Number: 34 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut

Adiyaman / TURKEY  27.04.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAycan ÇİÇEK SAĞLAM - Sevda ÖZSEZER  
LİSELERDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETME BECERİLERİ Ss, 1-14
CRISIS MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL ADMINISRATORS IN HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2843
Özet | Abstract | Tam Metin |


H. Ahmet ARSLANTÜRK - Kadir ARSLANBOĞA  
1668-1670 (H.1079-1080) YILLLARINDA DÂRÜSSAÂDE AĞASI NEZÂRETİNDEKİ VAKIFLARLA İLGİLİ BAZI ARŞİV KAYITLARI Ss, 15-39
NOTES ON ARCHIVAL DOCUMENTS CONCERNING THE PIOUS ENDOWMENTS UNDER THE SUPERVISION OF THE CHIEF EUNUCH OF THE IMPERIAL HAREM DURING THE YEARS 1668-1670 (H. 1079-1080)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2871
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurfeddin KAHRAMAN  
MESCİT DAĞLARI'NDA BUZUL İZLERİ (KD TÜRKİYE) Ss, 41-51
TRACES OF GLACIAL ON MESCIT MOUNTAINS (NE TURKEY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2829
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan KÜÇÜK - Emine YILMAZ - H. İbrahim ŞEN - Nurten KÜÇÜK  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Ss, 53-67
EFFECT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON BUSINESS ENTERPRISE PERFORMANCE A PRACTICE IN LOGISTIC SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2638
Özet | Abstract | Tam Metin |


Umut BALCİ  
ILISU BARAJ PROJESİNİN ALMAN BASININDA ALIMLANMASI ÜZERİNE Ss, 69-82
DIE REZEPTION DES ILISU-STAUDAMMPROJEKTS IN DEUTSCHEN MEDIEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2847
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre ÖZŞAHİN - Çağlar Kıvanç KAYMAZ  
ASİ NEHRİ DELTASININ (HATAY) ARKEOLOJİK TURİZM POTANSİYELİNİN COĞRAFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 83-101
THE GEOGRAPHICAL EVALUATION OF THE ARCHEOLOGICAL TOURISM POTENTIAL OF THE ASI RIVER DELTA (HATAY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2756
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet DOĞAN  
SAFÎ MUSTAFA’NIN GÖNLÜYLE MUHAVERE NİTELİĞİNDE BİR MANZUMESİ Ss, 103-121
SAFI MUSTAFA’S POEM RELATED TO DISCOURSING WITH HIS HEART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2879
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hikmet Zeki KAPCI - Serdar SAKİN  
CUMHURİYET ARŞİVİ IŞIĞINDA YABANCILARIN BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE'NİN KIBRIS POLİTİKASI (1955-1959) Ss, 137-153
ACCORDING TO THE TURKISH REPUBLIC ARCHIVES THE FOREIGNER’S ASPECTS ON TURKEY’S CYPRUS POLICY (1955-1959)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2821
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KASIM ÖZGEN  
AÇIK ZİHİN VE KAPALI ZİHİN Ss, 155-169
OPEN-MINDEDNESS AND CLOSED-MINDEDNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2850
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nurullah AKTAŞ  
ŞARK MEDRESELERİNİN İHYA TEŞEBBÜSLERİNDE MUHAMMED NURULLAH SEYDA EL-CEZERÎ VE “USÛLU’T-TEFSÎR” ADLI RİSÂLESİ Ss, 171-185
MUHAMMED NURULLAH SEYDA EL-CEZERI’S ATTEMPTS AT THE REVIVAL OF EASTERN MADRASAS AND HIS PAMPHLET NAMELY “USUL AL-TAFSIR”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2820
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meşküre Hülya Ünal-KARAGÜVEN  
EMPATİ VE SOSYAL ZEKÂ Ss, 187-197
EMPATHY AND SOCIAL INTELIGENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2813
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet Selim İPEK  
VÂSIL B. ATÂ’NIN “R”SIZ HUTBESİ Ss, 199-204
WASIL IBN ATÂ’S ORATION WİTHOUT LETTER “R”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2822
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmettin ERGÜL  
TASAVVUF’TA ÇEVRE ALGISI Ss, 205-216
ENVIRONMENTAL PERCEPTION IN SUFISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2750
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saffet KARTOPU - Abdullah DAĞCI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HZ. MUHAMMED’E YÖNELİK ALGILARI: METAFORİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 217-235
UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTIONS REGARDING OF PROPHET MOHAMMAD: A METAPHORICAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2823
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taşkın TANRIKULU - Hasan ĞUR - Ülkü TOSUN  
PERSONAL AWARENESS AND EMOTIONAL REACTIONS: A STUDY OF CONTENT ANALYSIS Ss, 237-248
PERSONAL AWARENESS AND EMOTIONAL REACTIONS: A STUDY OF CONTENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2846
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurat KARA - Sedat CERECİ  
TELEVİZYON İŞLETMELERİNDE İŞLETMENİN DÜŞÜNSEL YAKLAŞIMLARININ TELEVİZYON YAYINLARINA YANSIMASI SORUNU Ss, 249-260
REFLECTION MATTER OF SPRITUEL APPROACH OF TELEVISION BUSINESS ON TELEVISION BROADCASTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2825
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali CAN  
TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL VE KAMUSAL GÜVENİN İNŞASI Ss, 261-273
BUILDING SOCIAL AND GOVERNMENTAL TRUST IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2845
Özet | Abstract | Tam Metin |


Maksut BELEN  
SİYASETNÂMELER VE BİR SİYASETNÂME ÖRNEĞİ: ÂDÂB-I SALTANAT Ss, 275-283
SİYASETNÂMES AND A SAMPLE OF SİYASETNÂME: ÂDÂB-I SALTANAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2858
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin BARS  
BATTAL GAZİ DESTANI’NDA BİÇEMSEL VE ANLAMSAL DÖNÜŞÜMLER Ss, 285-297
STYLISTIC AND SEMANTIC TRANSFORMATIONS IN BATTAL GAZİ EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2838
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda SÜER  
OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BLACK-LITTERMAN MODELİ İLE YATIRIMCI BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 299-320
STUDY OF THE INVESTOR EXPECTATIONS WITH BLACK-LITTERMAN MODEL IN OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION: AN APPLICATION ON ISTANBUL STOCK EXCHANGE CORPORATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2792
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serpil PEKDOĞAN  
KARAR VERME STİLLERİ ARAŞTIRMALARI: 2009-2013 YILLARI ARASINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 321-331
RESEARCHES ON THE DECISION MAKING STYLE: THE REWIEV OF MASTER THESIS BETWEEN 2009-2013
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2788
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sümeyra KURT  
TERKOS GÖLÜ (İSTANBUL) VE ÇEVRESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN COĞRAFİ ANALİZİ Ss, 333-344
THE GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE CHANGES OCCURRING IN TERKOS LAKE (ISTANBUL) AND ITS SURROUNDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2828
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk Beşir DEMİR - Elif POTUR  
4+4+4 YENİ EĞİTİM SİSTEMİ İLE BİRLİKTE SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN SOSYAL BİLGİLER BRANŞINA GEÇİŞ YAPAN ÖĞRETMENLERİN YETERLİKLERİ (BİR DURUM ÇALIŞMASI) Ss, 345-356
COMPETENCES OF TEACHERS WHO HAVE CHANGED THEIR PROFESSION FROM CLASSROOM TEACHING TO SOCIAL STUDIES TEACHING DUE TO THE NEW EDUCATION SYSTEM OF 4 + 4 + 4 (A CASE STUDY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2826
Özet | Abstract | Tam Metin |


EBRU GÜZELOĞLU - Deniz MADEN  
HALKLA İLİŞKİLERDE İLİŞKİSEL YAKLAŞIM: ALAN ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞKİ BOYUTLARINA YÖNELİK ALGILARI Ss, 357-372
RELATIONAL APPROACH TO PUBLIC RELATIONS: FIELD STUDENTS PERCEPTIONS OF RELATIONAL DIMENSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2768
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayça KARTAL - İlhan TURAN  
İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİN HARİTALARINDA VATANDAŞLIK BİLGİLERİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI Ss, 373-383
THE MISCONCEPTIONS ABOUT CITIZENSHIP IN 5TH GRADE STUDENTS’ MIND MAPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2781
Özet | Abstract | Tam Metin |


Belkıs ÇERİ - Ceyda ÇAVUŞOĞLU - Mehmet GÜROL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 385-394
INVESTIGATION OF ACADEMIC PROCASTINATION LEVELS OF UNDERGRADUATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2721
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet KESMEZ  
TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZILARINDA ANADİL AKTARIM HATALARININ İNCELENMESİ Ss, 395-402
AN ANALYSIS OF THE L1 INTERFERENCE ERRORS OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS IN THEIR WRITTEN PRODUCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2791
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem GÜL  
KUTADGU BİLİG’DE ENKLİTİK EDATLARI Ss, 403-416
ENCLITIC PREPOSITIONS IN KUTADGU BILIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2824
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seydi Vakkas TOPRAK  
MÜŞİR MEHMED ZEKİ PAŞA’NIN BAĞDAT VALİLİĞİ Ss, 417-426
MARSHAL MEHMED ZEKI PASHA’S GOVERNOR OF BAGHDAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2860
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cem GÜZELOĞLU - Burak KARABULUT  
GÖRSEL KÜLTÜR ÇAĞININ TÜKETİCİSİ: GERÇEK DÜNYADAN SANAL DÜNYAYA DEĞİŞEN TÜKETİCİ PROFİLİ Ss, 123-136
THE CONSUMER OF THE VISUAL CULTURE ERA: A PROFILE FROM REAL TO VIRTUAL WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2775
Özet | Abstract | Tam Metin |