Number: 51 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut - Okt. Burak Telli

Elazig / TURKEY  30.11.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The Editorİbrahim TELLİOĞLU  
KIRIM’DAKİ TÜRK VARLIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ Ss, 1-13
THE DEVELOPMENT OF THE TURKISH IDENTITY IN CRIMEA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3758
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mümtaz KAYA - Ayşe Şirin OKYAYUZ  
AZINLIĞA GÖNDERİM VE ERİŞİM ÇAĞINDA, BİR ÇEVİRİ TÜRÜ OLARAK SESLİ BETİMLEME Ss, 15-32
AUDIO DESCRIPTION AS A TYPE OF TRANSLATION IN THE AGE OF NARROWCASTING AND MEDIA ACCESSIBILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3803
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih YILMAZ - Ensar YILDIZ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALANBİLGİSİ ÖZ-GÜVEN ALGILANININ İNCELENMESİ Ss, 33-42
AN INVESTIGATION ON PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF SELF ESTEEM IN TERMS OF TECHNOLOGIC PEDAGOGIC FIELD KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4811
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ÜNAL - H. Altuğ TANCA  
YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN KAMU SPOTLARININ İNCELENMESİ Ss, 43-56
STUDY OF PUBLIC SPOT ADVERTISEMENT PUBLISHED BY TRT WITHIN LIFELONG LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3536
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan AYDIN  
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN SİYASAL HALKLA İLİŞKİLERİNDE BASKIN TEMALAR Ss, 57-68
THE LEADING THEMES OF POLITICAL PUBLIC RELATIONS OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3690
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan YILMAZ  
ALMANCADA VE TÜRKÇEDE BİR ORGAN İSMİ OLARAK “DİL” İLE OLUŞTURULAN DEYİMLER - KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ - Ss, 69-78
IDIOMS WITH “TOUNGE” IN GERMAN AND TURKISH - A CONTRASTIVE ANALYSE -
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3768
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Fatih KANTER  
BUKET UZUNER’İN UZUN BEYAZ BULUT GELİBOLU ROMANINDA YAPI VE İZLEK Ss, 79-95
STRUCTURE AND THEME IN BUKET UZUNER’S NOVEL THE LONG WHITE CLOUD-GALLIPOLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3638
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sami OLUK - Esin OLUK  
ORTA OKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARDA ENERJİ KAVRAMIYLA İLGİLİ BAZI KAVRAM YANILGILARI Ss, 97-111
SOME MISCONCEPTIONS ENERGY CONCEPT CONCERNİNG WITH LIVING THİNGS AT THE 7TH GRADE STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3558
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet İLYAS  
KEMALİZMİN PROPAGANDA ARAÇLARI VEYA ARAÇSIZLIĞI Ss, 113-125
THE KEMALISM PROPAGANDA TOOLS OR UNTOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3541
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alparslan KARTAL - Emine ÖZTÜRK  
ABDULLATİF SUPHİ PAŞA’NIN “HÂTEM-İ ŞERİF HATEM-İ NÜBÜVVET” ADLI MAKALESİNİN TAHRİC, TRANSKRİPSİYON VE TAHLİLİ Ss, 127-137
ABDULLATIF SUPHİ PASHA AND HIS "HATEM-İ ŞERİF HATEM-İ NÜBÜVVET" NAMED OF ARTICLE, TRANSCRIPTION AND ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3677
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berna FİLDİŞ  
BİR YÖNTEM OLARAK C. WRIGHT MILLS’İN TOPLUMBİLİMSEL DÜŞÜN’ÜNÜ ÇÖZÜMLEMEK Ss, 139-156
ANALYZE C. WRIGHT MILLS’ SOCIOLOGICAL IMAGINATION AS A METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3608
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilal YORULMAZ  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI KAPSAMINDA ALDIKLARI ÖTMG DERSİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYALLERE KARŞI OLUMLU TUTUM GELİŞTİRMEYE ETKİSİ Ss, 157-177
THE EFFECTS OF THE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN COURSE IN THE PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAMME GIVEN TO THE FACULTY OF THEOLOGY STUDENTS UPON THE ATTITUDES ABOUT USING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND DESIGNING MATERIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3611
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cüneyd AYDIN  
DİN İLE PSİKOLOJİ ARASINDAKİ İLİŞKİ BAĞLAMINDA “İD” KAVRAMININ KUR’AN VE İSLAM LİTERATÜRÜNDEKİ YANSIMASI Ss, 179-190
IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND PSYCHOLOGY, THE REFLECTION OF THE CONCEPT "ID" IN QURAN AND ISLAMIC LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4852
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elife KARADAĞ  
İLK LATİN ABECELİ TÜRK DİLİ GRAMERİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ‘CODEX CUMANİCUS’UN LATİNCE DİL BİLGİSİ YAPRAĞI (64r, 64v)’ Ss, 191-204
THE ASSESSMENT OF THE FIRST TURKISH LANGUAGE GRAMMAR WRITTEN WITH LATIN ALPHABET IN TERMS OF TEACHING GRAMMAR ‘GRAMMAR SHEET OF CODEX CUMANICUS IN LATIN (64r, 64v)’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3619
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol GÜNDÜZ  
DİVAN ŞİİRİ NAZIM TÜRLERİNİN ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDAKİ YANSIMALARI Ss, 205-215
THE REFLECTION OF DIVAN POETRY WRITING STYLEIN CONTEMPORARY TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4859
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esmeray Karataş ATEŞ  
BİR BİLİM DALI OLARAK İLETİŞİM BİLİMLERİ ALANININ TÜRKİYE'DEKİ KONUSAL KAPSAM ANALİZİ Ss, 217-228
SUBJECT SCOPE ANALYSIS OF COMMUNICATION SCIENCES AREA AS A DISCIPLINE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3692
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökçen Şahmaran CAN  
KÜRESELLEŞMEYLE GELİŞEN YABANCILAŞMA KAVRAMI VE SANAT Ss, 229-236
CONCEPT OF ALIENATION AS A RESULT OF GLOBALIZATION AND ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3575
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail EGE  
KONGLOMERLAR ÜZERİNDE KARSTLAŞMA: GÖLLER YAYLASI VE YAKIN ÇEVRESİ (KOZAN/ADANA) Ss, 237-263
KARSTIFICATION ON CONGLOMERATES: GOLLER SUMMER RESORT AND NEAR SURROUNDINGS (KOZAN/ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3668
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Han ERGÜVEN - Aysel YILMAZ  
İLK KÜREYEREL YAŞAM TARZI „LOHAS“: TRAKYA’DA BİR ÇALIŞMA Ss, 265-275
THE FIRST GLOCAL LIFESTYLE „LOHAS“: A STUDY IN THRACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3715
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin GÜLTEKİN  
İBNİ HALDUN MODERNLİK VE MODERN SOSYOLOJİ Ss, 277-293
IBN KHALDUN MODERNITY AND MODERN SOCIOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3655
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serenat İSTANBULLU  
NİĞDE’DE ELMA GELENEKLERİ VE BİR TÜRKÜ Ss, 295-304
APPLE TRADITIONS IN NIGDE AND A FOLK SONG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3681
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevil FİLİZ - Şehide ARSLANHAN  
İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 12 YILLIK KESİNTİLİ VE ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 305-322
THE OPINIONS OF FIRST GRADE TEACHERS AS TO 12-YEAR COMPULSORY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3605
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel SONMEZ  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BİREYSEL VE İKİLİ GRUP ETKİNLİK PERFORMANS ALGILARI: KARŞILAŞTIRMALI DENEYSEL BİR İNCELEME Ss, 323-333
PERCEPTION OF INDIVIDUAL AND PAIRS ACTIVITIES PERFORMANCE IN EARLY CHILDHOOD: A COMPERATIVE EXPERIMENTAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3469
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup YÜKSEL  
KUR’AN’DA HUDÛDULLAH KAVRAMI Ss, 335-345
THE CONCEPT OF HUDÛDULLAH IN QUR’AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3621
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naif YAŞAR  
THE COMPARISON OF THE ORIENTALISTIC VIEWS IN THE CONTEXT OF THE TEXTUALIZATION PROCESS OF THE QUR’AN Ss, 347-370
KUR’ÂN’IN METİNLEŞME SÜRECİ BAĞLAMINDA ORYANTALİSTTİK GÖRÜŞLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3805
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma KARAMAN  
ETKİN ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE ALMANCA EMİR KİPİNİN ÖĞRETİLMESİ Ss, 371-382
TEACHING GERMAN IMPERATIVE ACCORDING TO THE ACTIVE LEARNING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4848
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülşah GEREZ CANTİMER - Sare ŞENGÜL  
ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI VEYA BAŞARISIZLIK NEDENLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 383-400
STUDENTS’ OPINIONS REGARDING CAUSES OF ACADEMIC ACHIEVEMENT AND FAILURE IN MATHEMATICS LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3799
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ÖZBAKIR  
TARİHSEL KURMACADA KONTRA-GERÇEK TARİHSEL ANLATIM: MICHAEL KLEEBERG’İN ALTERNATİF ALMANYA HAYALİ Ss, 401-420
COUNTERFACTUAL HISTORICAL NARRATION IN HISTORICAL FICTION: MICHAEL KLEEBERG’S DREAM OF ALTERNATIVE GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4814
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevda DEMİR - Ömer Okan FETTAHLIOĞLU - Tuba BIYIKBEYİ - Bilge GÜLER  
DUYGUSAL EMEĞİN ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞA ETKİSİ VE SOSYAL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİNDE BİR UYGULAMA Ss, 421-434
IMPACTS OF EMOTIONAL LABOR ON ANTI-PRODUCTIVE BEHAVIOUR AND THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL LOYALTY: AN APPLICATION IN THE CALL CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3669
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek DALMIŞ  
GADAMER’DE HAKİKAT KAVRAMI VE ANLAMADAKİ ROLÜ Ss, 435-448
THE CONCEPT OF TRUTH AND ITS ROLE IN UNDERSTANDING IN GADAMER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3569
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hayal Yetkin ŞALE - Doğan BIÇKI - Duygu AK  
HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KENTLER: MUĞLA ÖRNEĞİ Ss, 449-470
ACCESSIBLE CITIES FOR EVERYONE: THE CASE OF MUGLA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3652
Özet | Abstract | Tam Metin |


Soner UYSAL  
TÜRKİYE’YE YÖNELİK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM AKIMLARI GERÇEKTEN YARARLI MI? Ss, 471-488
ARE FOREIGN DIRECT INVESTMENT FLOWS TO TURKEY REALLY BENEFICIAL?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4813
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ÖZCAN  
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE PROSOSYAL DAVRANIŞLAR İLE İLGİLİ YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ İLE MAKALELERİN İNCELENMESİ Ss, 489-504
INVESTIGATION OF MASTER’S AND DOCTORAL THESES AND THE RESEARCH PAPERS CONDUCTED IN TURKEY ON THE PROSOCIAL BEHAVIOURS IN PRESCHOOL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3673
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Akif KARA  
DÜĞÜN – DİYET – GELİN ÜÇLEMESİ ÜZERİNDEN KIRDAN KENTE GÖÇ OLGUSUNUN ANALİZİ Ss, 505-515
ANALYSIS OF MIGRATION FROM RURAL TO URBAN THROUGOUT THE TRILOGY OF THE WEDDING, DIET AND BRIDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4857
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül YILMAZER - Osman Kubilay GÜL  
ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 517-537
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EIGHTH GRADERS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND THEIR ATTITUDES TOWARDS REPUBLIC OF TURKEY REVOLUTION HISTORY AND KEMALISM COURSE IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3663
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan ACET - Savaş ERDOĞAN  
CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2003-2015) Ss, 539-548
THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENT ACCOUNT BALANCE AND ECONOMIC GROWTH: TURKEY CASE(2003-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3676
Özet | Abstract | Tam Metin |