Number: 45 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  15.04.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMehmet Zafer DANIŞ - H. Zahid KARA  
SOSYAL HİZMETTE PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMI Ss, 1-10
PROBLEM SOLVING APPROACH IN SOCIAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3352
Özet | Abstract | Tam Metin |


Musa ÖZATA - Kubilay ÖZER  
HASTANELERDE HASTA MAHREMİYETİNE YÖNELİK UYGULAMALARIN SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA ÖRNEĞİ Ss, 11-33
THE EVALUATION OF PATIENT CONFIDENTIALITY IMPLEMENTATIONS IN THE HOSPITALS IN THE CONTEXT OF QUALITY STANDARDS OF THE HOSPITALS: THE CASE OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3307
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rafet METİN  
XVI. YÜZYILDA NİĞDE SANCAĞINDA DEMOGRAFİK YAPI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 35-52
AN EVALUATION ON THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF NIGDE PROVINCE IN XVI CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3402
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep Deniz YÖNDEM - Muhammed BAHTİYAR  
ERGENLERDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE STRESLE BAŞETME Ss, 53-62
PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND COPING WITH STRESS IN ADOLESCENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3419
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan TÜRKER - Doğan DUMAN  
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ İSTANBUL’UNDA BİR İŞKENCE DAVASI Ss, 63-77
A TORTURE CASE IN ISTANBUL DURİNG THE NATIONAL STRUGGLE ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3433
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdurrahman ALTUNTAŞ  
KUR’AN’DA USR VE YÜSR KAVRAMLARI Ss, 79-94
HARDSHIP AND EASE (USR AND YÜSR) CONCEPTS IN KUR’AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3435
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet OKTAN - Kevser AKYOL  
METİNDEN İMGEYE METİNLERARASI BİR FİGÜR OLARAK “ARAFTA OLMAK”: “BABAMA MEKTUP” VE “ÇOĞUNLUK” ÖRNEKLEMİNDE BABA-OĞUL İLİŞKİLERİ Ss, 95-112
“TO BE IN A DILEMMA” FROM TEXTS TO THE IMAGE AS AN INTERTEXTUAL FIGURE: FATHER-SON RELATIONSHIP IN THE SAMPLE OF “BABAMA MEKTUP” AND “ÇOĞUNLUK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3441
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurdan TEKEOĞLU  
SOMA’DA MADEN FACİASI SONRASI SOMALI KADINLAR İÇİN AÇILAN EĞİTİM VE ÜRETİM MERKEZİ ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI Ss, 113-120
MARKETING OF PRODUCTS BY TRAINING AND EDUCATION CENTER FOR SOMA WOMEN WHICH ESTABLISHED AFTER SOMA MINE DISASTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3444
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem AYDIN KOYUNCU  
ARAP BAHARI VE SONRASINDA YEMEN’DE KADIN: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER Ss, 121-134
WOMAN IN YEMEN DURING AND AFTER THE ARAB SPRING: EXPECTATIONS AND REALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3438
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya ŞAŞMAN KAYLI  
TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMETİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Ss, 135-142
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL WORK AND GENDER MAINSTREAMING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3426
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esma ÖZ  
YAZILI KAYNAKLAR VE ARKEOLOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA, MEZOPOTAMYA’NIN ERKEN DÖNEMLERİNDEN YENİ ASUR DEVRİ SONUNA KADAR KRALLARIN AV FAALİYETLERİ Ss, 143-158
HUNTING ACTIVITIES OF THE KINGS UNTIL THE END NEW ASSYRIAN ERA FROM EARLY PERIODS OF MESOPOTAMIA IN THE LIGHT OF CUNEIFORM SOURCES AND ARCHAEOLOGICAL FINDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3362
Özet | Abstract | Tam Metin |


İpek KROM  
İSTANBUL MARKASININ TUTUNDURULMASINDA PAZARLAMA KARMASININ ROLÜ Ss, 159-172
THE ROLE OF MARKETING IN THE PROMOTION OF ISTANBUL BRAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3462
Özet | Abstract | Tam Metin |


Köksal APAYDINLI  
DOMENICO SCARLATTI’YE AİT ORTA DÜZEYDEKİ SONATLARIN PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Ss, 173-188
INVESTIGATION OF USABILITY OF DOMENICO SCARLATTI’S INTERMEDIATE LEVEL SONATAS IN PIANO EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3415
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Yavuz ŞEKER  
SÛFÎLERİN KUR’AN’DAN ALARAK OLUŞTURDUKLARI LİTERATÜRE İKİ ÖRNEK: İ’TİSÂM VE FİRÂR Ss, 189-200
TWO QUR'ANIC-BASED EXAMPLES IN THE DEVELOPMENT OF THE SUFI CANON: I’TISÂM AND FIRÂR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3388
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek Tüfekçi CAN  
CARYL CHURCHILL TARAFINDAN YAZILAN TOP GIRLS (ZİRVEDEKİ KIZLAR) OYUNUNUN 'APOSIOPESIS' TERİMİ AÇISINDAN İŞLEVİ Ss, 201-214
THE FUNCTION OF ‘APOSIOPESIS’ IN TOP GIRLS BY CARYL CHURCHILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3424
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer UYSAL - Muhammet Recep OKUR - İlker USTA  
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME İLE YAZ OKULU Ss, 215-233
OPEN AND DISTANCE LEARNING IN SUMMER SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3391
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özge GENÇEL ATAMAN  
TÜRK FLÜT METOTLARININ FLÜT EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ, DAVRANIŞ, TEKNİK ve DESTEKLEYİCİ MATERYALLERİ İÇERME DURUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 235-245
AN INVESTIGATION ABOUT TURKISH FLUTE METHODS IN TERMS OF KNOWLEDGE, BEHAVIOUR, TECHNIQUE AND SUPPORTIVE MATERIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3405
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem GENÇ  
II. TİGRANES DÖNEMİNDE ROMA-ARMENİA İLİŞKİLERİ Ss, 247-256
ROME-ARMENIA RELATIONS DURING THE REIGN OF TIGRANES II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3471
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saadet TEKİN  
1940’LI YILLARA KADAR NAZİLLİ KAZASI VE ÇEVRESİNDE PAMUK ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME ÇABALARI Ss, 257-266
COTTON PRODUCTİON IMPROVEMENT EFFORTS IN NAZILLI REGION BY 1940s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3430
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selcen ÇİFÇİ  
KALIPLAŞMIŞ BİR ZARF-FİİL: “giderek” Ss, 267-277
A PATTERNED GERUND: “giderek”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3420
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şerif ORUÇ  
ANA DİLİ, İKİNCİ DİL, İKİ DİLLİLİK, YABANCI DİL Ss, 279-290
MOTHER LANGUAGE, SECONT LANGUAGE, BILINGUALISM, FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3411
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuğba SARI - Emine TUNÇ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UMUDUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLMA Ss, 291-302
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AS A PREDICTOR OF HOPE AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3389
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup KAHRAMAN  
ONTOLOJİK ANLAMANIN TEMELİ OLARAK BİLİNCİN VAROLAN İLE BİRLİKTELİĞİ Ss, 303-311
RELATION OF CONSCIOUSNESS WITH EXISTENT AS A BASIS OF ONTOLOGICAL UNDERSTANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3450
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf Bahri GÜNDOĞDU  
MESCİDLERİN AYRILMAZ BİR UNSURU OLARAK EĞİTİM Ss, 313-325
EDUCATION AS AN INTEGRAL ELEMENT OF THE MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3374
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra DOĞAN - Ünzüle KURT  
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE REEL DÖVİZ KURU VE İTHALAT İLİŞKİSİ: TÜKETİM VE YATIRIM ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE AMPİRİK ANALİZ Ss, 327-336
THE RELATIONSHIP BETWEEN REAL EXCHANGE RATE AND IMPORT IN TURKEY: EMPIRICAL ANALYSIS ON CONSUMPTION AND INVESTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3397
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat YILMAZ  
ÇAYBAĞI (KOTUR) ÇAYI HAVZASI’NDA (SARAY/VAN) COĞRAFİ ÇEVRE KOŞULLARI, KIRSAL YERLEŞMELER VE EKONOMİK FAALİYETLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 337-359
GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT CONDITIONS, RURAL SETTLEMENTS AND ECONOMIC ACTIVITIES IN ÇAYBAGI RIVER’S BASIN (SARAY/VAN): PROBLEMS AND SUGGESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3466
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hande BARLIN - Murat Anıl MERCAN  
ÇERNOBİL KAZASININ TÜRK EMEK PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss, 361-368
EFFECTS OF CHERNOBYL FALLOUT ON THE TURKISH LABOR MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3416
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur SÖNMEZOĞLU  
FUTBOL KULÜPLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ (BJK, FB, GS VE TS ÖRNEĞİ) Ss, 369-380
EXAMINATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES OF FOOTBALL CLUBS (EXAMPLE OF BJK, FB, GS AND TS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3487
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra DEMİR - Ayşe Belgin AKSOY  
BABA- ÇOCUK DUYGULANIM, YANIT VERME VE MEŞGULİYET ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 381-392
STUDY OF CAREGIVER-CHILD AFFECT RESPONSIVENESS AND ENGAGEMENT SCALE VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3413
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cennet KARAKUŞ - K.Tuncer ÇAĞLAYAN  
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTAPLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YERİNİN İNCELENMESİ Ss, 393-405
EXAMINATION PLACE OF INTANGIBLE CULTURE HERITAGE IN LIFE SCIENCE EDUCATION COURSE PROGRAM AND TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3373
Özet | Abstract | Tam Metin |