Number: 43 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  13.03.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorÖzden TEZEL  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1-20
INVESTIGATING SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ LEARNING STYLES ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3190
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet BENZER  
TÜRKÇE VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUDUĞUNU ANLAMA VE OKUMA STRATEJİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 21-30
THE EXAMINATION OF READING STRATEGIES OF SCIENCE AND TURKISH TEACHERS' READING COMPREHENSION AND READING STRATEGIES IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3209
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur ÜÇÜNCÜ  
TÜRK BASININA GÖRE İZMİR’İN KURTULUŞU Ss, 31-48
THE LIBERATION OF IZMIR ACCORDING TO THE TURKISH PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3318
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulaziz KARDAŞ  
CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE SASON İSYANLARI VE ALINAN TEDBİRLER Ss, 49-70
SASON REBELS DURING THE REPUBLIC PERIOD AND THE TAKEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3314
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Emin SEYHAN  
EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA ALLAH SEVGİSİ Ss, 71-89
LOVE OF GOD IN THE WORLD OF THE THOUGHT OF ABU’L-HASAN EL-KHARAKANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3265
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceyda Aysuna TÜRKYILMAZ - İlke OCAMAZ - Aypar USLU  
ÇEVRİMİÇİ KOMPULSİF SATIN ALMA DAVRANIŞININ YÖNLENDİRİCİ UNSURLARI OLARAK MATERYALİZM VE MARKA REZONANSI Ss, 91-107
MATERIALISM AND BRAND RESONANCE AS DRIVERS OF ONLINE COMPULSIVE BUYING BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3303
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek ŞAHİN  
TÜRKİYE’DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİLERİNİN AMPİRİK ANALİZİ Ss, 109-119
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF DETERMINANTS OF SAVING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3250
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elvan GÜN DURU - H. Seval KÖSE  
MÜZİKSEL EZBER ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 121-131
A QUALITATIVE STUDY ABOUT MUSICAL MEMORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3313
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk ÖZDEMİR  
ÇEVRE-MERKEZLİ VE İNSAN-MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR EKSENİNDE İSLÂM’IN ÇEVREYE BAKIŞI Ss, 133-148
ISLAMIC PERSPECTIVE OF THE ENVIRONMENT IN LINE WITH ENVIRONMENT-CENTERED AND HUMAN-CENTERED APPROACHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3213
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferihan POLAT - Özlem ÖZDEŞİM SUBAY  
2014 YEREL SEÇİMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI 16 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖRNEĞİ Ss, 149-174
THE USE OF SOCIAL MEDIA IN 2014 LOCAL ELECTIONS: THE EXAMPLE OF ELECTIONS OF 16 METROPOLITAN MUNICIPALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3295
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fuat UÇAR  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE KÜRT SORUNU: GELİŞİMİ VE ETKİLERİ Ss, 175-200
THE KURDISH PROBLEM IN DEMOCRATIC PARTY PERIOD: ITS PROGRESS AND İNFLUENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3252
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrşad Sami YUCA  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE MUŞ'TA BASIN HAYATI (1923-1960) Ss, 201-220
THE PRESS LIFE IN MUS IN THE PERIOD OF REPUBLIC (1923-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3326
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mihalis KUYUCU  
DEĞİŞEN RADYO YAYINCILIĞINDA RADYONUN İŞLEVLERİ VE GELECEĞİ Ss, 221-241
THE FUNCTIONS OF RADIO AND THEIR FUTURE IN THE EVOLVING RADIO BROADCASTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3328
Özet | Abstract | Tam Metin |


Musa GÜMÜŞ  
NAMIK KEMÂL'DE ŞARK MESELESİ’NİN GÜNDEMİ: 1866-1869 GİRİT İSYANI Ss, 243-258
EASTERN QUESTION’S AGENDA IN NAMIK KEMAL: 1866 - 1869 CRETE REBELLION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3226
Özet | Abstract | Tam Metin |


Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN - Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ Ss, 259-274
IDENTIFICATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ NEEDS RELATED TO MAINSTREAMING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3260
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necati SÜMER  
DİNSEL VE MİTOLOJİK BİR SEMBOL OLARAK BAZI KÜLTÜRLERDE YILAN Ss, 275-288
SNAKE AS RELIGIOUS AND MYTHOLOGICAL A SYMBOL IN SOME CULTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3229
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer SUBAŞI  
OLCÂYTU SULTAN DÖNEMİNDE HERÂT MUHASARASI VE SİYASÎ VAKALAR (706/1306-1307) Ss, 289-311
THE SIEGE OF HERAT AND POLITICAL EVENTS IN OLJAITU SULTAN PERIOD (706/1306-1307)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3320
Özet | Abstract | Tam Metin |


Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ  
ZÜRRÎ VAKIFLARIN İDARESİNDE YAŞANAN SORUNLAR Ss, 313-323
THE PROBLEMS IN THE ZURRI WAQFS ADMIRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3333
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar BEDİRHAN  
MİLLETLERARASI TİCARET BAĞLAMINDA TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN TİCARİ MÜNASEBETTE BULUNDUĞU DEVLETLER VE TÂCİRLER Ss, 325-346
STATES AND TRADESMEN TURKISH SELJUK STATE HAD COMMERCIAL TIES WITH WITHIN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zafer GÜRLER  
DİNÎ-TASAVVUFi TÜRK EDEBİYATININ ÖĞRETMEN VE DERS KİTABI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 347-359
EVALUATION OF RELIGIOUS – MYSTICAL TURKISH LITERATURE IN TERMS OF TEACHER AND TEXTBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3309
Özet | Abstract | Tam Metin |


Akan YANIK  
18. YÜZYIL BATI FELSEFESİYLE YARATILAN ORYANTALİST TÜRK(İYE) İMAJI VE SİNEMAYA YANSIMALARI: IMDB ÜZERİNDE BİR ANALİZ Ss, 361-381
ORIENTALIST TURK(EY) IMAGE CREATED THROUGH WESTERN PHILOSOPHY OF 18TH CENTURY AND ITS REFLECTIONS ON CINEMA: AN ANALYSIS ON IMDB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3228
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aytül GÖKULU - Gülay KOÇ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİ DERSİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARI VE GÖRÜŞLERİ Ss, 383-396
ELEMENTARY TEACHER’S SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING SCIENCE TEACHING LESSON AND OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3298
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kamil Ali GIYNAŞ  
ESKİCUMALI AHMED HAMÎD DÎVÂNI’NDA YİRMİLİ NAZIM ŞEKLİNE BİR ÖRNEK Ss, 397-411
A SAMPLE TO VERSE FORM WHICH IS NAMED TWENTY LINED IN THE DIWAN OF ESKICUMALI AHMED HAMÎD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3308
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel DEMİR - M. Handan GÜNEŞ  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ BAŞARISI ÜZERİNE ÇİZİM TEKNİĞİNİN ETKİSİ Ss, 413-422
THE EFFECT OF DRAWING TECHNIQUE ON THE BIOLOGY SUCCESS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3160
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kübra POLAT - Levent AKGÜN  
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İSPAT KAVRAMINA VE İSPAT YAPMANIN ZORLUKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 423-438
PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ OPINIONS ABOUT PROOF AND DIFFICULTIES WITH PROVING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3219
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melike DEMİRCİ  
BAYES TEOREMİ VE TEOREMİN İŞLETME BÖLÜMÜNDE UYGULAMALARI Ss, 439-462
BAYESIAN THEOREM AND THEOREM’S APPLICATIONS AT BUSINESS ADMINISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3173
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu ÖZYON  
KARANLIĞIN YÜREĞİ KONGO’DA ATIYOR: 23 YIL SÜREN ESARET VE VAHŞETİN ÖYKÜSÜ Ss, 463-474
HEART OF DARKNESS BEATS IN CONGO: THE STORY OF 23 YEARS OF CAPTIVITY AND ATROCITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3290
Özet | Abstract | Tam Metin |


H. Özgür AKKOR - Erdem ÇAĞLAR  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ “ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ” Ss, 475-492
TO RESEARCH THE INTERNET DEPENDANCE OF MUSIC EDUCA-TION DEPARTMENT STUDENTS INTERMS OF DIFFERENT VARIABLES “THE EXAMPLE OF ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3285
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan KARAKUZU - Yücel NAMAL  
CUMHURİYETİN ONUNCU YIL KUTLAMALARI: ZONGULDAK ÖRNEĞİ Ss, 493-518
DECENNIAL CELEBRATIONS OF REPUBLIC: ZONGULDAK EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3284
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif BAKKAL - Nursel AYDINTUĞ  
TOKSİK LİDERLERİN SAĞLIK KURULUŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss, 519-522
THE EFFECT OF TOXIC LEADERSHIP ON HEALTHCARE ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3332
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan DİKİCİ  
FEMİNİZMİN ÜÇ ANA AKIMI: LİBERAL, MARXİST VE RADİKAL FEMİNİZM TEORİLERİ Ss, 523-532
THREE MAINSTREAM OF FEMINISM: THEORY OF LIBERAL, MARXIST AND RADICAL FEMINISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3100
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmi AYTAN  
TÜRKÇE DERSLERİNDE OKUMA VE DİL BECERİLERİNİN ARTIRILMASINDA KUANTUM YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: EYLEM ARAŞTIRMASI ÖNERİSİ Ss, 533-552
THE USE OF QUANTUM METHOD IN IMPROVING READING AND LANGUAGE SKILLS IN TURKISH CLASSES: ACTION RESEARCH PROPOSAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3322
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin ALPER  
BİR KADIN DÜŞMANI’NDA GÜZEL(LİK) VE YÜCE(LİK) Ss, 553-568
BEAUTY(NESS) AND SUBLIME(ITY) IN BIR KADIN DUSMANI (A MISOGYNIST)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3311
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökmen ARSLAN - Zekavet TOPÇU KABASAKAL  
ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AİLEDEKİ KORUYUCU FAKTÖRLERİN ROLÜ Ss, 569-581
ROLE OF FAMILY PROTECTIVE FACTORS IN THE RELATIONSHIP BE-TWEEN FAMILY FUNCTIONING AND WELLBEING IN ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3334
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Fatih ALKAYIŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YAYIN DEĞERLENDİRME: “CODEX CUMANICUS” Ss, 583-587
BOOK REVIEW: "CODEX COMANICUS"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3319
Özet | Abstract | Tam Metin |