Number: 48 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Elazig / TURKEY  15.08.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSedat CERECİ  
GELENEKSEL İLETİŞİMDEN SAYISAL TEKNOLOJİ ÇAĞI OLANAKLARIYLA İLETİŞİME KÜLTÜREL DEĞİŞİM: TOPLUMSAL MEDYA Ss, 1-13
CULTURAL CHANGE FROM TRADITIONAL COMMUNICATION TO THE COMMUNICATION VIA TECHNOLOGY AGE FACILITIES: SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3511
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin ARAK  
İNGİLİZCEDEN SONRA İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA Ss, 15-25
GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE AFTER ENGLISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3491
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem SAĞIR  
AĞIR SANAYİDEN GÜNÜMÜZE CUMHURİYET KENTLERİNDE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME: ZONGULDAK/BARTIN/KARABÜK ÖRNEĞİNDE İKTİSADİ HAYATIN DEĞİŞİMİ VE KAYIP MESLEKİ KODLAR Ss, 27-45
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS IN THE REPUBLIC CITIES FROM HEAVY INDUSTRY UP TO THE PRESENT : CHANGING ECONOMIC LIFE AND THE CODES OF LOST PROFESSIONS IN THE SAMPLE OF Zonguldak / Bartın / Karabük
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3346
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent Cercis TANRITANIR - Arzu Melike ÇALIŞKAN  
FLORENTİNO ARİZA KARAKTERİNDE BİR ERDEM OLARAK ELLİ BİR YILLIK SABIR: KOLERA GÜNLERİNDE AŞK Ss, 47-57
FIFTY-ONE YEARS OF PATIENCE AS A VIRTUE IN FLORENTINO ARIZA: LOVE IN THE TIME OF CHOLERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3440
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cihat AYDOĞMUŞOĞLU  
ŞAH II. İSMAİL (1576-1577) DEVRİ SİYASÎ VE DİNÎ HÂDİSELERİ Ss, 59-67
POLITICAL AND RELIGIOUS EVENTS OF SHAH ISMAIL II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3556
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuri KAVAK  
ACEM TÜCCARININ TRABZON’DAN BAŞLAYIP KIRIM TOPRAKLARINDA SÜREN SERÜVENİ (1680-1755) Ss, 69-76
IRANIAN MERCHANTS' ADVENTUROUS JOURNEY FROM TRABZON TO THE CRIMEAN LAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3561
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel KILIÇ  
ESKİ TÜRKLERDE VE GÜNÜMÜZ TÜRKMENİSTAN’INDA KUYUMCULUĞUN SOSYO-İKTİSADİ VE SOSYO-KÜLTÜREL KARAKTERİ Ss, 77-94
SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS OF JEWELLERY AMONGST ANCIENT TURKS AND PRESENT TURKMENISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3492
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah BAYRAM  
ENDÜLÜS TEFSİR KÜLTÜRÜNÜN YORUMDA YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ANALİZİ: KURTUBÎ TEFSİRİ ÖRNEĞİ Ss, 95-113
ANALYSIS OF THE ANDALUSIAN TAFSEER CULTURE IN TERMS OF INTERPRETATION METHODS AND APPROACHES: QURTUBI’S COMMENTARY AS A SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3480
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem Yaşar AKÇAY  
BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU’NUN İLK DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN AB POLİTİKASI Ss, 115-123
TURKEY’S EU POLICY UNDER FIRST ERA OF PRIME MINISTER AHMET DAVUTOGLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3496
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esin ÖZER  
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDE TEMEL BENLİK DEĞERLENDİRMESİ, BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ VE YAŞAM DOYUMU Ss, 125-139
CORE SELF EVALUATIONS, COPING STRATEGIES AND LIFE SATISFACTION AT PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAM STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3497
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz Meltem ERDEM UÇAR  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE -sA EKİNİN İŞLEVLERİ Ss, 141-154
THE FUNCTION OF SUFFIX -sA IN CHAGATAI TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3589
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülsüm Songül ERCAN  
TÜRKÇE KISA ÖYKÜLERDE DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL EĞRETİLEME MODELİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME Ss, 155-164
THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE IN TURKISH SHORT STORIES: AN ANALYSIS WITHIN THE FRAMEWORK OF CONCEPTUAL METAPHOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3563
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hilmi KARAAĞAÇ  
ÇAĞDAŞ DÖNEM KELÂM’INDA YENİLENME ÖNERİLERİ - HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ- Ss, 165-181
THE RENOVATION SUGGESTİONS IN ISLAMIC THEOLOGY OF THE CONTEMPORARY PERIOD –HASAN HANAFI AS A MODEL-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3568
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlkay TAŞ - Erdoğan KOÇ  
TÜRKİYE’NİN HÜZÜN TURİZMİ PROFİLİ Ss, 183-198
THANATOURISM PROFILE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3570
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nuri ÇINARCI  
OSMANZÂDE TÂ’İB VE HALEPLİ EDİP’İN ŞİİRLERİNDE XVIII. YÜZYIL OSMANLI TOPLUM ELEŞTİRİSİ Ss, 199-209
CRITISIZM OF XVIII. CENTURY OTTOMAN SOCIETY IN POETRIES OF OSMANZADE TAIP AND EDIP FROM ALEPPO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3521
Özet | Abstract | Tam Metin |


Memet Metin BARLIK - Zeki EDİS - Burcu TÜTAK  
‘YOL’ METAFORUNUN CEMİL KAVUKÇU’NUN GAMBA VE BEAT KUŞAĞI YAZARI JACK KEROUAC’IN YOLDA ADLI ROMANLARINA YANSIMASI Ss, 211-227
REFLECTION OF THE METAPHOR ‘ROAD’ IN CEMIL KAVUKCU’S GAMBA AND THE BEAT’S WRITER JACK KEROUAC’S ON THE ROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3427
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet Ali KÖROĞLU - Cemile Zehra KÖROĞLU  
DEĞİŞEN YAŞLILIK OLGUSU VE İSLAMÎ PERSPEKTİFTEN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 229-240
CHANGING AGING PHENOMENON AND EVALUATION FROM ISLAMIC PERSPEVTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3532
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sadik YONDEM  
GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİNDEKİ AKSAK ÖLÇÜLERİN OKUL ŞARKILARINA YANSIMASI Ss, 241-247
REFLECTION OF IRREGULAR MEASURES IN TRADITIONAL TURKISH FOLK MUSIC TO SCHOOL SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3576
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent KARA  
TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN YASAL HAKLARI VE UYGULAMADAKİ YERİ Ss, 249-260
PLACE LEGAL RIGHTS OF DISABLED PERSONS AND THE PRACTICE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3582
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülşah GEREZ CANTİMER - Sare ŞENGÜL  
ORTAOKUL 6. 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KAYGILARI VE DERSİ DEĞERLENDİRMELERİ Ss, 261-282
THE ANXIETY AND EVALUATION OF 6TH, 7TH AND 8TH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS FOR MATEMATICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3542
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan AYDOĞAN  
ÖĞRENCİLERİN ORTALAMA FİNAL NOTLARININ YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR: TÜRKİYE’DE BİR RUHDİLBİLİM Ss, 283-291
BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS AND PERSONALITY TRAITS AS PREDICTORS OF STUDENTS' AVERAGE FINAL GRADES: A PSYCHOLINGUISTICS CASE STUDYIN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3613
Özet | Abstract | Tam Metin |


Okan SARIGÖZ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMA Ss, 293-304
AN ANALYTICAL STUDY OF VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS RESEARCH ORIENTED LEARNING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3525
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nur FEYZAL KESEN - Doğa BAŞER - Serap DAŞBAŞ - Panos VOSTANIS  
AN ANALYSIS OF THE CHILDHOOD TRAUMA EXPERIENCED BY INDIVIDUALS WHO RESIDED IN INSTITUTIONAL CARE Ss, 305-317
AN ANALYSIS OF THE CHILDHOOD TRAUMA EXPERIENCED BY INDIVIDUALS WHO RESIDED IN INSTITUTIONAL CARE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3501
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zülfiye Gül ERCAN - Emine AHMETOĞLU - Neriman ARAL  
GÖRSEL ALGI EĞİTİMİNİN BEŞ-ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN GÖRSEL-MOTOR BÜTÜNLÜK BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 319-332
THE EFFECTS OF VISUAL TRAINING ON FIVE-SIX YEARS OF CHILDREN’S VISUAL MOTOR INTEGRATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3506
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saniye TEZE - Emel ARSLAN  
AYRILIK KAYGISI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ–ÇOCUK/EBEVEYN FORMU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 333-344
EXAMINATION ON THE VALIDTY AND RELIABILITY OF SEPARATION ANXIETY ASSESSMENT SCALECHILDREN’S/PARENTS’ FORMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3481
Özet | Abstract | Tam Metin |


Umut ARSLAN  
FARKINDALIK VE STRES: TERAPİST ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR NİCELİK ÇALIŞMASI Ss, 345-354
MINDFULNESS AND STRESS: A QUANTITATIVE STUDY OF THERAPIST TRAINEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3476
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ÖCAL KARA - Yaşar AKTAŞ - Turan BİNİCİ  
SULAMAYA AÇILAN YENİ BİR ALAN: SURUÇ OVASI SULAMA PROJESİ VE MEVCUT DURUM Ss, 355-368
A NEW FIELD OPENED TO IRRIGATION: SURUC PLAIN IRRIGATION PROJECT AND CURRENT STATUS QUO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3518
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya ÇAKIR  
GOTİK ALT KÜLTÜRÜ Ss, 369-383
GOTHIC SUBCULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3509
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kağan KIRCABURUN - İbrahim BAŞTUĞ  
SİBER ZORBALIĞIN YORDAYICISI OLARAK PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI Ss, 385-396
PROBLEMATIC INTERNET USE AS THE PREDICTOR OF CYBERBULLYING TENDENCIES AMONG ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3597
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin ÇÜRÜK  
İKİLEMELERİN DİLBİLGİSEL ANLAMLARI Ss, 397-411
GRAMMATICAL MEANINGS OF REDUPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3573
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer Gökhan ULUM - Ömer Tuğrul KARA  
SAVAŞIN SURİYELİ SIĞINMACILARIN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİLERİ Ss, 413-423
THE EFFECTS OF WAR ON SYRIAN REFUGEES’ ACADEMIC ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3584
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sebahat ARMAĞAN  
GAGAVUZ TÜRKÇESİNDE KULLANILAN AİLE VE AKRABALIK ADLARININ DEYİM VE ATASÖZLERİNE YANSIMA Ss, 425-431
REFLECTION OF GAGAUZ TURKISH NAMES DESCRIBING FAMILY AND KINSHIP RELATIONS, IN IDIOMS AND PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3565
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin KARADEMİR - Özbay GÜVEN  
TÜRKİYE’DE YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİNİN PROBLEMLERİ Ss, 433-457
THE PROBLEMS OF PARAGLIDERS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3401
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice Gülmez GÜNGÖRMEZ - Abuzer AKGÜN - Ümit DURUK  
SENARYO TABANLI ÖĞRENME YOLUYLA ÖĞRENCİLERİN YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 459-475
DEVELOPING ELEMENTARY STUDENTS’ REFLECTIVE THINKING SKILLS THROUGH SCENARIO-BASED LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3567
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aysel MURAT - Hilmi ERTEN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM ALANINDA Kİ ÖZ YETERLİK ALGI DÜZEYLERİ Ss, 477-485
SELF-EFFICACY PERCEPTION LEVELS OF SCIENCE PRESERVISE TEACHERS' IN TECHNOPEDAGOGICAL KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3468
Özet | Abstract | Tam Metin |