Number: 49 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Slavka HLÁSNA - Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Onur KÖKSAL - Okt. Serdar BULUT - Okt. Burak TELLİ

Elazig / TÜRKİYE  30.09.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorYusuf ÇETİN - Özgür YENİ  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KORUMA BİLİNCİNİN GENEL DURUMU, ÖĞRETMEN ADAYLARINA KORUMA BİLİNCİ KAZANDIRMADA MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Ss, 1-10
GENERAL SITUATION OF PRESERVATION AWARENESS IN TURKEY AND IN THE WORLD, THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICES COURSE IN PROVIDING PRESERVATION AWARANESS TO PRE-SERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3612
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cahit AKSU - Mehmet Kayhan KURTULDU  
GSL MEZUNU MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN LİSE VE LİSANS BAŞARILARININ BAZI ORTAK DERSLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 11-23
COMPARISON OF HIGH SCHOOL AND UNDERGRADUATE SUCCESS OF FINE ARTS HIGH SCHOOLS GRADUATE MUSIC STUDENTS IN TERMS OF SOME COMMON COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3544
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih YILMAZ - Ahmet Turan CIMBIZ  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 25-46
A RESEARCH INTO SPEAKING SKILL IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3531
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Nedim BAYUK - Merve OFLUOĞLU  
TÜKETİCİLERİN TAKLİT ÜRÜN SATINALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 47-62
A RESEARCH ON BUYING BEHAVIOR OF CONSUMERS ABOUT COUNTERFEIT PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3594
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet GÜNEŞ  
93 HARBİ SONRASINDA KARAHİSAR-I SAHİB'E (AFYONKARAHİSAR) YERLEŞTİRİLEN BULGARİSTAN, BOSNA-HERSEK VE GİRİT MUHACİRLERİ (1884 - 1904) Ss, 63-86
IMMIGRANTS OF BULGARIA, BOSNIA-HERZEGOVINA AND CRETE SETTLED IN KARAHISAR-I SAHIB (AFYONKARAHİSAR) AFTER THE '93 WAR (1884-1904)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3640
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran AKŞİT AŞIK  
ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞLE BÜTÜNLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Ss, 87-97
THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON JOB ENGAGEMENT: AN APPLICATION IN HOTELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3664
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurullah ULUTAŞ - Emine ULU  
TÜRK ROMANINDA CİNSEL ŞİDDET VE BOYUTLARI Ss, 99-113
SEXUAL VIOLENCE AND ITS DIMENSIONS IN TURKISH NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3546
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayla TORUN  
KIAROSTAMİ’DE GÖSTERİLMEYENİN GÖRÜNTÜSÜ, ŞİİR VE ŞİRİN Ss, 115-128
IMAGE OF THE ELEMENT NOT SHOWN IN KIAROSTAMI, POETRY AND SHIRIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3592
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru BOZPOLAT - Hatice Gonca USTA - Celal Teyyar UĞURLU - Ahmet Salih ŞİMŞEK  
ÖĞRETİM ELEMANLARIN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 129-145
THE IMPROVEMENT OF THE PERCEPTION SCALE ON TEACHING TECHNIQUES AND METHODS USED BY INSTRUCTERS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3590
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elmas GÜN  
PİYANO TEKNİĞİ: BİLEK KULLANIMI Ss, 147-156
PIANO TECHNIQUE: THE USING OF WRIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3679
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir GÜLER  
DİL ÖĞRETİMİNDE MANZUM SÖZLÜKLERİN ROLÜ VE TUHFE-İ NUSHÎ Ss, 157-174
TUHFE-İ NUSHÎ AND THE ROLE OF VERSE DICTIONARIES IN LANGUAGE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3600
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ŞAHİN - Emine ŞAHİN  
ÖĞRETMENLERİN DERSANEDEN DÖNÜŞEN ÖZEL (TEMEL) LİSELERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 175-189
THE EXAMİNE TEACHERS' VİEWS ABOUT THE PRİVATE HİGH SCHOOL RETURN TO THE PRİVATE PREPARATORY COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3552
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melek DİKMEN - Kamile ÇETİN  
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA TEFE’ÜL GELENEĞİ VE KİTAP FALININ ŞİİRE YANSIMASI Ss, 191-204
TAFA’UL TRADITION IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND REFLECTION OF TAFA’UL ON POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3687
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ÇOLAK - Oğuz KARA - M. Nurullah KURUTKAN  
SOSYAL GÜVENLİK AÇIĞININ SEÇİLMİŞ MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Ss, 205-224
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SECURITY DEFICIT AND SELECTED MACROECONOMIC VARIABLES: ARDL BOUND TEST APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3502
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat SEZİK - Osman AĞIR  
TÜRKİYE'NİN KAMU YÖNETİMİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER: BATILILAŞMA VE KÜRESELLEŞME Ss, 225-240
FACTORS ALTERING TURKEY’S PUBLIC ADMINASTRATION: WESTERNİZATİON AND GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3634
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer Can SATIR  
KÜLTÜREL MİRASIN AKTARIMINDA MÜZİK DERS KİTAPLARI Ss, 241-256
THE ROLE OF MUSIC TEXTBOOKS IN CONVEYING THE CULTURAL HERITAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3595
Özet | Abstract | Tam Metin |


Refik TURAN  
“MİLLİ TARİH”TEN “SOSYAL BİLGİLER”E TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE TARİH ÖĞRETİMİ Ss, 257-278
HISTORY TEACHING AT THE PRIMARY EDUCATION LEVEL IN TURKEY IN THE PROCESS OF TRANSITION FROM "NATIONAL HISTORY" TO "SOCIAL STUDIES"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3599
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selma GÜLSEVİN  
POLONYA’DAKİ TÜRK HALKLARINDAN KARAYLARIN DİLİNDE “YAKLAŞMA YARDIMCI FİİLİ” ÜZERİNE Ss, 279-285
ON THE ADVERTIVE IN THE LANGUAGE OF THE KARAIS, ONE OF THE TURKIC PEOPLES IN POLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3585
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgay BUCAK - Özlem TURAN  
RESTORANLARDA HİZMET KALİTESİNİN MİSAFİR MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: ÇANAKKALE MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 287-304
THE EFFECT OF THE SERVICE QUALITY TO THE CONSUMER/GUEST SATISFACTION IN RESTAURANT BUSINESS: A SURVEY IN PROVINCE OF ÇANAKKALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3540
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yavuz AKÇİ - Kazım KILINÇ  
AKTÜEL ÜRÜN PERAKENDECİLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 305-327
STUDYING THE VIEWS OF CONSUMERS ABOUT ACTUAL PRODUCT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3610
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zuhal ÖNEZ ÇETİN  
JAPONYA YEREL YÖNETİM SİSTEMİNDE YERELLEŞME REFORM SÜRECİ Ss, 329-348
DECENTRALIZATION REFORM PROCESS IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM OF JAPAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3623
Özet | Abstract | Tam Metin |


İSHAK KOZİKOĞLU  
AKADEMİK VESAYET (ACADEMIC INBREEDING): KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME Ss, 349-357
ACADEMIC INBREEDING: A CONCEPTUAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3660
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail KARBUZ  
UZUNKÖPRÜ (EDİRNE)’NÜN İKLİM ÖZELLİKLERİ Ss, 359-373
THE CLIMATIC CHARACTERISTICS OF UZUNKÖPRÜ (EDIRNE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3530
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet GÜL - Yusuf DEVRAN  
MİZAH UNSURUNUN SİYASAL İLETİŞİMDE KULLANIMI Ss, 375-389
THE USAGE OF HUMOR COMPONENT IN POLITICAL COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3596
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ÖZYÜREK  
İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASI DÖNEMDE SİLAHSIZLANMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM: WASHİNGTON DENİZ KONFERANSI 1921-1922 Ss, 391-401
THE İMPORTANT STEP FOR İN DİSARMENT THE PERİOD OF THE SECOND WORLD WAR: WASHİNGTON SEA CONFERENCE 1921-1922
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3553
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet USLU  
CAHİT ZARİFOĞLU’NUN “SAVAŞ RİTİMLERİ” ROMANININ SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ METODUYLA İNCELEME DENEMESİ Ss, 403-417
THE INVESTIGATION OF CAHIT ZARIFOĞLU’S NOVEL CALLED “SAVAS RITIMLERI” BY DISCOURSE ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3629
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı SAYLAN - Ebru ALTINTAŞ - Hasan KAYA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNİN DRAMA YÖNTEMİ İLE İŞLENMESİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Ss, 419-437
DETERMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ SELF-EFFICACY AND ATTITUDES TOWARD INSTRUCTION OF SCIENCE COURSE VIA DRAMA METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3351
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dudu UYSAL  
ROMANTİK İLİŞKİLERİN VE AŞKIN SANALLAŞMASI: TÜRK VE ALMAN EDEBİYATINDAN BENZER ÖRNEKLER Ss, 439-456
VIRTUALIZATION OF ROMANTIC RELATIONSHIPS AND LOVE: TYPICAL EXAMPLES FROM TURKISH AND GERMAN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3630
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatümatü Zehra ERCAN - Aysel TEKGÖZ OBUZ  
SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA REFLEKTİF DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ Ss, 457-465
THE IMPORTANCE OF REFLECTIVE THINKING FOR SOCIAL WORK APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3646
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülistan EKMEKÇİ  
MUHİBBİ DİVANINDA RENKLER Ss, 467-483
COLORS IN MUHIBBI COURTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3478
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem SAYGILI - Gülsün ERİGÜÇ - Özlem ÖZER  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 485-500
DETERMINING ORGANIZATIONAL SILENCE AND EMPLOYEE PERFORMANCE LEVELS OF HEALTHCARE PROFESSIONALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3625
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taşkın TAŞTEPE - Gülden ÖZTÜRK SERTER - Yeşim YURDAKUL - Tansen TAYGUR ALTINTAŞ - Aynur BÜTÜN AYHAN  
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KAYNAŞTIRMA KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 501-514
THE ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ABOUT INCLUSION IN PRESCHOOL PERIOD IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3658
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma Nur GÜLEN  
FERİDÜDDİN ATTAR’IN MANTIKU’T-TAYR MESNEVİSİNDE METİNLERARASILIK Ss, 515-531
THE INTERTEXTUALITY IN FERIDUDDIN ATTAR'S MANTIKU’T-TAYR MASNAVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3642
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serkan ASLAN - Birsel AYBEK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 533-546
AN INVESTIGATION OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES OF TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3539
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur DURMAZ  
DİSİPLİNLER ARASI BİR DENEME: HALK ŞİİRİNDEN TARİHİ BİR OLAYA BAKMAK Ss, 547-556
AN INTERDISCIPLINARY ESSAY AND LOOKING INTO A HISTORICAL EVENT THROUGH FOLK POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3602
Özet | Abstract | Tam Metin |