Number: 40 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  27.12.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorAhmet KARA - Kevser YETKİN  
ALGILANAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİN SINIF KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1-15
EXAMINING THE CONDITIONS OF THE CLASS IN TERMS OF PERCEIVED TEACHER COMPETENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3165
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aytaç KURTULUŞ - Özge MISIRLI  
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ ÖĞRETİMİNİN DÜZEY DERSLİKLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ERİŞİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 17-32
THE EFFECTS OF COMPUTER-ASSISTED TEACHING OF TRANSFORMATION GEOMETRY ON THE ACHIE-VEMENT OF 7TH GRADE TURKISH STUDENTS IN ABILITY-GROUPED CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3066
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent Cercis TANRITANIR - Burcu TÜTAK  
HENRİ BERGSON’UN SÜRE FELSEFESİNİN WILLIAM FAULKNER VE AHMET HAMDİ TANPINAR’DA YANSIMALARI Ss, 33-44
THE REFLECTIONS OF HENRI BERGSON’S TIME PHILOSOPHY IN WILLIAM FAULKNER AND AHMET HAMDI TANPINAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3153
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice KUMCAĞIZ - Meliha TEKİN ÇATAL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE PSİKOLOJİK YARDIM ALMA TUTUMLARI Ss, 45-60
UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD SEEKING PSYCHOLOGICAL HELP ACCORDING TO THEIR PERSONALITY TRAITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3145
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa YILDIZ - Merve AÇAN - Vildan BERBER - Seyfettin BULUT - Ramin ZALİMHAN  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA SÜRECİNDEKİ ERGONOMİK TERCİHLERİ: KALEM TUTMA, EL TERCİHİ, OTURUŞ VE KÂĞIT POZİSYONU Ss, 61-71
ERGONOMIC PREFERENCES OF THE PRIMARY STUDENTS DURING WRITING: PENCIL GRASP, HAND PREFERENCE, SITTING AND PAPER POSITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3040
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veda ASLIM YETİŞ  
L’ENSEIGNANT ET LA GESTION DE CLASSE Ss, 73-85
ÖĞRETMEN VE SINIF YÖNETİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3104
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ÇETİN  
AĞRI MEZAR TAŞLARINDA FORM VE BEZEME UNSURLARI Ss, 87-105
FORM AND ADORNMENT ELEMENTS IN THE TOMBSTONES OF AGRI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3159
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yüksel GÖĞEBAKAN  
MÜZE VE SANAT GALERİLERİNDE KULLANILAN DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA ARAÇLARININ TERCİHİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR Ss, 107-130
THE APPROACHES TO THE PREFERENCE OF NATURAL AND ARTIFICIAL LIGHTENING WHICH IS USED IN MUSEUMS AND ART GALLERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3155
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif BAHADIR  
FAKTÖRİYEL VE PERMÜTASYON KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE UYGULANAN ŞİFRELEME ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 131-146
TEACHING FACTORIAL AND PERMUTATIONS WITH ENCRYPTION ACTIVITIES AND ITS EFFECT ON STUDENT ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3114
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif GÜRSOY  
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ CAMİ Ss, 147-156
AFYON KOCATEPE UNIVERSITY MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2844
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elmas GÜN - H.Ozan DEMİRTAŞ  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINDAKİ ŞARKILARA PİYANO İLE EŞLİK YAPABİLME BECERİLERİ Ss, 157-165
THE ABILITIES OF PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS IN ACCOMPANYING EDUCATIONAL SONGS ON THE PIANO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3147
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan ARI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ARAŞTIRILMASI Ss, 167-181
TO INVESTIGATE THE STRUCTURAL EQUATION MODEL OF ENVIROMENTAL THOUGHT AND BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3059
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih AMAN  
BİR PROBLEMATİK OLARAK İSLAM SOSYOLOJİSİ Ss, 183-191
THE SOCIOLOGY OF ISLAM AS A PROBLEMATIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3108
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülcan ÇAKIR  
YABANCI DİLDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 193-203
OPINIONS OF THE TEACHER CANDIDATES ON THE DEVELOPMENT OF SPEAKING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3125
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pervin Oya TANERİ - Özlem TİRYAKİOĞLU  
ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLU İNTERNET KULLANIMI VE ANNE BABA TUTUMLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 205-223
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEMATIC INTERNET USE OF AND PARENTAL ATTITUDES OF ELEMENTARY SCHOOL 7TH AND 8TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3078
Özet | Abstract | Tam Metin |


Polat TUNÇER  
YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI - KENTLEŞME VE BESLENME Ss, 225-245
CONCEPT OF NEW PUBLIC ADMINISTRATION - URBANIZATION AND NUTRITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3086
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rauf KERİMOV  
KEMANIN OLUŞUM SÜRECİ BAĞLAMINDA ESKİ YAYLI ÇALGILARIN ETKİSİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 247-258
GENERAL APPRECIATION OF INFLUENCE OF EARLY BOW INSTRUMENTS IN THE CONTEXT PROCESS OF FORMATION OF THE VIOLIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3167
Özet | Abstract | Tam Metin |


Suat DONUK  
CEMÂLEDDİN İSHAK EL-KARAMANÎ VE NAMAZ KONULU BİLİNMEYEN BİR MESNEVİSİ Ss, 259-282
CEMÂLEDDIN ISHAK EL-KARAMANÎ AND AN UNKNOWN PRAYER-THEMED MASNAVI OF HIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3152
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya ÖZAKBAŞ  
İSTANBUL KONUT MÎMÂRÎSİNİN 1923-1940 YILLARI ARASINDAKİ GELİŞİM SÜRECİ Ss, 283-309
DEVELOPMENT PROCESS OF ISTANBUL DOMESTIC ARCHITECTURE BETWEEN THE YEARS OF 1923-1940
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2964
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mevlüt KARADAĞ - Oğuz IŞIK - Mahmut AKBOLAT - Özay ÇELEN  
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN MOTİVASYON: SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ss, 311-320
EMPLOYEE MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY ON NON-MEDICAL STAFF WORKING IN HEALTHCARE IN-STITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3052
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naif YAŞAR  
TABERÎ’NİN FIKHA VE NESHE YAKLAŞIMI Ss, 321-335
TABARÎ’S APPROACH TO THE JURISPRUDENCE AND ABROGATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3129
Özet | Abstract | Tam Metin |


Okan SARIGÖZ  
ÖĞRENCİLERİN SUGGESTOPEDİA ÖĞRETİM YÖNTEMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 337-351
EVALUATION OF THOUGHTS OF THE STUDENTS ABOUT THE TEACHING METHOD OF SUGGESTOPEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3084
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özcan ARSLANOĞLU  
YÜKSEK DÜZENDE DÜŞÜNME: İNGİLTERE'DEKİ ‘DOĞRUDAN OKULDA’ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ NEDEN TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAMAZ Ss, 353-372
HIGHER ORDER THINKING SKILLS AND UNSUITABILITY OF ADOPTING ‘SCHOOL DIRECT’ TEACHER TRAINING PROGRAMME OF ENGLAND TO TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3157
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel DEMİR - Fatma ÖNEN ÖZTÜRK - Fatma ŞAHİN  
BESİN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİYORUZ: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEĞİ Ss, 373-387
WHAT DO WE PAY ATTENTION WHEN HAVING FOOD: PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2948
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erhan GİRAY  
PİRİMKUL KADİROV’UN SOSYAL (TEZLİ) ROMANLARINDA TEMA Ss, 389-402
THEME IN SOCIAL (WITH THESIS) NOVELS OF PIRIMKUL KADIROV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3116
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yıldırım YILDIRIM  
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI BAĞLAMINDA MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİNİN YENİDEN İNCELENMESİ VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM Ss, 403-428
RE-INVESTIGATION OF MASLOW’S HIERARCHY OF NEEDS IN THE CONTEXT OF CONSUMER BEHAVIOUR AND CONSPICUOUS CONSUMPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3133
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra Keskin KORUMAZ  
THE SOCIAL CONSTRUCTION OF VIRGINITY IN TURKISH CONTEXT: A THEORETICAL PERSPECTIVE Ss, 429-438
TÜRKİYE BAĞLAMINDA “BEKÂRET” KAVRAMININ SOSYAL ANLAMI: TEORİK BİR BAKIŞ AÇISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3151
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevtap SARIOĞLU UĞUR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS DİNLEMEME SEBEPLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? YILDIZELİ MYO ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Ss, 439-452
MAY IT EVALUATED IN TERMS OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR THAT THE CAUSES OF NOT TO LISTEN THE LESSONS OF UNIVERSITY STUDENTS? A SAMPLE FOR YILDIZELİ VOCATIONAL SCHOOL’S STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3105
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal TAZEGÜL  
ELİT DÜZEYDEKİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ss, 453-461
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF PERSONALITIES AND WAY OF COPING WITH STRESS OF ELITE ATHLETE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3102
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamit ERDAL - Dilşad GÜZEL - Engin ACAR  
KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ Ss, 463-483
A MODEL PROPOSAL FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT SERVICE: AN INTEGRATED MODEL OF VEHICLE ASSIGNMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3111
Özet | Abstract | Tam Metin |


Safiya YILMAZ DİNÇ - Ali Haydar ŞAR  
POLİSLERDE EVLİLİK DOYUMU İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 485-507
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MARITAL SATISFACTION AND OCCUPATIONAL BURNOUT LEVELS OF POLICE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3093
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı YILMAZ  
YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ Ss, 509-521
NEW FOREIGN TRADE THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3148
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah AKYÜZ  
TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ POLİTİKASI VE TERÖR TEHDİDİ Ss, 523-536
TURKEY’S NUCLEAR ENERGY POLICY AND THE TERRORIST THREAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3156
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şevket PEKDEMİR  
İSLÂM HUKUKUNA GÖRE ANNE SÜTÜ BANKALARI Ss, 537-554
HUMAN MILK BANKS IN ISLAMIC LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3073
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar BULUT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ERSEN-RASCH, Margarete I. – ONASI, Erdoğan (2015), Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi, Papatya Yayıncılık Eğitim, I. Basım, İstanbul, 418 s., ISBN: 978-605-4220-85-4 Ss, 555-559
ERSEN-RASCH, Margarete I. – ONASI, Erdoğan (2015), Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi, Papatya Yayıncılık Eğitim, I. Basım, İstanbul, 418 s., ISBN: 978-605-4220-85-4
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3232
Özet | Abstract | Tam Metin |