Number: 53 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut - Okt. Burak Telli

Elazig / TURKEY  31.12.2016

Generic file  | Cover  | Contents  | From The Editorİ. Gülsel SEV  
KARGIŞ/BEDDUA EKİ: {-AsIcA} Ss, 1-9
A SUFFIX USED TO EXPRESS CURSE: {-ASICA}
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6885
Özet | Abstract | Tam Metin |


Lütfi ŞEYBAN  
ENDÜLÜS ULEMASININ TAHSİL VE TEDRİS HAYATIYLA İLGİLİ KAYNAKLARDA ÖNE ÇIKARILAN HUSUSİYETLER Ss, 11-28
THE FEATURED CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL AND ACADEMIC LIFE OF SCHOLARS IN RESOURCES OF AL-ANDALUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3683
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KÖÇER - Volkan AYDEMİR  
HARF İNKILÂBININ CEZAEVLERİNDE UYGULANMASI Ss, 29-36
IMPLEMENTATION OF THE ALPHABET REFORM IN PRISONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6890
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Ayşe Ülkü KAN - Aysel MURAT  
PEDAGOJİK FORMASYON KURSUNA KAYITLI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME-ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 37-49
AN ASSESSMENT OF TEACHING-LEARNING CONCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ENROLLED AT PEDAGOGICAL FORMATION COURSE IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4867
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar ÖZÜÇETİN - Bülent KARA  
“İSTİKLÂL HARBİ” NE YÖNELİK TBMM’ İNDE ORTAYA KONULAN ALGI (1920-1923) VE “İSTİKLÂL HARBİ” ADININ KULLANILMASI Ss, 51-64
THE PERCEPTION IN THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY TOWARDS “ISTIKLAL HARBI” (TURKISH WAR OF INDEPENDENCE) AND THE DENOMINATION OF “ISTIKLAL” (INDEPENDENCE) AS THE NAME OF THE WAR (1920-1923)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3674
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma Zehra FİDAN  
KADIN DİNDARLIĞININ İNŞASINDAKİ ERİL DÖNEMEÇ: ASR-I SAADET TAHAYYÜLÜNDE DEĞİŞEN ERKEK ZİHNİYETİ Ss, 65-90
THE MASCULINE CONSTRUCTION OF THE WOMAN PIETISM: CHANGING MASCULINE MENTALITY IN THE IMAGINATION OF THE ERA OF BLISS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3662
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem Ince YENİLMEZ  
TÜRK AKADEMİSİNDE KADINLARIN MEMNUNİYETİ: BÖYLE BİRŞEY VAR MI? Ss, 91-109
SATISFACTION FOR WOMEN IN TURKISH ACADEMIA: DOES IT EXIST?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4812
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şükrü BALCI - Zülfikar DAMLAPINAR - Tuğçe Esin PINARBAŞI - Fatma Kübra ASTAM  
SİYASAL BİLGİLENMEDE MEDYANIN ROLÜ VE ETKİNLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMASI Ss, 111-126
THE ROLE AND EFFECTIVENESS OF MEDIA WITH POLITICAL INFORMATION: UNIVERSITY STUDENT RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4870
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feridun NİZAM - Tuğba ADIGÜZEL  
REKLAMLARIN DEĞERSİZLEŞTİRDİĞİ VE DEĞİŞTİRDİĞİ TOPLUMSAL DEĞERLER Ss, 127-150
SOCIAL VALUES THAT CHANGED AND BEING VALUELESS IN ADVERTISEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6888
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kasım ERTAŞ  
TÜRK DİLİ ve ERMENİLER: OSMANLI'NIN ERMENİ DİLBİLİMCİLERİ Ss, 151-162
TURKISH LANGUAGE AND ARMENIANS: ARMENIAN LINGUISTS of THE OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3752
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özkan AYDOĞDU - Ahmet BURAN  
ÇANKIRI YÖRESİ AĞIZLARININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ Ss, 163-183
THE PLACE OF THE DIALECT OF ÇANKIRI REGION AMONG TURKEY TURKISH DIALECTS AND ITS GENERAL FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4874
Özet | Abstract | Tam Metin |


Polat CAN  
AİLE TARZLARININ ÇOCUKLARIN TÜKETİMİNİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ ROLÜ Ss, 185-198
THE ROLE OF PARENTAL STYLES IN SHAPİING OF THE CONSUMPTION BEHAVIORS OF CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3656
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kübra KÜÇÜKŞEN - Muharrem Metin ŞENER - Hasan Hüseyin TEKİN - Başak DEMİREL  
MADDE BAĞIMLISI BİREYLERDE AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE SOSYAL DESTEK ALGISI Ss, 199-212
FAMILY FUNCTIONING AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT IN DRUG ADDICT INDIVIDUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3808
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevgi DÖNMEZ  
ESKİ MEZOPOTAMYA TOPLUMLARINDA KORKU VE GÜÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 213-226
A DISCUSSION ON THE RELATION OF FEAR AND POWER IN THE ANCIENT MESOPOTAMIAN SOCIETIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4833
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emel YEŞİLKAYALI  
SOSYAL ÇALIŞMADA MANEVİYATA DUYARLI MÜDAHALE Ss, 227-237
SPIRITUALITY SENSITIVE INTERVENTION IN SOCIAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6880
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeki YÜKSEKBİLGİLİ - Gülbeniz AKDUMAN  
YETİŞKİN EĞİTİM MEMNUNİYETİ (YEM) ÖLÇÜMÜ İÇİN ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 239-257
DEVELOPING A SCALE FOR MEASURING ADULT TRAINING SATISFACTION (ATS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3682
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ökkeş Hakan ÇETİN  
ONYEDİNCİ YÜZYILA AİT KIYAFET ALBÜMLERİNDE OSMANLI ERKEK GİYİM-KUŞAMI Ss, 259-264
THE OTTOMAN MEN’S COSTUME OF THE SEVENTEENTH CENTURY IN THE COSTUME ALBUMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3639
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Hakan HANÇER  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİ İLE BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ Ss, 265-274
A STUDY ON POSITIVE AND NEGATIVE PERFECTIONISM AND SELF-ESTEEM LEVELS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3804
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ÇAKAR ÇELİK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYANIN İNSAN HAYATINA ETKİSİNE YÖNELİK ALGILARI (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 275-283
PERCEPTION OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING THE IMPACT OF GEOGRAPHY ON HUMAN LIFE (THE CASE OF FIRAT UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4869
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah ALTUNCU - Sami KILIÇ - Ayhan GASPAK  
GELENEKSEL ALEVİLİK: HAÇOVA ÖRNEĞİ Ss, 285-296
ALEWISM IN THE RURAL AREA: THE HACOVA SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4866
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nida BAYİNDİR - Seda BAYINDIR ULUSKAN  
ATATÜRK DÖNEMİ MÜZİK EĞİTİMİ ANLAYIŞI VE GÜNÜMÜZE YANSIYANLAR Ss, 297-304
ATATÜRK ERA CONCEPTION OF MUSIC EDUCATION AND PRESENT REFLECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3510
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kevser TAŞDÖNER  
ANADOLU’NUN GALAT KÖKENLİ KRALLARI: AMİNYNTAS VE SONRASI Ss, 305-315
ANATOLIAN KINGS OF GALATIAN ORIGIN: AMINYNTAS AND AFTER HIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3726
Özet | Abstract | Tam Metin |


Başak Yaşar ÇETİN - Erol Asiltürk  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ I. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL DENKLEMLER VE HESAPLAMALAR KONUSU ÖĞRENMELERİ ÜZERİNE FENOMENOGRAFİK BİR ÇALIŞMA Ss, 317-333
A PHENOMENOGRAPHICAL STUDY ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ LEARNING OF CHEMICAL EQUATIONS AND CALCULATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6887
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif BENZER  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA PROBLEM, HİPOTEZ VE MODEL BELİRLEME DURUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 335-344
THE EVALUATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES' STATUS OF PROBLEM, HYPOTHESES AND MODEL REPORTING IN SCIENTIFIC RESEARCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3398
Özet | Abstract | Tam Metin |


Haluk ÖLÇEKÇİ  
ALTERNATİF BİR MEDYA OLARAK FANZİNLER Ss, 345-358
FANZINES AS AN ALTERNATIVE MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6878
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ulaş BİNGÖL  
TÜRK ŞİİRİNDE MODERNİZM TARTIŞMALARI Ss, 359-376
MODERNISM DISCUSSIONS IN TURKISH POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3671
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Akif KARA  
TOPLUMSAL DAYANIŞMA KAVRAMI TEMELİNDE İMECE KÜLTÜRÜ: TİREBOLU-DOĞANKENT YÖRESİ ÖRNEĞİ Ss, 377-386
ON THE BASIS OF THE SOCIAL SOLIDARITY CONCEPT THE COMUNAL WORK (IMECE): TIREBOLU - DOGANKENT DISTRICTS AND CASE OF REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4863
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan SUNAL  
ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANMA YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 387-412
THE DETERMINATION OF THE SECONDARY SCHOOL ADMINISTORS’ COMPETENCE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES (AN EXAMPLE OF UŞAK CITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6876
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı YÜKSEL - Tuğçe AKYOL, F. Betül ŞENOL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ Ss, 413-432
DETERMINING THE PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS REGARDING DRAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6881
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gözde SEZEN GÜLTEKİN - Duygu GÜR-ERDOĞAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE LİDERLİK, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 433-446
CLASSROOM TEACHER CANDIDATES’ METAPHORIC PERCEPTIONS FOR LEADERSHIP, TEACHER AND STUDENT CONCEPTS IN CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6879
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan KIZILDAĞ  
ANAKRONİK BİR KAHRAMAN: “KELOĞLAN ARAMIZDA” Ss, 447-458
AN ANACHRONISTIC HERO: “KELOGLAN BETWEEN US”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4868
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra BAYRAK - Hande İNAN - Mehmet KARTAL  
SPOR EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 459-466
COMPARING THE EMPHATIC TENDENCY LEVELS OF SPORT SCIENCES FACULTY STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENET VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6882
Özet | Abstract | Tam Metin |


YÜKSEL YALÇINKAYA  
MATEMATİK DERSİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 467-480
DEVELOPMENT OF A SCALE MEASURİNG THE CAUSES OF UNSUCCESS IN MATHEMATICS LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3620
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurcan YÜCEL - Lokman KIZKAPAN  
SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNE ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ Ss, 481-499
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMER’S DECISION PROCESS OF PURCHASE: A CASE OF ELAZIG PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3583
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cuma Ali YILMAZ  
BÜYÜK İSKENDER HİNDİSTAN'DA Ss, 501-517
ALEXANDER THE GREAT IN INDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6903
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdunnur YILDIZ  
KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI: ETİK PROBLEMLER Ss, 519-532
CREDİT RATİNG AGENCİES: ETHİCAL PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3691
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice KARAKUŞ  
DELİK BORU TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİSYEN KADINLAR ÜZERİNE BİR ANALİZ Ss, 533-556
LEAKY PIPELINE AN ANALYSIS ON FEMALE ACADEMICS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3635
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nadir ÖZDEMİR  
İSLÂM TARİHİ AÇISINDAN HZ. NUH TUFANINA METODOLOJİK BİR BAKIŞ DENEMESİ Ss, 557-576
A DIFFERENT APPROACH TO THE NOAH FLOOD IN TERMS OF ISLAMIC HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4815
Özet | Abstract | Tam Metin |