Number: 54 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Okt. Serdar Bulut - Okt. Burak Telli

Elazig / TURKEY  25.03.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorBanu Hatice GÜRCÜM - Aslıhan ÇİFÇİ  
TEKSTİL TASARIMINDA YARATICILIK VE ESİNLENME Ss, 1-19
CREATIVITY AND INSPIRATION IN TEXTILE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4877
Özet | Abstract | Tam Metin |


Celal Teyyar UĞURLU - Esmira MEHDİYEV - H.Gonca USTA  
İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 21-37
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHİNG FOR MOTIVATION SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3632
Özet | Abstract | Tam Metin |


İ. Efe Efeoğlu - Ömer Gökhan ULUM  
EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Ss, 39-56
ORGANIZATIONAL CULTURE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3778
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihat ÇALIŞKAN - Osman YALÇIN - Mustafa ASLANDEREN  
HUY KALIPLARI VE MESLEK SEÇİMİ: ANALİTİK YORDAMA Ss, 57-64
PEOPLE PATTERNS AND PROFOSSİON CHOİCE PREDİCTİVE ANALYTİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6913
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şenay Sezgin NARTGÜN - Ayça KAYA  
ÖĞRETMENLERİN BİLGİ UÇURMA DAVRANIŞLARI VE BİLGİ UÇURMA NEDENLERİ İLE BİREYSEL DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 65-89
THE RELATIONSHIP BETWEEN WHISTLEBLOWING BEHAVIORS AND REASONS OF TEACHERS AND PERSONAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6939
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ece SARIGÜL  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ Ss, 91-104
A GENERAL LOOK AT THE VOCABULARY LEARNING AND TEACHING PROCESS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6940
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdinç DURMUŞ - Bülent ALAN  
MARKSİST ELEŞTİRİ, FRANKFURT OKULU VE WALTER BENJAMİN Ss, 105-112
MARXIST CRITICISM, THE FRANKFURT SCHOOL AND WALTER BENJAMIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6953
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esen DURMUŞ - Kenan Baş  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 113-125
INVESTIGATION OF THE VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON DISTANCE LEARNING BASED ON CERTAIN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6905
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk ÖZDEMİR  
TEBLİĞ VE ÜSVE-İ HASENEDEN OTORİTERLEŞMEYE DİN BİLGİNLERİ VE YORUMDA OTORİTERLEŞMEYİ ÖNLEMENİN İMKÂNI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER Ss, 127-151
RELIGIOUS SCHOLARS FROM TABLIGH AND USVE-I HASENE TO AUTHORITARIANISM AND SOME CERTAIN EVALUATIONS ON THE OPPORTUNITY TO PREVENT AUTHORITARIANISM IN EXEGESİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6964
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hacı ÖNEN  
KIRAAT FARKLILIKLARININ MEÂLLERE YANSIMASI: HASAN BASRİ ÇANTAY VE KUR’AN YOLU MEÂLLERİ ÖRNEĞİ Ss, 153-163
THE REFLECTION OF DIFFERENCES OF KIRAAT ON MEALS: FROM EXAMPLE OF HASAN BASRİ ÇANTAY’S MEAL AND KUR’AN YOLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6889
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Gökhan DOĞAN - Esra GÜREL - Arslan Zafer GÜRLER  
KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN ÇEVRESEL DUYARLIKLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 165-178
A STUDY ON ENVIRONMENTAL SUSCEPTIBILITY AND KNOWLEDGE LEVELS OF INDIVIDUALS LIVING IN CENTRAL DISTRICT OF KAHRAMANMARAŞ PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3694
Özet | Abstract | Tam Metin |


İhsan KURTBAŞ  
TÜRKİYE’DE POLİTİK DEĞİŞİM VE SİYASİ ELİTLER Merkez-Çevre Kuramının Gözden Geçirilmesi ve Türkiye’de Bir “Elit Koalisyonu Olarak Yeni Elitler” Ss, 179-204
POLITICAL TRANSFORMATION IN TURKEY AND THE POLITICAL ELITES A Revision of the Theory of Center-Periphery and the “The New Elites as an Elite Coalition” in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7024
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin OKTAY  
TÜRK DÜNYASININ BÜTÜNLEŞME VE KAYNAŞMA SÜRECİNDE EDEBİYATIN İŞLEVİ Ss, 205-214
THE FUNCTION OF LİTERATURE İN THE INTEGRATION AND CONTRACTION PROCESS OF TURKISH WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6993
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep ÖZDEMİR  
FIKHÎ HÜKÜMLERDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM İMKÂNI Ss, 215-239
CHANGE AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN ISLAMIC LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3650
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih MEMİŞ - Gıyasettin TAYFUR - Zafer CESUR  
SAKARYA ÜNİVERSİTESİNİN MARKA KİŞİLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 241-153
AN INVESTIGATION ON DETERMINING THE BRAND PERSONALITY OF SAKARYA UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3810
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yavuz BOLAT - Servet HALİ  
İLKOKUL 4. SINIFTA KULLANILAN ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 255-272
EVALUATION OF STUDENT WORKBOOKS BEING USED AT FOURTH -GRADE LEVEL OF PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO TEACHERS’ VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6904
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zekiye TAMER GENCER  
REKLAM METİNLERİNDE KULLANILAN İÇERİKLERİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ: GÜNCEL TELEVİZYON REKLAM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ Ss, 273-285
THE ROLE OF THE CONTENTS OF THE TEXT USED IN ADVERTISEMENTS ON THE CONSUMER BEHAVIORS: ANALYSIS OF SEVERAL CURRENT ADVERTISING PRACTICES ON TELEVISION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6877
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bengü HIRLAK - Gamze Ebru ÇİFTÇİ  
EV HANIMLARININ İŞGÜCÜNE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER Ss, 287-301
THE BARRIERS TO THE LABOR FORCE PARTICIPATION OF HOUSEWIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4861
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet HAŞİMİ  
HASSA AĞZI SES BİLGİSİ II (ÜNSÜZLER) Ss, 303-313
HASSA DIALECT PHONETİCS ( HATAY ) II (CONSONANTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6962
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut YAVAŞ  
İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI BASININDAN YANSIMALAR: MEŞRUTİYET’İN İLANI SONRASI ARNAVUTLUK’TA OKULLAŞMA ÇALIŞMALARI Ss, 315-332
REFLECTIONS FROM THE OTTOMAN PRESS IN THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA: SCHOOLING STUDIES IN ALBANIA AFTER THE DECLARATION OF CONSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6911
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Kalaycı ÖNAÇ - Tanay BİRİŞÇİ  
EGE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ ULAŞIM AĞININ İNSAN ODAKLI TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE İRDELENMESİ Ss, 333-349
INVESTIGATION OF THE TRANSPORTATION NETWORK OF EGE UNIVERSITY CAMPUS ACCORDING TO HUMAN BASED DESIGN CRITERIAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6898
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahar TÜRK - Aysel ERCİŞ  
TÜRKİYE'DE ÇEVRE POLİTİKASI VE ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ Ss, 351-362
ENVIRONMENTAL POLICY IN TURKEY AND INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6929
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özkan ÇELİK - Yıldıray AYDIN - Osman KÖSE - Zeynep ÖZDEM KÖSE  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARI İÇİN DEĞERLER DEĞERLİ Mİ? Ss, 363-371
ARE VALUES VALUABLE FOR PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6886
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çağrı SÜRÜCÜ - Aydan BEKAR  
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ESTETİK DEĞERİN MÜŞTERİLERİN ESTETİK DENEYİMLERİNE VE TEKRAR ZİYARETLERİNE ETKİSİ Ss, 373-388
THE EFFECTS OF AESTHETIC VALUE IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES ON THE AESTHETIC EXPERIENCES AND REVISIT INTENTIONS OF CUSTOMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6915
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz YILDIZ  
1930’LARIN TASARRUF POLİTİKALARINDA İDEALİZE EDİLEN KADIN İMGESİNİN BASINDA TEMSİLİ: GENÇ CUMHURİYETİN MODERN VE TUTUMLU KADINLARI Ss, 389-406
REPRESENTATION OF THE IDEALIZED WOMAN IMAGE IN THE 1930’S SAVING POLICIES IN THE PRESS: THE MODERN AND FRUGAL WOMEN OF THE YOUNG REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6934
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömür TOKER  
BATI AVRUPA ANTROPOSENTRİK LİBERALİST GİRİŞİMCİ ZİHNİYETİNİN OLUŞUMU VE MEDENİYET İNŞASI Ss, 407-416
THE FORM OF WESTERN EUROPEAN ANTHROPOCENTRIC LIBERALIST ENTREPRENEUR MENTALITY AND THE BUILDING OF CIVILIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6906
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aysun KANDEMİR - Oğuz IŞIK  
SAĞLIK HİZMETİ TÜKETİCİLERİNİN HASTANE TERCİHLERİ VE KURUM ÜNÜ ALGILAMALARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 417-432
THE HOSPITAL PREFERENCES AND EFFECT OF CORPORATE REPUTATION PERCEPTIONS ON ATTITUDES AND BEHAVIOURS OF TURKISH HEALTH SERVICE CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6900
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdi ERDOĞAN - Doğan DUMAN  
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ANLAYIŞININ ORTAÖĞRETİM DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMALARI Ss, 433-449
THE REFLECTIONS OF EUROPEAN UNION’S DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PERSPECTIVE TO CURRICULUM OF SECONDARY EDUCATION DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3806
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze ÜLKER TÜMLÜ - Nilüfer VOLTAN ACAR  
TÜRK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMAS ENGEL DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 451-461
THE INVESTIGATION OF TURKISH PRE-SERVICE TEACHERS’ CONTACT DISTURBANCE LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3807
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülbike KEŞAPLI - Musa ÇİFCİ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGISI Ss, 463-484
SPEECH ANXIETY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4830
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülşah ŞİŞMAN  
BİLGE KARASU ROMANLARININ POSTMODERN BİR ÖĞE OLAN ÜSTKURMACA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Ss, 485-495
ANALYZING NOVELS OF BILGE KARASU IN TERMS OF METAFICTION AS A POSTMODERN ELEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6902
Özet | Abstract | Tam Metin |


İhsan DOĞRU  
ARAP ŞİİRİNDE BALKANLARA MERSİYE: ENDÜLÜS’ÜN KARDEŞİ EDİRNE’NİN DÜŞÜŞÜ Ss, 497-504
ELEGY TO THE BALKANS IN THE ARAB POETRY: FALL OF EDIRNE, SISTER OF ANDALUCIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6921
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurullah AYDENİZ  
ÖĞRENCİLERİN İLGİ VE KATILIMI AÇISINDAN ORTAÖĞRETİM DKAB DERSİ Ss, 505-529
IN TERMS OF INTEREST AND PARTICIPATION OF THE STUDENTS THE HIGH SCHOOL DKAB COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6919
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şükrü BİNGÖL - Hülya BİNGÖL - Evrim ÇELEBİ - Cemal GÜNDOĞDU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Ss, 531-539
IDENTIFYING BOOK READING ATTITUDE OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4856
Özet | Abstract | Tam Metin |


Atilla BİNGÖL - Nurhan HALİSDEMİR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİNE YÖNELİK AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 541-554
DEVELOPMENT OF ACADEMIC ACHIEVEMENT TEST FOR THE UNIVERSITY STUDENTS IN BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6984
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Akif KARA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gökhan Eşel, Amerikan Barış Gönüllüleri ve Türkiye’deki Faaliyetleri, İleri Yayınları, İstanbul 2016, 248 s., ISBN - 978-605-9833-31-8 Ss, 555-557
Gökhan Eşel, Amerikan Barış Gönüllüleri ve Türkiye’deki Faaliyetleri, İleri Yayınları, İstanbul 2016, 248 s., ISBN - 978-605-9833-31-8
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6901
Özet | Abstract | Tam Metin |