Number: 47 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Adiyaman / TURKEY  30.06.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorÖzden TEZEL - Hande KESKİN - M. Bahaddin ACAT  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN BİLİMSEL OKURYAZARLIK SEVİYELERİ Ss, 1-18
SECONDARY STUDENTS’ LEVEL OF SCIENTIFIC LITERACY RELATED TO SCIENCE AND TECNOLOGY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3513
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ercan KESER - T. Şükrü YAPRAKLI  
DENEYİMSEL PAZARLAMA VE DENEYİMSEL DEĞERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NOSTALJİK VE FAST FOOD RESTORANLAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ss, 19-35
INFLUENCE OF EXPERIENTIAL MARKETING AND EXPERIENTIAL VALUE ON CUSTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY: AN APPLICATION ON NOSTALGIC AND FAST FOOD RESTAURANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3423
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar ÖZÜÇETİN  
MEŞRUİYET KAVRAMI VE BU BAĞLAMDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN ÜYELERİ TARAFINDAN ORTAYA KONULAN YAKLAŞIMLAR Ss, 37-49
THE CONCEPT OF LEGİTİMACY WİTH REGARD TO THE APPROACHES OF THE MEMBERS OF TURKİSH GRAND NATİONAL ASSEMBLY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3528
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal EROL - Bünyamin SARIKAYA  
SEVGİ SOYSAL’IN ÖYKÜLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI: YANSIMALAR, KALIP SÖZLER, İKİLEMELER, DEYİMLER Ss, 51-75
WORD PROPERTY COMPONENTS IN THE SEVGI SOYSAL’S STORIES: REFLEXTIONS, PATTERN WORDS, DOUBLINGS, IDIOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3453
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat SEZGİN - Kübra TELİNGÜN  
STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİ VE VAKA ÇALIŞMALARI Ss, 77-88
CRISIS MANAGEMENT IN STRATEGIC PUBLIC RELATIONS AND CASE STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3414
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahar GÜDEK - Adem KILIÇ  
MUZIKA-YI HÜMAYUNDAN GÜNÜMÜZE Ss, 89-102
FROM THE IMPERIAL MUSIC ACADEMY TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3399
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış DEMİRCİ - Şebnem GÜLERYÜZ  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 103-119
INVESTIGATION OF PRESERVICE MUSIC TEACHERS` SPECIAL FIELD COMPETENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3418
Özet | Abstract | Tam Metin |


Coşkun ARSLAN - Mehmet YIKILMAZ  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMUNUN, STRESLE BAŞ ETME TARZLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 121-136
AN INVESTGATION OF BURNOUT AND LIFE SATISFACTION IN TERMS OF COPING WITH STRESS IN HEALTH CARE WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3467
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Basri MEMDUHOĞLU - Eşref DALÇİÇEK  
ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK SERVİSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 137-148
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TEACHERS ON THE CONCEPT OF COUNSELING SERVICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3475
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Fatih ALKAYIŞ  
HAZRETİ ALİ’NİN KAHRAMANLIK VASIFLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (HAVERAN-NAME ÖRNEĞİ) Ss, 149-156
A REVIEW ON THE HEROISM FEATURES OF HAZRET-I ALI (THE SAMPLE OF HAVERAN-NAME)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3515
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Kaan DEMİR  
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKÇELERİNE DAİR ÖĞRETMEN ADAYI Ss, 157-171
TRAINEE TEACHERS’ VIEWS ON THE CAUSES OF THE MODIFICATIONS IN THE LIFE STUDY CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3543
Özet | Abstract | Tam Metin |


Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU - Musa ÖZATA - Mehmet KIRLIOĞLU  
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ALAN AİLELERİN SAĞLIK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI Ss, 173-190
INVESTIGATION OF HEALTH STATUS OF FAMILIES WHO GET SOCIAL AND ECONOMIC SUPPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3376
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nevzat GÜMÜŞ - Görkem AVCI  
ALTINCI SINIFLARDA SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN COĞRAFİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ Ss, 191-206
THE DETERMINATION OF STUDENTS' LEVELS OF UNDERSTANDING GEOGRAPHICAL CONCEPTS AND GEOGRAPHICAL MISCONCEPTIONS IN SOCIAL STUDIES LESSON IN 6TH GRADES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3493
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salim KÜÇÜK  
/+lAyI/, /+lAyU/, /+lAy/ ve /+lAyIn/ İSİMDEN İSİM YAPIM EKİ ve İŞLEVLERİ ÜZERİNE Ss, 207-213
About /+lAyI/, /+lAyu/, /+lAy/ and /+ lAyIn/ DERIVATIONAL AFFIX of NOUN from NOUN and THEIR FUNCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3529
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Emin SEYHAN  
MUHAMMEDİYE VE ENVÂRU’L-ÂŞİKÎN’DE ORTAYA KONULAN PEYGAMBER TASAVVURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 215-233
A STUDY ON THE UNDERSTANDINGS OF THE PROPHET IN THE MUHAMMEDİYE AND ENVÂRU'L-ÂŞİKÎN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3316
Özet | Abstract | Tam Metin |


Engin GÖKÇÜR  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER Ss, 235-253
PRIMARY LONG VOWELS IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3460
Özet | Abstract | Tam Metin |


F. Atıl BİLGE - Osman ÜNÜVAR - Mürsel KAYA  
SAĞLIK TURİZMİNDE SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDAKİ ÖRNEK KSS PROJELERİNİN İNCELENMESİ Ss, 255-267
THE TERM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN HEALTH TOURISM, SAMPLE PROJECTS OF CSR IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF HEALTH TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3488
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gonca KEÇECİ - Fikriye KIRBAĞ ZENGİN  
ARAŞTIRMA VE SORGULAMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ Ss, 269-287
THE EFFECTS OF INQUIRY-BASED SCIENCE TEACHING ON STUDENTS' SCIENCE PROCESS SKILLS AND ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3353
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülten UÇAN - Hakan BAYDUR  
TÜRK ERKEKLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 289-308
RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES OF THE GENDER EQUITABLE MEN SCALE IN TURKISH MEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3495
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kerim SARIÇELİK  
OSMANLI DEVLETİ’NİN ANADOLU’DA GÜL TARIMINI TEŞVİK POLİTİKALARI Ss, 309-317
INCENTIVE POLICIES OF THE OTTOMAN EMPIRE FOR THE ROSE AGRİCULTURE IN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3527
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meliha R. ŞİMŞEK  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SINIFINDA FİLM-TEMELLİ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME: BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BECERİ YAKLAŞIMI Ss, 319-330
DEVELOPING FILM-BASED ACTIVITIES IN THE TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASS: AN INTEGRATED-SKILL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3301
Özet | Abstract | Tam Metin |


Samet ÇEVİK - Melahat YILDIRIM SAÇILIK  
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARININ YENİLİKÇİ TURİZM ÜRÜNLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Ss, 331-341
THE CONVERTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ELEMENTS TO INNOVATIVE TOURISM PRODUCTS: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3520
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgay SEBZECİOĞLU - Sibel EKDİ  
ORHON TÜRKÇESİNDE TÜRKÇENİN TEMEL SÖZ SIRASININ EVRİMİNE KANIT BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAPISI: ADILSIL DEVRİKLİK Ss, 343-360
STRUCTURE OF THE TRANSITIVE PERIOD AS AN EVIDENCE FOR EVOLUTION OF BASIC WORD ORDER IN THE ORKHUN TURKIC: PRONOMIAL POST-PREDICATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3524
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra Nuray NİŞANCI - Nezih Metin ÖZMUTAF  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KALİTE KAPSAMINDA İŞLETME İMAJINA ETKİLERİ: REKLAMCILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ss, 361-377
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KALİTE KAPSAMINDA İŞLETME İMAJINA ETKİLERİ: REKLAMCILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3522
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru ÖZTÜRK  
ÜNİVERSİTE VEYA PAZAR ODAKLI İŞBİRLİKLERİNİN İNOVASYON TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Ss, 379-389
THE EFFECTS OF SCIENCE BASED VERSUS MARKET BASED PARTNERS ON DIFFERENT TYPES OF INNOVATION PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3534
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melek BALCI  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK BİLGİ VE BECERİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI Ss, 391-402
A SCALE STUDY FOR THE DETERMINATION OF HEALTH KNOWLEDGE AND SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3323
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra KIZILAY  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FeTeMM ALANLARI VE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 403-417
PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ OPINIONS ABOUT STEM DISCIPLINES AND EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3464
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlke TEPEKÖYLÜ  
ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNİN JOSEPH CAMPBELL’IN MONOMİTOS AŞAMALARIYLA İNCELENMESİ Ss, 419-428
THE ANALYSING OF THE NARRATIVE AŞIK GARİP BY COMPARISON WITH THE ARCHETYPES IN MONOMYTHOS BY JOSEPH CAMPBELL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3545
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut POLATCAN - Muhammet İbrahim AKYÜREK  
BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 429-441
OPINIONS OF SCIENCE AND ART CENTRE (BILSEM) ADMINISTRATORS CONCERNING THEIR COMPETENCIES OF CHANGE MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3355
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülay YURT - Sezai COŞKUN  
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TİYATRO OYUNLARINDA VATAN VE KADIN Ss, 443-457
WOMEN AND HOMELAND IN THEATRICAL PLAYS DURING EARLY REPUBLICAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3548
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ŞAHİN - Melis ÇERÇİOĞLU  
SİMAV’DAKİ SERALARIN ISITILMASINDA JEOTERMAL ENERJİ KULLANIM OLANAKLARI Ss, 459-475
THE UTILITY OF GEOTHERMAL ENERGY FOR HEATING GREENHOUSES IN SIMAV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3477
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şehmus ORAL - Fehmi DEMİR  
ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİNE İLİŞKİN ALGILARI Ss, 477-488
THE PERCEPTION OF TEACHERS ABAUT ON DUTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3370
Özet | Abstract | Tam Metin |


İhsan DÜŞMEZ  
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 489-509
AN EXAMINATION INTO THE ATITUDES OF UNDERGRATUATE STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF CHILD DEVELOPMENT TOWARDS GENDER ROLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3470
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alen GEÇER - Ünsal TAZEGÜL  
SPORA ÖZGÜ SAKATLIK DÖNEMİ BEDEN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 511-518
THE DEVELOPMENT OF THE BODY PERCEPTION SCALE DURING SPECIAL DISABILITY RELATED TO SPORT PERIOD SPECIAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3514
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aysun ŞEYBAN  
SAKARYA’NIN ERENLER MEZARLIĞINDA BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI Ss, 519-529
OTTOMAN GRAVESTONES WITH ORNAMENTS OF ERENLER CEMETERY IN SAKARYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3523
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed TOZLU  
KÖRFEZ SAVAŞI SONRASINDA PETROL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ Ss, 531-540
TURKEY-IRAQ RELATIONS IN THE CONTEXT OF OIL POLICY AFTER THE GULF WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3517
Özet | Abstract | Tam Metin |