Number: 55 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Burak Telli

Elazig / TURKEY  20.04.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorHavise GÜLEÇ - Fikriye HASESKİ DEMİR  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRETMENLERİN FEN ETKİNLİKLERİNE, MATERYALLERE VE MEB 2013 PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 1-21
PRE-SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT SCIENCE ACTIVITIES, MATERIALS AND MEB 2013 PROGRAMME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6957
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten ARSLAN - Raşit ZENGİN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ Ss, 23-36
INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHER STUDENT TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT THE CONCEPT OF TECHNOLOGY THROUGH METAPHOR ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6884
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erhan GÖRMEZ  
OLUMSUZ DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ SERGİLEYEN ÖĞRENCİLERİN DİYALOG KURMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 37-46
A STUDY ON THE LEVELS OF DIALOGUES CARRIED OUT BY STUDENTS EXHIBITNG NEGATIVE BEHAVIOURS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6923
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ÇALIŞOĞLU - Aylin ASLAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ALANINDA WEB SİTESİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 47-62
PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS ABOUT USING WEB SITE IN EDUCATION FIELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6971
Özet | Abstract | Tam Metin |


YAKUP BALANTEKİN - Hülya KARTAL  
OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK KİTAPLARININ OKUMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 63-78
EVALUATION OF PRE-SCHOOL ACTIVITY BOOKS IN THE CONTEXT OF READING AND PREPARATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6973
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer KEMİKSİZ  
ORTAOKUL 7. ve 8. SINIF TÜRKÇE DERSLERİNDEKİ SÖZLÜ ANLATIM ETKİNLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN İNCELENMESİ Ss, 79-96
INVESTIGATION OF ORAL NARRATIVE ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE COURSES OF THE 7TH AND 8TH GRADES OF SECONDARY SCHOOL IN VARIOUS ASPECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6978
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nagihan TANIK ÖNAL - Dilara GÖLGELİ SÖNDÜR  
DERSLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMINI VE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ANİMASYONLARI SEVİYORUM! Ss, 97-118
I LIKE TECHNOLOGY USAGE IN LESSONS AND ANIMATIONS IN SCIENCE !
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6941
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asiye Büşra ŞİRİN AYVA - Çiğdem DEMİR ÇELEBİ  
DİKKATİN YENİDEN TOPLANMASI AÇISINDAN ÖĞRENCİLERİN KAMPÜS ALGILARI Ss, 119-128
STUDENTS’ PERCEPTION OF CAMPUS AREA AS A RESTORATİVE ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6924
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin ARAK  
KARŞILIKLI AKTARIMLI ANLAMAYA DAYALI YEDİ SÜZGEÇ METODU (EUROCOMGERM) İLE İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA Ss, 129-143
LEARNING GERMAN AS SECOND FOREIGN LANGUAGE THROUGH INTERCOMPREHENSION BASED ON SEVEN SIEVES (EUROCOMGERM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6956
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elçin YILMAZKAYA  
ESKİCİL / ESKİCİLLİK KAVRAMLARI VE ÇUVAŞÇA ÜZERİNE Ss, 145-153
ABOUT ARCHAIC / ARCHAISM TERMS AND CHUVASH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6948
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naciye TAŞDELEN  
YOGA JOURNAL VE YOGA JOURNAL TÜRKİYE DERGİLERİ ÜZERİNE ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME Ss, 155-170
A TRANSLATION SOCIOLOGY FOCUSED EVALUATION ON YOGA JOURNAL AND YOGA JOURNAL TÜRKİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6918
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel İbrahim KARACA  
BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLERİN GAGAVUZ TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ Ss, 171-180
APPEARANCES OF THE PRIMARY LONG VOWELS IN GAGAUZ TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4858
Özet | Abstract | Tam Metin |


Atilla Coşkun TOKSOY  
TÜRK MAKAM MÜZİĞİ’NDE GÜNCEL “MEŞK” UYGULAMALARI: İTÜ TMDK ÇALGI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ Ss, 181-194
CURRENT MEŞK PRACTICES IN TURKISH MAKAM MUSIC: ITU TMDK PERFORMANCE DEPARTMENT EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6928
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali GENÇ  
FORMASYON EĞİTİMLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİNE VE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 195-208
OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES HAVING PEDAGOGICAL FORMATION ON ART EDUCATION AND VISUAL ARTS TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6932
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melek AKYÜREK  
RESMİN SOYUT VE SOYUTLAMADAKİ YÜZÜ: YENİ-PLASTİSİZM Ss, 209-224
NEO-PLASTICISM: THE ABSTRACT FACE OF ART, AND THE FACE OF ART IN ABSTRACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6981
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kasım ERTAŞ - Fevzi RENÇBER  
ERMENİ SEYYAH ANTRANİK’İN SEYAHATNAMESİ BAĞLAMINDA 19. YÜZYILDA DERSİM’DE ERMENİ-KIZILBAŞ İLİŞKİLERİ Ss, 225-232
ARMENIAN – KIZILBASH RELATIONS IN DERSIM IN THE 19th CENTURY WITHIN THE CONTEXT OF ARMENIAN TRAVELLER ANTRANIK’S TRAVEL BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6987
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal GÖZ  
İSLÂM TOPLUMUNDA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜN DÖNÜM NOKTALARI Ss, 233-246
TURNING POINTS OF LIVING TOGETHER CULTURE IN ISLAMIC SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7004
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmettin ÇALIŞKAN  
KUR’AN’DA İNSANIN VARLIKLARLA İLİŞKİSİ Ss, 247-265
THE RELATIONS OF THE HUMAN WITH THE CREATURES IN THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3624
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif SÜYÜK MAKAKLI  
SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK İÇİN AKILLI MALZEMELERİN POTANSİYELİ Ss, 267-275
POTENTIAL OF SMART MATERIALS FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6910
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rojan GÜMÜŞ  
TÜRKİYE’DE 2015 YILINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE 2014 YILI VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 277-287
ANALYSIS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN 2015 IN TURKEY AND COMPARING THEM WITH DATA OF 2014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6916
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esma ülkü KAYA  
RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ KARİYER UYUM YETENEKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BU DEĞİŞKENLE İLİŞKİSİ: YÜKSEKÖĞRETİMDE KİŞİSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ Ss, 289-312
THE EFFECT OF RISK TAKING BEHAVIORS ON THE CAREER ADAPT-ABILITIES AND ITS RELATION WITH THIS VARIABLE: AN OBSERVATION IN TERMS OF PERSONAL VARIABLES IN HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6920
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer Okan FETTAHLIOĞLU - Cansu BİRİN  
ÖLÜM KATILIĞI (RİGOR MORTİS)’NA YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME VE PEMBE GÖZLÜK PARADOKSUNUN LİTERATÜRE YENİ BİR KAVRAM OLARAK KAZANDIRILMASI ÇALIŞMASI Ss, 313-328
STUDY ON RIGOR MORTIS SCALE DEVELOPMENT AND PINK GLASS PARADOX AS A NEW CONCEPT IN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3760
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Nur BUYRUK AKBABA  
GİRİŞİMCİLİKTE YENİ BİR KAVRAM: MELEK YATIRIM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ Ss, 329-341
A NEW CONCEPT IN ENTREPRENEURSHIP: ANGEL INVESTMENT AND ACCOUNTING TRANSACTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6949
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdinç DURMUŞ  
AMERİKAN MODERNİZMİ VE WALLACE STEVENS’IN ŞİİRİ Ss, 343-349
AMERICAN MODERNISM AND WALLACE STEVENS’S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6955
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan AK - Mete Kaan KAYNAR  
ERKEN CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDA TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ÇIKMAZI: İSTİKLAL MAHKEMELERİ Ss, 351-369
TURKEY’S SECURITY DILEMMA IN THE FOUNDATION OF THE EARLY REPUBLIC: THE INDEPENDENCE TRIBUNALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6974
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem KAYABAŞI  
AŞK-I MEMNU ROMANINI PSİKANALİTİK BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ Ss, 371-385
A PSYCHOANALYTIC ANALYSIS OF THE AŞK-I MEMNU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6983
Özet | Abstract | Tam Metin |


Baran ARSLAN - Kasım KAYA - Ahmet ÇAKIR  
BİREYSEL ÖZELLİKLER İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Ss, 387-400
AN EMPIRICAL STUDY ON DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND JOB SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6925
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aziz BELLİ - Abdullah AYDIN  
6360 SAYILI KANUN VE YERELDE MERKEZİLEŞME Ss, 401-413
LAW NO. 6360 AND CENTRALISATION IN LOCAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6945
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sena KÜÇÜK  
MODERN TÜRK TİYATROSUNDA MEDEA MİTİ Ss, 415-440
MEDEA MYTH IN MODERN TURKISH THEATRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6914
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma Betül ŞENOL - Arzu YÜKSELEN - Alev ÜSTÜNDAĞ - Ayça AY  
7 – 12 YAŞ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARIN İÇERİK, RESİMLEME VE FİZİKSEL ÖZELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 441-456
A STUDY OF CHILDREN’S BOOKS FOR 7 – 12 AGED CHILDREN RELATED TO PHYSICAL STRUCTURES, CONTENT AND ILLUSTRATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6965
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taner ZORBAY  
TARİHSEL BİR SORUNDAN ULUSLARARASI BİR MESELEYE KÜRT MESELESİ VE TÜRKİYE Ss, 457-492
FROM A HISTORICAL PROBLEM TO AN INTERNATIONAL ISSUE KURDISH QUESTION AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6931
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil Özcan ÖZDEMİR - Neşe ACAR - Bülent ÇİZMECİ - Recep KAHVECİOĞLU  
TÜKETİCİLERİN ORGANİK ÜRÜNLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ: KIRŞEHİR İLİNDE BİR UYGULAMA Ss, 493-505
CONSUMERS’ EVALUATION OF ORGANIC PRUDUCTS ACCORDING TO THEIR DEMOGRAFIC CHARECTERISTICS: AN APPLICATION IN KIRŞEHİR PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6933
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI - Mustafa YILDIZ - Elçin AYAZ - Songül AKLAR  
BAZI ÇOCUKLAR KİTAP OKUMAYI NEDEN SEVMEZ? Ss, 507-524
WHY SOME CHILDREN DO NOT LIKE TO READ BOOKS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6909
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol Sercan YARALI - Ali Murat KIRIK  
TÜRKİYE'DE FACEBOOK ÜZERİNDEN E-TİCARET UYGULAMALARI: TESBİHANE VE ÇAYKUR ÖRNEĞİ Ss, 525-542
E-COMMERCE APPLICATIONS ON FACEBOOK IN TURKEY: TESBİHANE AND ÇAYKUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3547
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arif YÜCE - Hakan KATIRCI - Sevda GÖKCE  
GELENEKSELDEN DİJİTALE SPOR PAZARLAMASI: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA Ss, 543-556
FROM TRADITIONAL TO DIGITAL SPORTS MARKETING: A CONCEPTUAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6947
Özet | Abstract | Tam Metin |