Number: 41 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  31.12.2015

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorTuran SAĞER - Onur ZAHAL - Engin GÜRPINAR  
ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE SINAV BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1-25
RELATION BETWEEN COGNITIVE FLEXIBILITY WITH EXAMINATION ACHIEVEMENT WHO ENTER THE SPECIAL ABILITY EXAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3124
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdüllatif TÜZER  
“AHLAK MEDENİYETİ” SÖYLEMİ ÜZERİNE ELEŞTİREL DÜŞÜNCELER Ss, 27-34
CRITICAL THOUGHTS ON THE DISCOURSE OF “CIVILISATION OF MORALITY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3227
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet KARA - Gamze UYSAL  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ SINIF KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 35-53
THE RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS LEARNING RELATED TO THE CLASSROOM CONDITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3163
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esma ülkü KAYA  
İŞYERİ KABALIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÜKSEK ÖĞRETİMDE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 55-78
EFFECT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT, ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND JOB SATISFACTION OF WORKPLACE INCIVILITY: A EMPRICAL STUDY AT HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3042
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk KAYA  
HAKKARİ İLİ’NİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ Ss, 79-99
THE ADMINISTRATIVE GEOGRAPHIC ANALYSIS OF HAKKARI PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3202
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Fatih KANTER  
CENGİZ AYTMATOV’UN İLK ÖĞRETMEN ANLATISINDA DEĞER AKTARIMI VE KİMLİK İNŞASI Ss, 101-107
VALUE TRANSFER AND IDENTITY CONSTRUCTION IN CHINGHIZ AITMATOV’S FIRST TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3158
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nida BAYİNDİR  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇİZGİ FİLMLERDEN ÖĞRETİMSEL BEKLENTİLERİ Ss, 109-117
EXPECTATIONS OF ELEMENTARY TEACHERS ABOUT CARTOON’S EDUCATIONAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3178
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seval ERDEN - Büşra Şirin AYVA - Işıl TEKİN  
OKUL REDDİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN KULLANIMI: İLKOKUL VE ORTAOKUL OLGU SUNUMU Ss, 119-129
THE USE OF COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY IN SCHOOL REFUSAL: PRIMARY AND SECONDARY CASE STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3009
Özet | Abstract | Tam Metin |


Doğan DUMAN  
TÜRKİYE’NİN SANAYİ VE TARIM POLİTİKASININ OLUŞTURULMASINDA BİRİNCİ SANAYİ VE BİRİNCİ ZİRAAT KONGRELERİNİN ETKİLERİ Ss, 131-145
THE IMPACTS OF FIRST INDUSTRY AND FIRST AGRICULTURE CONGRESSES IN CONSTRUCTING INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL POLICIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3161
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru ONURLUBAŞ - Senem DEMİRKIRAN - Neslihan YILMAZ  
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN AİDİYETLİK DUYGUSU VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Ss, 147-159
SENSE OF ORGANIZATIONAL BELONGING AND CUSTOMER RELATIONS OF THE PERSONNEL IN BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3181
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre ÖZŞAHİN  
GANOS (IŞIKLAR) DAĞI’NIN SOSYOJEOMORFOLOJİSİ (TEKİRDAĞ) Ss, 161-184
SOCIOGEOMORPHOLOGY OF GANOS MOUNT (TEKIRDAG)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3053
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ensar LOKMANOĞLU  
TRAFİKTE İŞARETÇİLERİNE YÖNELİK ALGILAMA SORUNLARI VE YETİŞKİN DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI: RİZE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 185-198
INVESTIGATION OF TRAFFIC COMMUNICATION LANGUAGE DETECTION PROBLEMS WITH ADULT BEHAVIOUR TOWARDS POINTER: A STUDY IN RIZE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3166
Özet | Abstract | Tam Metin |


Evrim URAL - Orhan ERCAN - Mehmet Akif KURTULUŞ  
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLİ TERCİHLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKI AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Ss, 199-206
THE EFFECTS OF STUDENTS' LEARNING STYLE PREFERENCES ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3177
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze Ayça KAYA  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI: ELAZIĞ’DA BİR ARAŞTIRMA Ss, 207-231
PROBLEMS OF MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSION: A RESEARCH IN ELAZIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3089
Özet | Abstract | Tam Metin |


Handan DEMİRCİOĞLU - Kübra POLAT  
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI-NIN “SÖZSÜZ İSPAT” YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞ-LERİ Ss, 233-254
SECONDARY MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS ABOUT “PROOF WITHOUT WORDS"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3171
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Han ERGÜVEN - Aysel YILMAZ - Derya KUTLU  
TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME BAĞLAMINDA HİB-RİT TURİZM: GLAMPİNG ÖRNEĞİ Ss, 255-265
HYBRID TOURISM WITHIN THE CONTEXT OF TOURISTIC PRODUCT DIVERSIFICATION: GLAMPING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3174
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet PINAR  
CUMHURİYET HALK FIRKASI’NIN TRAKYA’DA YAHUDİ POLİTİKASI (1923-1934) Ss, 267-292
REPUBLIC PEOPLE'S PARTY THE JEWISH POLICY IN THE THRACE (1923-1934)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3184
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ATEŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 293-301
EVALUATION OF TURKISH EDUCATION DEPARTMENTS WITH REGARD TO TEACHER PROFICIENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3175
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nikolin AGALLIJA  
KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATINA BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ARNAVUTLUK VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 303-320
DETERMINING THE VIEWPOINTS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS WORKING AND WORKING LIFE WITHIN THE SCOPE OF GLOBALIZATION: AN ALBANIA AND TURKEY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3211
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ragıp ADIGÜZEL - Nurdan BAHAR  
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞANLARININ İŞ YAŞAMI BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ss, 321-330
THE INVESTIGATION OF WORK-LIFE EXPECTATIONS OF CHEMICAL ENGNERER EMPLOYEES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3112
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sami BASKIN  
TÜRKÇENİN SON YÜZYILDAKİ DEĞİŞİM SÜRECİ: EĞİTİM İLE İLGİLİ TERİMLER ÖRNEĞİ Ss, 331-352
THE PERIOD OF CHANGE OF TURKISH LANGUAGE IN RECENT CENTURY: TERMS EXAMPLE RELATED TO EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3179
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar DERMAN - Arif ÇERÇİ  
HÜSEYİN RAZİ’NİN “NEV ÛSÜL ÖRNEK YAHUT ÇOCUKLARA MAHSUS MEKTUP DEMETİ” ADLI ESERİNDE EĞİTİM UNSURLARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Ss, 353-365
PEDAGOGICAL ELEMENTS AND MORAL EDUCATION IN HÜSEYIN RAZI’S WORK “INNOVATIVE MODEL OR A BUNCH OF LETTERS FOR CHILDREN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3180
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuğba SELANİK AY  
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ AÇISINDAN EĞİTİMCİLER Ss, 367-381
EDUCATORS TERMS OF EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3130
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali YAYLACIK - Zafer GÜRLER  
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ METİN YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 383-398
ASSESSMENT OF THE 5th GRADE STUDENTS IN SCIENCE AND ART CENTERS WITH RESPECT TO THEIR NARRATIVE TEXT WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3206
Özet | Abstract | Tam Metin |


Haluk ERDEM - Ali Rıza İNCE - Mehmet DENİZ - Nilgün BAĞLAR  
GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN POTANSİYEL GİRİŞİMCİ ADAYLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Ss, 399-416
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURIAL PERSONALITY TRAITS AND ENTREPRENEURSHIP SKILLS THROUGH POTENTIAL ENTREPRENEUR CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3182
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selin MİLLİ  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENEL ÖZYETERLİK VE MÜZİK YETENEĞİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 417-431
RESEARCH ON GENERAL SELF-EFFICIENCY AND SELF-EFFICIENCY PERCEPTION ON MUSICAL SKILLS OF PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3176
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naif YAŞAR  
KUR’ÂN’I ANLAMADAN OKUMANIN SEVABI VAR MIDIR? Ss, 433-450
IS RECITING QUR’ÂN WITHOUT UNDERSTANDING IT IS REWARDED?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3128
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih AKYILDIZ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNCELERİNİN UYGULAMA GÜNLÜKLERİ YOLUYLA BELİRLENMESİ Ss, 451-463
DESCRIBING PROFESSIONAL REFLECTIVE THINKING OF PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS THROUGH EXPERIENCE DIARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3132
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar BULUT  
ORDU İLİ VE YÖRESİ BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Ss, 465-504
BIBLIOGRAPHY OF ORDU PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3237
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferhat ÇETİNKAYA  
HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN HİKÂYELERİNE PSİKANALİTİK YAKLAŞIM Ss, 505-527
PSYCHOANALYTIC APPROACH TO HALIKARNAS BALIKCISI’S STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3235
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevda GÖKTEPE YILDIZ - Ahmet Şükrü ÖZDEMİR  
YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 529-541
THE EXAMINATION OF THE SEVENTH GRADE STUDENTS’ VISUAL LITERACY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3204
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceylan ÖZBEK AYAZ - Havise GÜLEÇ - Çavuş ŞAHİN  
AİLELERİN, ÇOCUKLARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ OKURYAZARLIK UYGULAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARI BELİRLEME Ss, 543-560
SPECIFICATION OF DIFFERENCES AMONG LITERACY ACTIVITIES WHICH FAMILIES DO TOGETHER WITH THEIR CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3203
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sümeyya KAYA BUDAK - Orhan KÜÇÜK - Hikmet AKYOL - Tahsin ALTINKURT  
AFET MÜDAHALE KURUMU OLARAK HASTANE VE AMBULANS HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYET İLİŞKİSİ BİR UYGULAMA Ss, 561-582
DISASTER RESPONSE AMBULANCE SERVICE QUALITY COUNCIL OF THE HOSPITAL AND PATIENT SATISFACTION WITH THE RELATIONSHIP BETWEEN AN APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3140
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı YILMAZ  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TİCARET Ss, 583-596
CLIMATE CHANGE AND TRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3143
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu DİNÇER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP TANITIMI: BERGSON’DAN MUSTAFA ŞEKİP’E GÜLME Ss, 597-601
BOOK REVIEW: LAUGHING FROM BERGSON TO MUSTAFA SEKIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3208
Özet | Abstract | Tam Metin |