMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2809
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayça KARTAL - İlhan TURAN  
ZİHİN HARİTALAMA TEKNİĞİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞINA ETKİSİ Ss, 443-454
THE IMPACT OF MIND MAPPING TECHNIQUE IN SOCIAL STUDIES COURSE ON STUDENTS' SUCCESS AND THE PERMANENCE OF KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2827
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burcu Yılmaz ŞAHİN  
DIŞA AÇIKLIĞIN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Ss, 455-463
MEASURING METHODS OF OPENNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2693
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal TAZEGÜL - Özbay GÜVEN  
VÜCUT GELİŞTİRME SPORCULARI İLE FARKLI SPOR DALLARINDAKİ SPORCULARIN VE SPOR YAPMAYAN BİREYLERİN NARSİSİZM SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 465-473
TO COMPARE THE NARCISSISM LEVELS OF THE BODY BUILDING ATHLETHES WITH DIFFERNT SPORTMEN FROM DIFFERENT BRANCHES AND PEOPLE WHO ARE NOT ATHLETHES.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2770
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuncay AKSÖZ  
DİNİN KAYNAĞINA DAİR YENİ BİR BİLİŞSEL YAKLAŞIM Ss, 475-490
A NEW COGNITIVE APPROACH TO THE SOURCE OF RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2774
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet GENÇ - Cüneyd AYDIN  
UZUN SÜREN YAS DÖNEMİNDE BÜTÜNLEYİCİ PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI: BİR OLGU SUNUMU Ss, 491-501
INTEGRATIVE COUNSELING PRACTICE IN A LONG-TERM GRIEF: A CASE REPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2795
Özet | Abstract | Tam Metin |