Number: 59 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr.Slavka Hlásna-Dr. Özcan Bayrak-Dr. Onur Köksal-Dr. Serdar Bulut-Dr. Burak Telli-Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  15.10.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorTürkan ARGON - Sibel DEMİRER  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI Ss, 1-24
THE PERCEPTIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT SOCIAL RESPONSIBILITY AND ORGANIZATIONAL IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7016
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ŞAHİN  
İLKÖĞRETİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN MİZAH TARZLARI VE OKULLARIN MİZAH İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 25-52
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HUMOR STYLES OF THE ADMINISTRATORS AND THE HUMOR CLIMATE IN PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7198
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sena Gülsüm ŞEN - Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN  
ÖZEL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ALAN DIŞI ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARININ BELİRLENMESİ Ss, 53-69
DETERMINATION OF EXPERIMENTS OF NON-AREA TEACHERS WORKING IN SPECIAL SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7133
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin KABA - Sare ŞENGÜL  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE MATEMATİĞİN ANLAMI NEDİR? Ss, 71-87
WHAT IS THE MEANING OF “MATHEMATICS” FOR THE PROSPECTIVE PRESCHOOL TEACHERS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7106
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice Gülmez GÜNGÖRMEZ - Abuzer AKGÜN - Ümit DURUK - Ceylan DOĞAN  
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÜNİTESİNDE YER ALAN SOYUT KAVRAMLARIN METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ Ss, 89-102
UNDERSTANDING OF ABSTRACT CONCEPTIONS IN THE UNIT OF CELL DIVISION AND HEREDITY THROUGH CONCEPTUAL METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7155
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent Cercis TANRITANIR  
DİYASPORANIN NEDEN OLDUĞU TRAVMA MI YOKSA TRAVMANIN YARATTIĞI DİYASPORA MI?: JHUMPA LAHİRİ’NİN THE NAMESAKE (ADAŞ) ROMANININ YENİDEN İRDELENMESİ Ss, 103-112
DIASPORIC TRAUMA OR TRAUMATIC DIASPORA?:THE NAMESAKE BY JHUMPALAHIRI RECONSIDERED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7121
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muharrem ÖZDEN  
TRAKYA AĞIZLARINDA KULLANILAN YEMEK ADLARI Ss, 113-131
FOOD NAMES USED IN THRACIAN ACCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7111
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir ALBAYRAK  
PETER STAMM’IN “BÖYLESİ BİR GÜNDE” ADLI ROMANI ÜZERİNE HETEROTOPOLOJİK BİR ANALİZ Ss, 133-151
A HETEROTOPOLOGICAL ANALYSIS ON THE NOVEL “ON A DAY LIKE THIS” OF PETER STAMM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7262
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serenat İSTANBULLU  
ORTA ANADOLU’DA KADIN ÂŞIKLARIN İCRA ORTAMLARI Ss, 153-161
THE PERFORMANCE ENVIRONMENTS OF WOMEN MINSTRELS IN CENTRAL ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7130
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar DANIŞ  
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SANATIN ÖZEL YETENEKLİ EĞİTİM VE REHABİLİTASYONUNDA KULLANILMASI Ss, 163-172
THE USE OF ART AS AN EDUCATIONAL TOOL IN GIFTED EDUCATION AND REHABILITATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7134
Özet | Abstract | Tam Metin |


HAMZA AKTAŞ  
KUR’ÂN’DA ARINMA (TEZKİYE) YÖNTEMİYLE NEFSİN EĞİTİMİ Ss, 173-187
THE EDUCATION OF THE SELF WITH THE METHOD OF SELF-PURIFICATION IN THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7145
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman ORUÇHAN  
HZ. PEYGAMBER’İN SÜNNETİNDE ÇEVRE DUYARLILIĞI: AHLÂKÎ BİR ÖRNEKLİK Ss, 189-202
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE SUNNAH OF THE PROPHET: AN ETHICAL EXAMPLARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7152
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hızır HACIKELEŞOĞLU - Saffet KARTOPU  
MERHAMET VE DİNDARLIK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 203-227
COMPASSION AND RELIGIOSITY: AN EMPIRICAL RESEARCH ON UNIVERSTY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir DÖNMEZ  
TÜRK HAVA SAHASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMCÜL UÇAK KAZALARINA İNSAN FAKTÖRLERİ ANALİZ VE SINIFLANDIRMA SİSTEMİNİN (HFACS) UYGULANMASI Ss, 229-253
APPLYING THE HUMAN FACTORS ANALYSIS AND CLASSIFICATION SYSTEM (HFACS) TO FATAL AIRCRAFT ACCIDENTS OCCURED IN TURKISH AIRSPACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7176
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülay GÜNAY - Oğuzhan ZENGİN - Ali Fuat ERSOY  
SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE BAŞ ETME STİLLERİNİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ Ss, 255-268
THE EFFECT OF SELF-ESTEEM AND COPING STYLES ON SOCIAL ANXIETY LEVELS OF SOCIAL WORK STUDENTS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7242
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cihan BECAN - Gonca YILDIRIM  
ÖĞRENCİLERİN HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARINA VE MESLEK İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI Ss, 269-295
AN EVALUATION ON THE ATTITUDES OF STUDENTS FOR PR EDUCATION AND IDENTIFYING FACTORS RELATING TO PROFESSION IMAGE: A SURVEY ON STUDENTS STUDYING AT PR DEPARTMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7166
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya YEMİŞÇİ  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK BAĞIMLILIKLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 297-307
FACEBOOK ADDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND COMPARISON OF THEIR PERSONAL CHARACTERISTICS IN TERMS OF THE DEMOGRAPHICAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7147
Özet | Abstract | Tam Metin |


Engin KANBUR - Mustafa CANBEK - Kubilay ÖZYER  
ÇALIŞANLARIN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ İLE ALGILADIKLARI PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 309-322
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT LEVELS OF EMPLOYEES AND THEIR PERCEIVED PERFORMANCE: A RESEARCH IN POLICE DEPARTMENT IN TOKAT PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7167
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan ATAK  
TOKAT TARİHİ YAPILARINDAKİ KUŞEVLERİ Ss, 323-342
BIRDHOUSES IN TOKAT'S HISTORICAL BUILDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7238
Özet | Abstract | Tam Metin |


Evindar YEŞİLBAŞ  
KENTSEL KORUMADA MÜZELERİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN MÜZESİ ÖRNEĞİ Ss, 343-358
A RESEARCH ON ROLE OF MUSEUMS IN URBAN CONSERVATION: SAMPLE OF MARDİN MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7025
Özet | Abstract | Tam Metin |


Füsun ÇELEBİ - Hayriye ŞENGÜN  
AFET VE KALKINMA İLİŞKİSİNDE KADIN Ss, 359-374
WOMEN IN THE RELATIONSHIP BETWEEN DISASTER AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7224
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kerem Özbey  
BİR SOSYOLOJİK OLGU OLARAK SINIR: TÜRKİYE-GÜRCİSTAN SINIRI ÖRNEĞİ Ss, 375-395
BORDER AS A SOCIOLOGICAL PHENOMENON: THE CASE OF TURKEY-GEORGIA BORDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7169
Özet | Abstract | Tam Metin |


SİNAN YAZICI  
BÜYÜMENİN EŞİĞİNDEN KÜÇÜLMEYE: GÖÇ VEREN KENTLER (BAYBURT AYDINTEPE İLÇESİ ÖRNEĞİ) Ss, 397-408
SHRINKING AT THE THRESHOLD OF DEVELOPMENT: MIGRANT CITIES (THE SAMPLE OF BAYBURT’S AYDINTEPE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7064
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nermin KİŞİ  
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERLE MAVİ OKYANUSLARA AÇILMAK Ss, 409-419
GO TO BLUE OCEANS WITH WEARABLE TECHNOLOGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7158
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur TATLISUMAK  
TARİHSEL OLAYLARIN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN ANALİZİNDE ‘YENİ GÜÇ DENKLEMİ’NİN UYGULANMASI Ss, 421-437
APPLICATION OF NEW POWER EQUATION IN ANALYSIS OF HISTORICAL EVENTS AND INTERNATIONAL RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7196
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burcu Gülsevil BELBER - Gülhan SÖZBİLEN  
YEREL HALK GÖZÜYLE TURİSTİK TALEBİN KÜLTÜREL MİRASA ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ Ss, 439-457
THE EFFECT OF TOURISTIC DEMAND UPON CULTURAL HERITAGE VIA THE LOCAL PEOPLE’S PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7102
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Kemal CEYLAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİKLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMASI Ss, 459-474
ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: BATMAN UNIVERSITY VOCATIONAL COLLEGE RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7202
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alper GÜRER - Nevin DENİZ  
ALGILANAN ÖRGÜTSEL KRONİZMİN ÇALIŞAN SESSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KİŞİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ Ss, 475-500
THE MODERATING ROLE OF PERSONALITY ON THE EFFECT OF THE PERCEIVED ORGANIZATIONAL CRONYISM ON EMPLOYEE SILENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7191
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan AFŞIN ÜNAL  
OSMANLI KAYNAKLARINA GÖRE 16. YÜZYILDA MİDİLLİ ADASI'NDA ÇIKARILAN MADENLER Ss, 501-510
MINERALS IN LESBOS (MYTLENE) ISLAND IN THE 16TH CENTURY ACCORDING TO OTTOMAN DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7260
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berrin BAYBURT  
1923’TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİNE MİLLİ EĞİTİM, SAĞLIK VE ADALET BAKANLARININ MESLEKİ FORMASYONLARI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Ss, 511-531
FROM 1923 TO PRESENT A COMPARATIVE ANALYSISTOWARDS EDUCATION MANAGEMENT IN TURKEY THROUGH FORMATIONS OF MINISTER OF NATIONAL EDUCATION MINISTER OF HEALTH AND CHANCELLOR OF JUSTICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan Güngör  
2 DÜNYA SAVAŞI ARASINDA MİSYONER ÇALIŞMALARI, TİCARİ FAALİYETLER VE KOMÜNİZMİN ÜÇGENİ İÇINDEKİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ Ss, 533-546
TURKISH-AMERICAN RELATIONS WITHIN THE TRIANGLE OF MISSIONARY WORK, COMMERCIAL ACTIVITIES, AND COMMUNISM IN INTERWAR PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7179
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taki Can Metin - Hakan KATIRCI - Arif YÜCE - Sibel SARIÇAM - Alper ÇABUK  
REKREASYON AKTİVİTE TÜRLERİ VE REKREASYON AKTİVİTELERİNİN KATEGORİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ENVANTER ÇALIŞMASI Ss, 547-561
AN INVENTORY STUDY ON THE CATEGORIZATION AND TYPES OF RECREATIONAL ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7159
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif ERTEM  
KADINLARIN MEKAN ALGILARI BAĞLAMINDA GECEKONDU VE APARTMAN: ANKARA AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ÖRNEĞİ Ss, 563-576
LOCALITY PERCEPTION OF WOMEN FOR SQUATTER AND APARTMENT: THE CASE OF ANKARA AKŞEMSETTIN NEIGHBORHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7156
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikret YILMAZ  
TOLERANS PARADOKSU Ss, 577-606
PARADOX OF TOLERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7150
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüsna DOĞAN  
ÇALISANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞMESİ Ss, 607-622
THE CHANGE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE BY DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7164
Özet | Abstract | Tam Metin |