Number: 58 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr.Slavka Hlásna-Dr. Özcan Bayrak-Dr. Onur Köksal-Dr. Serdar Bulut-Dr. Burak Telli-Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  30.08.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorBahar GÜDEK - Varol ÇİÇEK  
MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK PERFORMANS KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1-10
INVESTIGATING THE MUSIC PERFORMANCE ANXIETY LEVELS OF UNDERGRADUATE STUDENTS WHO HAVE PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7143
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER - Evrim YILDIZ  
FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ERNESTO KÖHLER Op. 33/I ETÜT KİTABININ ANALİZİ Ss, 11-18
ANALYSIS OF ERNESTO KOHLER Op.33/I ETUDE BOOK USED IN FLUTE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6961
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice GÜZEL - İmran ORAL  
MÜHENDİS ADAYLARININ AKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE FİZİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 19-30
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF ENGINEER CANDIDATES AND THEIR PHYSICS ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7170
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taner ALTUN - Caner ÖZDEMİR - Ali İSMAİL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERSLERİNDE YAPTIKLARI GRUP ÇALIŞMALARI VE SUNUMLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 31-46
EXAMINING STUDENT TEACHERS’ OPINIONS RELATED TO GROUP WORKS AND PRESENTATIONS CARRIED OUT IN THEIR COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7058
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice MEMİŞOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLER EĞİTİMİ Ss, 47-63
EDUCATION OF VALUES ACCORDING TO THE POINT OF VIEWS OF TEACHERS OF SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7038
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali YAĞCI - Mustafa ÇEVİK  
DESTEK EĞİTİM ODALARINA İLİŞKİN İDARECİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Ss, 65-79
THE OPINIONS OF MANAGERS AND PRIMARY TEACHERS REGARDING SUPPORT EDUCATION ROOMS (SER): KARAMAN PROVINCE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7096
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül ERGİŞİ  
GELENEKSEL VE MODERN TÜRLER ARASINDA BİR ESER: HİKÂYE-İ GARÎBE Ss, 81-86
A WORK BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN GENRES: HIKÂYE-I GARIBE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3759
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı YÜKSEL - Fatma Betül Şenol - Tuğçe Akyol  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ Ss, 87-100
TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY BELIEFS REALTED TO CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7129
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar BULUT - Firdevs GÜNEŞ - Yasemin KUŞDEMİR  
YAZMA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ Ss, 101-114
PSYCHOMETRIC FEATURES OF THE WRITING SELF-EFFICACY SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7109
Özet | Abstract | Tam Metin |


Soner OKAN  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGILARI Ss, 115-129
PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION CONSERVATORY STUDENTS’ CONCERNS TOWARDS TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7140
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra KIZILAY  
STEM SEMANTİK FARKLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI Ss, 131-144
THE ADAPTATION OF STEM SEMANTICS SURVEY INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7144
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kübra OKUMUŞ - İbrahim Halil YURDAKAL  
AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK TEŞVİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ Ss, 145-156
VIEWS OF ACADEMICIANS ON ACADEMIC INCENTIVE PAYMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7057
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlknur AKYILDIZ SARIBAŞ - Cenk AKAY  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARI: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI Ss, 157-175
STUDY APPROACHES OF TEACHER CANDIDATES: A MIXED METHOD STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7031
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali TAN  
AHMET YESEVİ’NİN HİKMETLERİNDE OLUMSUZ YAPILAR Ss, 177-203
NEGATIVITY ON AHMED YESEVI’S WISDOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7066
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şakire BALIKÇI  
VAROLUŞÇULUK BAĞLAMINDA MARDİN VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN ESKATOLOJİK ANLATILARDAKİ ORTAKLIKLAR Ss, 205-216
THE ASSOCIATIONS IN ESCHATOLOGICAL NARRATIVES INHABITING IN MARDIN AND ITS LANDSCAPE IN THE CONTEXT OF EXİSTENTIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7084
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zafer ŞAFAK  
EDWARD ALBEE’NİN HAYVANAT BAHÇESİ’NİN GEORGES POLTI’NİN KANONİK DRAMATİK DURUMLAR LİSTESİNDEN İLK DURUM BAĞLAMINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: AYRIKSI VE ALEGORİK BİR OKUMA Ss, 217-224
RE-VISITING EDWARD ALBEE’S THE ZOO STORY IN THE CONTEXT OF GEORGES POLTI’S FIRST SITUATION FROM HIS CANONICAL LIST OF DRAMATIC SITUATIONS: A DIVERGING AND ALLEGORICAL READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7168
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül KOYUNCU OKCA - Mustafa GENÇ  
YÖRÜK GÖÇLERİNDE DEVE Ss, 225-236
CAMELS IN YURUK MIGRATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7141
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan HIRA  
KLASİK FIKIH KAYNAKLARINDA HİBEDEN DÖNME MESELESİNE İLİŞKİN TEMEL YAKLAŞIMLAR Ss, 237-250
THE FUNDAMENTAL APPROACHES ON TOPIC OF RETURNING FROM THE DONATION IN CLASSICAL FIQH RESOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7126
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman ORUÇHAN  
AYAKTA SU İÇME İLE İLGİLİ HADİSLER BAĞLAMINDA HADİS TASNİF VE YORUMUNDA YANLIŞ ALGILAR VE BUNUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 251-270
A CONSIDERATION ON MISDETECTIONS ABOUT HADITH CLASSSIFICATION AND INTERPRETATION IN THE CONTEXT OF HADITHS WHICH RELATED TO DRINKING WATER WHILE STANDING AND EFFECTS OF THESE MISDETECTIONS ON MUSLIMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7151
Özet | Abstract | Tam Metin |


Banu Öztürk KURTASLAN - Fatma YILDIZ KARACA  
KENTSEL YOL AĞAÇLANDIRMALARININ ANKARA “1071 MALAZGİRT BULVARI” ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Ss, 271-285
INVESTIGATION OF URBAN ROAD PLANTING ON THE CASE OF 1071 MALAZGIRT BOULEVARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7114
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nevzat DEVEBAKAN - Filiz UYSAL  
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINI DEĞERLENDİRMESİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 287-305
ASSESSMENT FROM THE PERSPECTIVES OF HEALTH FAMILY CENTER’S WORKERS TO FAMILY MEDICINE PRACTICE: A STUDY IN IZMIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6972
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet AK  
YÖRÜKLERDE KADIN Ss, 307-336
THE YORUK WOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7172
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa BOZ - Ezgi KARAKAŞ  
ÇANAKKALE’DE UYGULANMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ DESTİNASYON STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ: A’WOT UYGULAMASI Ss, 337-350
AN ASSESSMENT OF PRIOR DESTINATON CHARACTERISTICS IN CANAKKALE: AN A’WOT APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7047
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serkan GÜZEL - Mansur DOĞAN  
KENTSEL ALT SINIF ÇOCUKLARININ SPOR OLANAKLARI Ss, 351-371
SPORT ACTIVITIES OF URBAN POOR CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7139
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cihat TANIŞ  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASINININ BİR TEMSİLCİSİ: FALAKA GAZETESİ Ss, 373-382
A REPRESENTATIVE OF HUMOUR PRESS IN THE SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD: FALAKA NEWSPAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7055
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ergin ULUSOY  
MODERNİZM ve CUMHURİYET’İN MODERNLEŞTİRME PROJESİ OLARAK KEMALİZM Ss, 383-402
MODERNISM and KEMALİZM AS A MODERNISATION PROJECT OF THE REBUPLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6907
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feyzullah EZER - Selda AKSÜT  
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA, TUTUMUNA VE KALICILIĞA ETKİSİ Ss, 403-419
THE EFFECT OF DRAMA METHOD ON STUDENT ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND PERMANENCE IN SOCIAL STUDIES COURSE FOR FIFTH GRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7137
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan EŞEL  
YUSUF AKÇURA’NIN “ÜÇ TARZ-I SİYASET” ADLI ESERİNİN TÜRK SİYASAL HAYATINA YANSIMALARI:MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ÖRNEĞİ Ss, 421-435
REFLECTIONS OF YUSUF AKÇURA'S “ÜÇ TARZ-I SİYASET (THREE GENRES OF POLITICS” ON THE TURKISH POLITICAL LIFE: THE NATIONALIST ACTION PARTY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7194
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oya KORKMAZ  
OTANTİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN Ss, 437-454
AUTHENTIC LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL TRUST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7131
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin KELEŞ  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE ÖRGÜTSEL İKLİM Ss, 455-473
ORGANIZATIONAL CLIMATE IN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7199
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ÇİFTÇİ  
TÜRK TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE MAGAZİNLEŞME OLGUSU Ss, 475-487
TABLOIDIZATION PHONOMENON IN THE TURKISH TV JOURNALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7107
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çağdaş CAZ - Ali Gürel GÖKSEL - Ömer Faruk YAZICI - Recep Fatih KAYHAN  
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME UYUM: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 489-496
ADAPTATION TO ORGANIZATIONAL CHANGE: AN APPLICATION ON ACADEMIC PERSONNEL WORKING IN THE FIELD OF SPORTS SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7135
Özet | Abstract | Tam Metin |


Haluk YAMAN  
ANGLOSAKSON MUHAFAZAKÂR GELENEĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE TRUMP’IN YENİ AMERİKA SÖYLEMİ Ss, 497-510
THE TRANSFORMATİON OF THE ANGLO-SAXON CONSERVATİVE TRADİTİON AND THE NEW AMERİCAN DİSCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7054
Özet | Abstract | Tam Metin |


Öznur YILMAZ  
TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME, POPÜLER KÜLTÜR VE ARABESK Ss, 511-522
MODERNIZATION IN TURKEY, POPULAR CULTURE AND ARABESQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7200
Özet | Abstract | Tam Metin |


Semra AYDOĞDU BAĞCI - Selma AYTÜRE - Ömer BERKİ  
HANSA BİRLİĞİ (AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SONU DA HANSA BİRLİĞİ GİBİ Mİ OLACAK?) Ss, 523-541
HANSA UNION (WILL THE END OF EUROPEAN UNION BE LIKE HANSA UNION?)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7101
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze BULUT - Hatem TÜRK  
MEŞALE’DEN VARLIK DERGİSİNE YEDİ MEŞALE TOPLULUĞU Ss, 543-549
YEDI MESALE SOCIEITY FROM MESALE TO VARLIK MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7153
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melike PEHLİVAN  
AİLE İÇİ ŞİDDET (SÖĞÜTLÜ İLÇESİ ÖRNEĞİ) Ss, 551-569
DOMESTIC VIOLENCE (SOGUTLU DISTRICT SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7146
Özet | Abstract | Tam Metin |