Number: 36 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  20.08.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorŞule ODABAŞI - Ahmet AKIN  
AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1-7
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES OF TURKISH VERSION OF THE ACADEMIC MAJORS SATISFACTION SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2880
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent Cercis TANRITANIR - Burcu TÜTAK  
AMY TAN’IN TALİH KUŞU ROMANINDA KADIN EKSENİNDE GÖRÜLEN KÜLTÜREL ÇATIŞMALAR Ss, 9-18
CULTURAL CONFLICT THAT IS SEEN IN AMY TAN’S NOVEL, THE JOY LUCK CLUB IN THE ROUTE OF WOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2903
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif DİKMETAŞ YARDAN - Hacer DİKMETAŞ  
HASTA DOSYALARI ARŞİVLERİ ACABA TIBBİ KAYIT HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KRİTERLERE UYGUN MU? Ss, 19-32
DO THE MEDICAL RECORD ARCHIVES IN ACCORDANCE WITH ABOUT CRITERIA OF MEDICAL RECORD SERVICES?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2890
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan TÜRKMEN - Gamze ATASAYAR YAMIK  
JIGSAW-II TEKNİĞINİN OMURGALI HAYVANLAR KONUSUNDA ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 33-46
EFFECT OF JIGSAW-II TECHNIQUES OF VERTEBRATE ANIMALS REGARDING STUDENTS’ ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2969
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim IŞITAN  
LE DÉVELOPPEMENT PSYCHO-SPIRITUEL SELON L’EMIR ABDELKADER AL-JAZÂIRÎ Ss, 47-62
PSYCHO-SPIRITUAL DEVELOPMENT ACCORDING TO EMIR ABDELKADER AL-JAZÂIRÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2892
Özet | Abstract | Tam Metin |


İdris GÜÇLÜ  
SOSYAL BİLİMLERDE COX PROPORTİONAL HAZARDS MODELİ Ss, 63-74
COX PROPORTIONAL HAZARDS MODEL IN SOCIAL SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2951
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Kaan DEMİR - Zerrin Tuğçe ÇİÇEKLİYURT  
DÖRDÜNCÜ SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DOĞRUDAN VERİLECEK DEĞERLERİN KAZANILMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 75-94
EVALUATION OF THE ACQUISITION OF VALUES DIRECTLY OFFERED IN THE FOURTH GRADE COURSE OF SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2904
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ERCAN  
ULUSLARARASI HUKUK NORMLARI BAĞLAMINDA KIRIM MESELESİ: SELF DETERMINASYON MU? İLHAK MI? Ss, 95-113
CRIMEA ISSUE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW SELF-DETERMINATION OR ANNEXATION?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2833
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihayet ARSLAN  
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK VE NAZLI ERAY’IN ANLATILARINDA BATIL İNANÇLARIN KURGUSAL İŞLEVİ Ss, 115-125
MAGICAL REALISM AND THE FICTIONAL FUNCTION OF SUPERSTITION IN NAZLI ERAY’S NARRATIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2931
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel AKGÜN  
KIBRIS TÜRK EDEBİYATINDA MİLLİ KİMLİK İNŞA SÜRECİNDE ŞİİR: SÜLEYMAN ALİ ULUÇAMĞİL Ss, 127-137
POETRY IN THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY IN TURKISH CYPRIOT LITERATURE: SULEYMAN ALI ULUCAMGIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2915
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih YILMAZ - Çağrı TEMİZ  
İSİM HAL EKLERİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERE ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİMİ Ss, 139-155
TEACHING NOUN CASE ENDINGS TO FOREIGN STUDENTS WITH ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2914
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze Ayça KAYA  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KOBİ TFRS VE TAM SET TFRS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ: ELAZIĞ’DA AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Ss, 157-178
KNOWLEDGE LEVELS AND OPINIONS OF MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSION ABOUT TFRS/IFRS FOR SME AND FULL SET TFRS/IFRS: AN EMPIRICAL STUDY IN ELAZIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2855
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halid PEKTEZEL  
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE ANALİTİK HİYERARŞİ SİSTEMİ (AHS) KULLANILARAK GELİBOLU YARIMADASI’NDA DEPREM DUYARLILIK ANALİZİ Ss, 179-201
THE EARTHQUAKE SENSITIVITY ANALYSIS OF GALLIPOLI PENINSULA USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2911
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail YILDIRIM  
SİGORTACILIKTA SUİSTİMALLER VE AHLAKİ TEHLİKE SORUNU: TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 203-213
FRAUDS AND MORAL HAZARD PROBLEMS IN INSURANCE: AN ASSESSMENT FOR THE TURKISH INSURANCE MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2854
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali ÇAKIR  
MESLEKİ KARAR ENVANTERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 215-222
VALIDITY OF PROFESSIONAL JUDGMENT INVENTORY FOR UNIVERSITY STUDENTS AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2923
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Han ERGÜVEN  
PRODUCT DIVERSIFICATION IN TOURISM AND WELLNESS TOURISM: INVESTIGATION IN THE SCOPE OF GERMAN TOUR OPERATORS‘ CATALOGUES OF THE CHANGE BETWEEN 2004-2014 Ss, 223-234
TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VE WELLNESS TURİZMİ: 2004-2014 YILLARI ARASINDAKİ DEĞİŞİMİN ALMAN TUR OPERATÖRLERİ KATALOGLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2970
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Sait UZUNDAĞ - Nurullah AGİTOĞLU  
ŞÂRİHLERİN MÜTEŞÂBİH RİVAYETLERE YAKLAŞIMI -İBNÜ’L-MÜLAKKIN ÖRNEĞİ- Ss, 235-250
APPROACH OF THE COMMENTATOR TO ALLEGORICAL NARRATIVES -THE SAMPLE OF IBNU’L-MULAKKIN-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2924
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meral ÖZTÜRK  
MEDYA VE SUÇ KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 251-263
A RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA AND FEAR OF CRIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2894
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa TÜRKYILMAZ  
FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ VE FACEBOOK BAĞIMLILIĞININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ Ss, 265-280
THE TRANSLATION OF FACEBOOK ADDICTION SCALE INTO TURKISH AND IMPACT OF FACEBOOK ADDICTION TO READING ABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2942
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran ÇETİN  
TASAVVUF KÜLTÜR TARİHİMİZDE BİRLİKTE YAŞAMA AHLÂKI (MEVLÂNÂ, YÛNUS EMRE ve HACI BEKTÂŞ-I VELÎ’DEN ÖRNEKLER) Ss, 281-298
THE ETHICS OF LIVING TOGETHER IN OUR SUFISTIC CULTURAL HISTORY (EXAMPLES FROM MEVLÂNÂ, YÛNUS EMRE AND HACI BEKTÂŞ-I VELÎ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2913
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep ERCAN  
AİLEDE DEĞİŞİMİN SONUÇLARININ ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİSİ Ss, 299-308
THE EFFECT OF CHANGE IN FAMILY ON CHILDREN HEALTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2831
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rıfat BİLGİN  
TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE KADIN BEDENİNİN CİNSEL KURGU OLARAK KONUMLANDIRILMASI VE SUNUMU Ss, 309-329
POSITIONING AND PRESENTATION OF THE FEMALE BODY AS A SEXUAL FANTASY IN THE CONSUMER CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2956
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim SOMUNCU  
METİNLERARASILIK AÇISINDAN NAMIK KEMAL İLE MEHMET AKİF: BÜLBÜL VE MURABBA Ss, 331-342
NAMIK KEMAL AND MEHMET AKIF IN TERMS OF INTERTEXTUALITY: BULBUL AND MURABBA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2961
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tolga ÇELİK - Yeşim TEKİN  
SOSYAL MEDYANIN BİREYLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK: SİBER ZORBALIK Ss, 343-355
AN EXAMPLE ABOUT THE NEGATIVE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER INDIVIDUALS: CYBER BULLYING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2832
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Ersoy YILDIRIM  
ALGILANAN HİZMET KALİTESİ: ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 357-378
SERVICE QUALITY PERCEPTION: A RESEARCH IN A SHOPPING CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2921
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mevlüt KARADAĞ - Hüseyin ABUHANOĞLU  
SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİNDE BİR ÇALIŞMA Ss, 379-386
THE EFFECT OF SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS ON INFORMATION SECURITY AWARENESS: A STUDY IN THE GULHANE MILITARY MEDICAL FACULTY TRAINING HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2884
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel DEMİR - Fatma ŞAHİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DENEYİMLERİNE BİR BAKIŞ Ss, 387-401
AN OVERVIEW ON THE TEACHING PRACTICE EXPERIENCES OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2946
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman ALTINTAŞ  
DEPRESYONLA DİNSEL BAŞA ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ? Ss, 403-428
IS IT POSSIBLE RELIGIOUS COPING WITH DEPRESSION?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2954
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yunus Emre UÇAN  
İNGİLTERE HİMAYESİNDE BİR EĞİTİM MÜESSESESİ: İZMİR EVANGELİK RUM OKULU Ss, 429-447
AN EDUCATION INSTITUTION UNDER THE BRITISH PROTECTION: IZMIR EVANGELICAL RUM SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2886
Özet | Abstract | Tam Metin |


İpek Beyza ALTIPARMAK  
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE ŞÖNİM’LERİN ROLÜ: ANKARA ÖRNEĞİ Ss, 449-464
THE ROLE OF CENTERS OF VIOLANCE AGAINST WOMEN IN STRUGGLE FOR DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN: ANKARA SIMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2882
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selma KARAAHMET BALCI  
SANAT EĞİTİMİ ALAN BİREYLERDE ESTETİK ALGI OLUŞTURMAK İÇİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ Ss, 465-477
THE NECCESITY OF VISUAL CULTURE TRAINING TO DEVELOP AESTHETIC PERCEPTION ON INDIVIDUALS WHO TAKES ART TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2872
Özet | Abstract | Tam Metin |


H. Özgür AKKOR - Erdem ÇAĞLAR  
ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÇALGILARIN İŞİTMEYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 479-488
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MUSIC INSTRUMENT USED FOR VOLUNTEER MUSIC EDUCATION TO HEARING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2901
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda TAŞ  
YAZINSAL BİR METNİ ÇEVİRİ YOLUYLA YENİDEN YAZMAK: İSTANBULLU ÖRNEĞİ Ss, 489-497
REWRITING A LITERARY WORK THROUGH TRANSLATION: A CASE STUDY OF ISTANBULLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3019
Özet | Abstract | Tam Metin |


M.Emir İLHAN  
GELENEK: İNTİKAL ETTİRİLEN GEÇMİŞ, ANLATI VE TEKRAR Ss, 499-504
TRADITIONS: PAST THAT HAS BEEN TRANSITED, NARRATIVE AND REPETITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2949
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gazanfer ANLI - Ahmet AKIN - Halime EKER  
BEDENİ BEĞENME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 505-511
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE BODY APPRECIATION SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2906
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zülfiye KOÇAK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HASAN TAŞKIRAN, SELÇUKLU DEVLETLERİNDE SUİKASTLAR, SELENGE YAYINLARI, İSTANBUL 2015, 243 s., ISBN 978-605-4944-03-3 Ss, 513-516
HASAN TAŞKIRAN, SELÇUKLU DEVLETLERİNDE SUİKASTLAR, SELENGE YAYINLARI, İSTANBUL 2015, 243 s., ISBN 978-605-4944-03-3
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2895
Özet | Abstract | Tam Metin |